Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia > Filologia. Język polski od podstaw z językiem niemieckim

Filologia. Język polski od podstaw z językiem niemieckim (1-KRK-FJPPN-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z języka polskiego

Dalsze studia:

Możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wysoki stopnień praktycznej znajomości języków polskiego (C1) i niemieckiego (B2) w mowie i piśmie, zarówno w zakresie ich odmian ogólnych, jak i specjalistycznych (ekonomia, krajoznawstwo, turystyka, kulturoznawstwo). Sprawnie posługuje się gatunkami wypowiedzi ustnych i pisemnych funkcjonujących w komunikacji ogólnej i kontaktach biznesowych. Zna główne osiągnięcia kultury polskiej oraz elementy kultury niemieckiej, posiada wiedzę z zakresu historii oraz realiów geograficznych, ekonomicznych, społecznych, politycznych Polski i w pewnym zakresie także Niemiec. Zna i rozumie najważniejsze cechy polskiej mentalności, polską kulturę dnia codziennego, polski model grzeczności itp., co pozwala mu swobodnie i sprawnie funkcjonować na polskim rynku pracy. Posiada kompetencje w zakresie komunikacji społecznej, umożliwiające skuteczne nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów biznesowych i kulturalnych. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej w przedsiębiorstwach działających w Polsce i na rynkach zagranicznych. Typowe formy pracy to przedstawiciel handlowy, organizator spotkań biznesowych, negocjator umowy handlowej, pracownik biur turystycznych, a także pracownik instytucji zajmujących się dialogiem i współpracą kulturalną między narodami.

Standardy nauczania

Wymagania programowe:
Efekty kształcenia dla kierunku Filologia, specjalność język polski od podstaw z językiem niemieckim zatwierdzone Uchwałą nr 140/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 I 2016. Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 14.01.2016 r.
4.2.1. Kanon kierunku filologia, specjalność język polski od podstaw z językiem niemieckim:
A. Moduł przedmiotów podstawowych, B. Moduł przedmiotów kierunkowych, C. Moduł przedmiotów poszerzających standard, D. Moduł innych przedmiotów obowiązkowych, E. Moduł przedmiotów specjalizacyjnych;
4.2.2. Kursy fakultatywne: student w ciągu studiów wybiera 5 kursów spoza kierunku oraz kursy kierunkowe w wariancie za 1, 2 lub 3 punkty ECTS w ilości koniecznej do uzupełnienia brakującej ilości punktów w poszczególnych semestrach do sumy 30 punktów ECTS.
4.3 Szczegóły dotyczące programu oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty kredytowe (ECTS). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów. Student musi napisać pracę licencjacką do końca 6 semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu licencjackiego. Egzamin licencjacki składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy licencjackiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, ¼ oceny pracy licencjackiej, ¼ oceny egzaminu dyplomowego. Ukończenie studiów wymaga 180 punktów ECTS (po 30 punktów w każdym semestrze).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl