Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia > Filologia - Polish studies

Filologia - Polish studies (1-PRK-F-EN-PS-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski

ABOUT THE PROGRAMME

Polish Studies is a special programme created for those of you who want to learn Central European culture, language, and traditions. Also, if you want to gain proficiency in both Polish and English languages, and afterwards work for multinational companies in Poland and abroad, Polish Studies is a programme you must choose. Students pursue an intensive and individualized course of study with experienced professors who are committed to facilitating students’ linguistic, intellectual and social development. 

ADVANTAGES OF THE PROGRAMME

Studying this programme, you will learn about both Polish and English language, literature, and culture. Since we have a multicultural environment at our University, you will also get an opportunity to meet and make friends with people from other parts of the world. The programme is created in a flexible way, so you can choose modules from different departments that interest you most. Even though the entire BA programme lasts 3 years, you can study with us for only a year on a special course.

WORK OPPORTUNITIES AND FURTHER EDUCATION OPTIONS

Graduates may seek employment requiring two foreign languages (English C1 and Polish B2) and knowledge of Polish, European culture.

Graduates can undertake MA studies at the University of Opole not only in Polish, but also in English. For those who plan to pursue a PhD degree, there is an programme in English Language and Literature.

The full programme of the study can be found here.

TUITION FEE

PLN 5000 per year

Citizens of Poland and EU/EFTA as well as the Pole's Card holders study free of charge.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z Polish studies

Dalsze studia:

Studia filologiczne I stopnia przygotowują do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia, których rekrutacja i wymagania przewidują kompetencje zdobyte na I stopniu kierunku Filologia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci kierunku Filologia, specjalność Polish Studies są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami komunikacji w dwóch językach angielskim i polskim z dogłębną znajomością polskiej kultury, literatury, historii i innych aspektów. Biegle władają językiem angielskim na poziomie C1 i polskim na poziomie B2. Posiadają zdolność adaptacji, myślenia kreatywnego i krytycznej analizy. Mają specjalistyczną wiedzę o głównych trendach w komunikacji międzykulturowej, cywilizacji europejskiej, językach europejskich, sztuce i kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego, historii, kultury, literatury, kina i sztuki w kontekście europejskim. Mają umiejętność zdobywania, analizowania i krytycznej oceny informacji w domenie publicznej, a także prezentowania ich w różnych formach, gatunkach i tematach. W odniesieniu do kompetencji społecznych mają wrażliwość na różnice międzykulturowe w stosowaniu języka angielskiego i polskiego oraz standardy etyczne w komunikacji publicznej. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w wielu dziedzinach obejmujących międzynarodową komunikację publiczną wymagającą zarówno języka angielskiego, jak i polskiego, takich jak reklama, dziennikarstwo, wydawnictwo, public relations i sprawy publiczne, komunikacja biznesowa, marketing, tłumaczenie i różne usługi publiczne. Mogą być również zatrudnieni w administracji publicznej na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym lub pracować dla instytucji kultury, korporacji lub organizacji pozarządowych.

Standardy nauczania

Absolwent/ka kierunku Filologia, specjalność Polish Studies
zna podstawowe pojęcia i rozumie wybrane zagadnienia komunikacji międzykulturowej, a także podstawy funkcjonowania języka w społeczeństwie i różnorodności językowej Europy;
zna najważniejsze wydarzenia w historii Polski w odniesieniu do Europy i świata, rozumie znaczenie i funkcjonowanie kultur regionalnych w Europie i Polsce, posiada podstawową wiedzę o sąsiadach Polski i mniejszościach narodowych mieszkających w Polsce, a także o Polakach mieszkających poza krajem;
zna najważniejsze wydarzenia w procesie kształtowania się kultury europejskiej, rozumie wpływ tradycji chrześcijańskiej, z której wyrosła kultura zachodnia, rozpoznaje główne idee i ruchy w kulturze i sztuce europejskiej;
posiada podstawową wiedzę o cechach wybranych polskich artystów i produktów kultury, zna najważniejsze trendy i twórców polskiego kina i teatru;
zna najważniejsze teksty literatury europejskiej wybrane z kanonu, rozpoznaje podstawowe zagadnienia i tematy literackie w różnych literaturach europejskich, w tym literaturze polskiej, a także ma podstawową wiedzę na temat powiązań literatury europejskiej z historią, filozofią, kulturą;

Absolwent/ka kierunku Filologia, specjalność Polish Studies
potrafi analizować wybrane zjawiska w kontekście kulturowym, elementy kultury polskiej na tle innych kultur narodowych, rozpoznawać różnice międzykulturowe i analizować ich wpływ na procesy komunikacyjne, diagnozować przyczyny konfliktów kulturowych;
potrafi analizować problemy mniejszości kulturowych i kultur regionów w Polsce i Europie;
potrafi rozpoznać najsłynniejsze arcydzieła literatury, kina i sztuki europejskiej, w tym polskie, a także zastosować podstawowe umiejętności badawcze do kompetentnej analizy i interpretacji zjawisk w dziedzinie literatury, analizować dzieła zawarte w kanonie literatury europejskiej w kontekst zmian społecznych, religijnych i kulturowych w Europie;
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę o procesach kulturowych w formie pisemnej i ustnej, wykonywaną w ramach badanych zagadnień;
potrafi wykorzystać wiedzę i doświadczenie związane ze znajomością polskiej kultury do efektywnej komunikacji ze środowiskiem

Absolwent kierunku Filologia, specjalność Polish Studies biegle włada językiem angielskim na poziomie C1 i polskim na poziomie B2 oraz posiada zdolność adaptacji, myślenia kreatywnego i krytycznej analizy.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl