Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia > Filologia romańska od podstaw

Filologia romańska od podstaw (1-KRK-FROMP-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: francuski, polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z filologii romańskiej

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na uzupełniające studia magisterskie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia posiada umiejętność posługiwania się językiem francuskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, zdobywa ogólną wiedzę o języku, literaturze, kulturze i historii Francji, wykazuje podstawowe umiejętności translatorskie oraz filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstów. Nabyte umiejętności pozwalają mu na podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języka francuskiego. Jednocześnie studia filologiczne I stopnia w zakresie Filologii romańskiej od podstaw przygotowują studenta do podjęcia dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Filologia, specjalność: Filologia romańska od podstaw zatwierdzone uchwałą numer 83/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27.11.2014 r. Program studiów określono uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 15.01.2015 r.

Efekty kształcenia

Wiedza :

Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii romańskiej w relacji do nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii romańskiej;
Zna podstawową terminologię filologiczną w języku polskim i francuskim; zna zależności między głównymi subdyscyplinami filologicznymi w zakresie filologii romańskiej;
Rozumie główne kierunki badawcze w obrębie blo¬ków subdyscyplin filologicznych 1) językoznawstwa, 2) literaturoznawstwa, 3) kulturoznawstwa w zakresie filologii romańskiej;
Zna i rozumie główne kierunki współczesnych badań z zakresu filologii romańskiej, ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii romańskiej z innymi dziedzinami wiedzy;
Ma podstawową wiedzę na temat historycznego charakteru kształtowania się prądów i kierunków w literaturze polskiej i francuskiej oraz w języku polskim i francuskim;
Zna idee i argumenty wybranych autorów z zakresu filologii romańskiej na podstawie samodzielnej lektury ich pism;
Zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei filologicznych z zakresu filologii romańskiej a zmianami w kulturze i w społeczeństwie;
Zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla jednego z bloków głównych subdyscyplin filologicznych 1) językoznawstwa, 2) literaturoznawstwa, 3) kulturoznawstwa z zakresu filologii romańskiej;
Ma podstawową wiedzę o obecności idei filologicznych z zakresu filologii romańskiej w dziełach polskiej kultury i o zaangażowaniu filologów w życie kulturalne kraju;
zna metody interpretacji tekstu literackiego, właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa francuskiego;
Wykorzystuje narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na dziedziny filo¬logiczne w zakresie filologii romańskiej ;
zna zasady publikacji tekstu filologicznego i ma podstawowe informacje o odbiorcach literatury filologicznej w zakresie filologii romańskiej ;
Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i kierunki badań filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa francuskiego, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania;
Ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;

Umiejętności :

Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych;
Samodzielnie zdobywa wiedzę ;
Czyta i interpretuje teksty literackie, publicystyczne, użytkowe i naukowe w języku polskim i francuskim;
Słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji;
Poprawnie stosuje poznaną terminologię filologiczną z zakresu filologii romańskiej;
Trafnie definiuje pojęcia języka potocznego i poprawnie projektuje defini¬cje własnych terminów używanych we własnych wypowiedziach;
Potrafi w sposób spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i piśmie (w języku ojczystym i francuskim), na tematy dotyczące wybranych zagadnień, korzystając zarówno z dorobku nauk filologicznych, jak i innych dyscyplin;
Formułuje w mowie i na piśmie problemy, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglą¬dowych;
Zna podstawowe strategie komunikacyjne;
Pisze rozprawki w języku polskim i francuskim z samodzielnym doborem literatury;
Samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na język francuski i z języka francuskiego na język polski wybrane fragmenty tekstów literackich, publicystycznych, naukowych i użytkowych;
Wykrywa proste zależności między kształtowaniem się nurtów i kierunków literackich w zakresie filologii romańskiej a procesami społecznymi, historycznymi i kulturalnymi;
Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i tech¬nik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie filologii romańskiej, jak i z od¬biorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwią¬zań technologicznych;
Prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego;
Wykrywa zależności między tezami badanych pisemnych i ustnych wypo¬wiedzi filologicznych w zakresie filologii romańskiej;
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i francuskim) oraz nowoczesnych technologii;
Rozumie odmienne postrzeganie życia przez przedstawicieli innych nacji i kultur;

Kompetencje społeczne :

Ma świadomość poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny swoich kompetencji;
Docenia znaczenie nauk filologicznych w systemie nauk oraz ma świadomość ich specyfiki;
Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów;
Na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania;
Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze;
Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych;
Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki;
Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania;
Potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych;
Ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych;
Wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym;
Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych;


Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl