Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia > Filologia romańska

Filologia romańska (1-KRK-FROM-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: francuski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z filologii romańskiej

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia studiów posiada gruntowną wiedzę z zakresu wybranej specjalności (literaturoznawstwa, językoznawstwa lub kulturoznawstwa), charakteryzuje go postawa otwartości wobec innych języków i kultur, a także świadomość różnorodności językowej. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych i badawczych. Ponadto jest przygotowany do kontynuacji edukacji i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Filologia romańska, zatwierdzone uchwałą numer 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26.04.2012r. Program studiów określono uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 12.04.2012r.
4.2.1. Kanon filologii romańskiej: A. Moduł przedmiotów podstawowych, B. Moduł przedmiotów kierunkowych (Blok literaturoznawczy, Blok kulturoznawczy, Blok językoznawczy), C. Moduł przedmiotów do wyboru, D. Inne moduły obowiązkowe;
4.2.2. Kursy zmienne: student w ciągu studiów wybiera 3 kursy spoza kierunku za 2 punkty ECTS w ilości koniecznej do uzupełnienia brakującej ilości punktów w poszczególnych semestrach do sumy 30 punktów ECTS.
4.3. Szczegóły dotyczące programu oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty kredytowe (ECTS). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów. Student musi napisać pracę magisterską do końca 4 semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu licencjackiego. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy magisterskiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, ¼ oceny pracy magisterskiej, ¼ oceny egzaminu dyplomowego. Ukończenie studiów wymaga 120 punktów ECTS (po 30 punktów w każdym semestrze).

Efekty kształcenia

Wiedza :

Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii romańskiej w relacji do nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii romańskiej;
Zna terminologię filologiczną w języku polskim oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;
Zna terminologię filologiczną w języku francuskim oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;
Posiada gruntowną wiedzę o zależnościach między głównymi subdyscyplinami filologicznymi w zakresie filologii romańskiej;
Ma uporządkowaną i pogłębioną znajomość na temat głównych kierunków badawczych w obrębie blo¬ków subdyscyplin filologicznych 1) językoznawstwa, 2) literaturoznawstwa, 3) kulturoznawstwa w zakresie filologii romańskiej;
Zna i rozumie główne kierunki współczesnych badań z zakresu filologii romańskiej, ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filologii romańskiej z innymi dziedzinami wiedzy;
Zna i rozumie na poziomie rozszerzonym historyczny charakter kształtowania się prądów i kierunków w literaturze polskiej i francuskiej oraz w języku polskim i francuskim;
Wszechstronnie zna idee i argumenty wybranych autorów z zakresu filologii romańskiej na podstawie samodzielnej lektury ich pism;
Zna i dogłębnie rozumie zależności między kształtowaniem się idei filologicznych z zakresu filologii romańskiej a zmianami w kulturze i w społeczeństwie;
Zna metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla jednego z bloków głównych subdyscyplin filologicznych 1) językoznawstwa, 2) literaturoznawstwa, 3) kulturoznawstwa w zakresie filologii romańskiej;
Ma szeroką wiedzę o obecności idei filologicznych z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa francuskiego w dziełach polskiej kultury i o zaangażowaniu filologów w życie kulturalne kraju;
Ma gruntowną znajomość metod interpretacji tekstu literackiego w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa francuskiego;
Wykorzystuje narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na dziedziny filo¬logiczne w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa francuskiego;
Zna zasady publikacji tekstu filologicznego i ma informacje o odbiorcach literatury filologicznej;
zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i kierunki badań w zakresie filologii romańskiej, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania;
Ma wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;

Umiejętności :

Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych;
samodzielnie zdobywa wiedzę oraz poszerza umiejętności badawcze oraz planuje projekty badawcze;
Samodzielnie czyta i interpretuje teksty literackie, publicystyczne, użytkowe i naukowe w języku polskim i francuskim o wysokim stopniu trudności;
Słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji o wysokim stopniu trudności;
Poprawnie stosuje poznaną terminologię filologiczną w zakresie filologii romańskiej;
Trafnie definiuje pojęcia języka potocznego i poprawnie projektuje defini¬cje własnych terminów używanych we własnych wypowiedziach;
Potrafi w sposób spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie (w języku ojczystym i francuskim), posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące wybranych zagadnień, korzystając zarówno z dorobku nauk filologicznych, jak i innych dyscyplin;
Formułuje w mowie i na piśmie problemy, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglą¬dowych;
Zna strategie komunikacyjne oraz umiejętnie z nich korzysta w dyskursie;
Pisze opracowania monograficzne w języku polskim i francuskim na podstawie samodzielnie dobranej literatury;
Samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na język francuski i z języka francuskiego na język polski wybrane obszerne fragmenty tekstów literackich, publicystycznych, naukowych i użytkowych;
Wykrywa zależności między kształtowaniem się nurtów i kierunków literackich z zakresu filologii romańskiej a procesami społecznymi, historycznymi i kulturalnymi;
Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i tech¬nik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie filologii romańskiej, jak i z od¬biorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwią¬zań technologicznych;
Prowadzi pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego;
Wykrywa zależności między tezami badanych pisemnych i ustnych wypo¬wiedzi filologicznych w zakresie filologii romańskiej, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań;
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i francuskim) oraz nowoczesnych technologii;
Rozumie odmienne postrzeganie życia przez przedstawicieli innych nacji i kultur;

Kompetencje społeczne :

Ma świadomość poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny swoich kompetencji;
Docenia znaczenie nauk filologicznych w systemie nauk oraz ma świadomość ich specyfiki;
jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów;
Na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania;
Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania profesjonalne; planuje i organizuje ich przebieg;
jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych;
Dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą badawczą i publikacyjną, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz wykazuje aktywność w rozwiązywaniu tych problemów;
Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania;
Potrafi pracować w zespole, umie przyjmować i wyznaczać wspólne cele i działania, potrafi przyjąć rolę lidera w zespole;
Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata;
Wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym;
Ma pogłębioną świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych;

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl