Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Philologie romane (1-KRK-FR-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: francuski
Brak opisu dla tego programu.

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia studiów posiada gruntowną wiedzę z zakresu wybranej specjalności (literaturoznawstwa, językoznawstwa lub kulturoznawstwa), charakteryzuje go postawa otwartości wobec innych języków i kultur, a także świadomość różnorodności językowej. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych i badawczych. Ponadto jest przygotowany do kontynuacji edukacji i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Filologia romańska, zatwierdzone uchwałą numer 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26.04.2012r. Program studiów określono uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 12.04.2012r.
4.2.1. Kanon filologii romańskiej: A. Moduł przedmiotów podstawowych, B. Moduł przedmiotów kierunkowych (Blok literaturoznawczy, Blok kulturoznawczy, Blok językoznawczy), C. Moduł przedmiotów do wyboru, D. Inne moduły obowiązkowe;
4.2.2. Kursy zmienne: student w ciągu studiów wybiera 3 kursy spoza kierunku za 2 punkty ECTS w ilości koniecznej do uzupełnienia brakującej ilości punktów w poszczególnych semestrach do sumy 30 punktów ECTS.
4.3. Szczegóły dotyczące programu oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty kredytowe (ECTS). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów. Student musi napisać pracę magisterską do końca 4 semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu licencjackiego. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy magisterskiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, ¼ oceny pracy magisterskiej, ¼ oceny egzaminu dyplomowego. Ukończenie studiów wymaga 120 punktów ECTS (po 30 punktów w każdym semestrze).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl