Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia > Filologia - Filologia romańska

Filologia - Filologia romańska (1-PRK-F-FR-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Opis

Romanistyka na UO

O wyjątkowości studiów w Katedrze Kultury i Języka Francuskiego decyduje przede wszystkim:

 •     od roku 2014 możliwość uzyskania  podwójnego dyplomu ukończenia studiów magisterskich, studentom, chcącym skorzystać z takiej możliwości, przez Uniwersytet Opolski & Université Paul Valéry Montpellier 3.
 •      nowatorski profil kształcenia (dostosowany do aktualnych standardów nauki języków obcych obowiązujących w Unii Europejskiej);
 •     wysoka jakość kształcenia (dzięki międzynarodowej, wyspecjalizowanej kadrze naukowej i dydaktycznej);
 •     wymiana międzynarodowa (zagraniczne wyjazdy studentów);
 •     dostosowanie programów nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy;
 •     szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia po studiach.

W ramach międzynarodowego Programu Erasmus, Katedra prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną z uniwersytetami w Strasburgu, Dijon, Montpellier, Mulhouse, Toulouse, Porto, Santiago de Compostela, Valladolid, Santander, Ovideo, Rydze i Bańskiej Bystrzycy.

Studia II stopnia na kierunku Filologia romańska

Studia na kierunku filologia romańska obejmują podstawowe treści kształcenia z następujących dziedzin:

 •     literaturoznawstwo
 •     kulturoznawstwo
 •     językoznawstwo
 •     translatoryka


Program studiów gwarantuje zdobycie doskonałej znajomości języka francuskiego, dzięki dużej ilości godzin praktycznej nauki języka. Zajęcia prowadzą w ekipie międzynarodowej bardzo dobrze przygotowani nauczyciele akademiccy.

Studia koncentrują się na doskonaleniu praktycznej nauki języka francuskiego oraz gruntownym kształceniu w zakresie jednej specjalności – literaturoznawstwa, językoznawstwa  lub kulturoznawstwa, uwzględniając antropologię kulturową współczesnej Francji oraz przekład artystyczny.

Nowoczesny program studiów pozwala na kształcenie studentów na poziomie wyższych studiów w zakresie filologii oraz wyposażenie absolwenta w szeroką interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne, które umożliwią podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). W kształceniu dominują zajęcia o charakterze konwersatoryjnym.

Kierunek obejmuje kształcenie w zakresie języka i literatury francuskiej w perspektywie kulturoznawczej i antropologicznej. Charakter kształcenia umożliwia studentom zdobycie wysokiej kompetencji językowej (poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), oraz wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności. Aspekty interkulturowości analizuje się podczas zajęć translacyjnych, dzięki którym absolwent nabywa umiejętności z zakresu metodologii przekładu.

Na drugim stopniu studiów studenci uczestniczą w zajęciach z następujących przedmiotów:

A. moduł  przedmiotów podstawowych: praktyczna nauka języka francuskiego

B. moduł przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych w dziedzinie literaturoznawstwa: Wykład monograficzny, Badania naukowe, Translatoryka-literaturoznawstwo, Proseminarium magisterskie, Seminarium magisterskie;

C. moduł przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych w dziedzinie kulturoznawstwa: Translatoryka-kulturoznawstwo, Interpretacja tekstów literatury i zjawisk kultury;

D. moduł przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych w dziedzinie językoznawstwa: Język specjalnistyczny, Słownictwo, Gramatyka, Pisanie akademickie, Wykład monograficzny-językonawstwo, Socjolingwistyka, Badania naukowe, Proseminarium magisterskie, Seminarium magisterskie;    

E. moduł przedmiotów ogólnych: Kurs w języku obcym nowożytnym, Kurs zmienny ogólnouczelniany, Szkolenie biblioteczne, Szkolenie BHP.
Z pełnym programem studiów można zapoznać się tutaj.

Moduły podlegający wyborowi przez studenta:

Proseminarium magisterskie, Seminarium magisterskie, kursy stałe (konwersatoria oferowane przez Katedrę Kultury i Języka Francuskiego) oraz kursy zmienne (z listy ogólnouczelnianych, poszerzających wiedzę o dziedziny nie związane ze studiowanym kierunkiem).

Możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci filologii romańskiej mają możliwość uzyskania dyplomu Uniwersytetu Paula Valéry w Montpellier (Francja) po odbyciu tam studiów na 3 semestrze i uzyskaniu pozytywnych rezultatów.

Studenci filologii romańskiej mogą skorzystać z programu wymiany studentów Erasmus+ oferowanego przez Uniwersytet Opolski, który daje możliwość odbycia części studiów w zagranicznej uczelni, doskonalenia języka obcego, lepszego poznania innego kraju oraz innej kultury oraz odbycia praktyk za granicą.

Mogą oni także wziąć udział w Międzynarodowej Wymianie Stażystów Regionów Porozumienia Czterostronnego (Nadrenia Palatynat, Burgundia, Województwo Opolskie, Kraj Środkowoczeski) i odbyć staż od 1 do 3 miesięcy we Francji.

Studia prowadzone są w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), co umożliwia transfer ocen z jednej szkoły wyższej do drugiej. Każdemu przedmiotowi w toku nauczania przypisana jest odpowiednia liczba punktów. Studenci zobowiązani są do uzyskania 30 punktów w każdym semestrze nauki, w sumie 120 punktów. Od pierwszego semestru studiów student może wybrać, zgodnie z własnymi zainteresowaniami, przedmioty realizowane w ramach kursów stałych oraz przedmioty z listy kursów zmiennych. Na studiach drugiego stopnia student ma obowiązek zaliczyć wychowanie fizyczne.

Co można robić po tych studiach?


Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia posiada gruntowną wiedzę z zakresu wybranej specjalności (literaturoznawstwa, językoznawstwa lub kulturoznawstwa), charakteryzuje go postawa otwartości wobec innych języków i kultur, a także świadomość różnorodności językowej. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych i badawczych. Ponadto jest przygotowany do kontynuacji edukacji i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dlaczego warto studiować filologię romańską na UO

Filologia romańska na Uniwersytecie Opolskim nastawiona jest na doskonalenie biegłości językowej w ramach integracji sprawności na poziomie akademickim, pogłębienie wiedzy z zakresu wybranej specjalności studiów oraz wyposażenie studentów w specjalistyczne umiejętności umożliwiające prowadzenie własnych badań oraz dalsze kształcenie.

O wyjątkowości filologii romańskiej decyduje przede wszystkim nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych standardów nauki języków obcych na poziomie akademickim oraz do potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów.

Inne atuty specjalności

 •     możliwość kontynuacji nauki na studiach doktoranckich (III stopnia)
 •     wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa
 •     możliwość (dla najlepszych studentów) zagranicznych wyjazdów na studia semestralne (Dijon, Montpellier, Mulhouse, Santiago de Compostela, Porto i inne ośrodki uniwersyteckie).


Ponadto szereg tematów w ramach badań naukowych pracowników Katedry realizowanych jest przy współpracy z uniwersytetami w Strasburgu, Montpellier, Toulouse, Université Libre w Brukseli. Na wykłady zapraszani są systematycznie wybitni romaniści z kraju i z zagranicy.

Szczegółowe informacje


Wszystkie informacje o studiach na kierunku Filologia romańska można uzyskać w sekretariacie Katedry Kultury i Języka Francuskiego:
Plac Kopernika 11a 45-040 Opole, pok. 216b
tel. (77) 541 60 09
filrom@uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z filologii romańskiej

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl