Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia > Filologia - Filologia romańska od podstaw

Filologia - Filologia romańska od podstaw (1-PRK-F-FRP-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Opis

Romanistyka na UO


O wyjątkowości studiów w Katedrze Kultury i Języka Francuskiego decyduje przede wszystkim:

 •     nowatorski profil kształcenia (dostosowany do aktualnych standardów nauki języków obcych obowiązujących w Unii Europejskiej);
 •     wysoka jakość kształcenia (dzięki międzynarodowej, wyspecjalizowanej kadrze naukowej i dydaktycznej);
 •     wymiana międzynarodowa (zagraniczne wyjazdy studentów);
 •     dostosowanie programów nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy;
 •     szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia po studiach.


Dynamiczny zespół nauczycieli, solidnie opracowany program nauczania oraz bardzo duża liczba godzin praktycznej nauki języka umożliwia w krótkim czasie opanowanie języka francuskiego do poziomu C1.

W ramach międzynarodowego Programu Erasmus, Katedra prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną z uniwersytetami w Strasburgu, Dijon, Montpellier, Mulhouse, Toulouse, Porto, Santiago de Compostela, Valladolid, Santander, Ovideo, Rydze i Bańskiej Bystrzycy.

Czego uczy się na filologii romańskiej od podstaw?


Kierunek obejmuje kształcenie w zakresie języka i literatury francuskiej w perspektywie kulturoznawczej i antropologicznej. Charakter kształcenia umożliwia studentom nabycie kompetencji w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze Francji.
 
Studia na kierunku filologia romańska obejmują podstawowe treści kształcenia z następujących dziedzin:

Literaturoznawstwo

 •     historia literatury francuskiej,
 •     teoria literatury,
 •     literatura porównawcza.

Językoznawstwo

 •     językoznawstwo opisowe j. francuskiego,
 •     językoznawstwo historyczne,
 •     współczesne odmiany j. francuskiego,
 •     socjolingwistyka.

Kulturoznawstwo

 •     historia i cywilizacja Francji, w tym zagadnienia dotyczące kwestii antropologicznych, społecznych i politycznych.

Translatoryka i akwizycja

 •     teoria przekładu oraz praktyka tłumaczenia tekstów ogólnych i specjalistycznych z wielu dziedzin, analiza i komentarz translacyjnych wyborów.

Program studiów gwarantuje zdobycie bardzo dobrej znajomości języka francuskiego, dzięki dużej ilości godzin praktycznej nauki języka (na studiach licencjackich ponad 700).

Studia koncentrują się na praktycznej nauce języka francuskiego oraz zdobywaniu wiedzy z przekładoznawstwa, historii literatury francuskiej, językoznawstwa romańskiego, historii i antropologii kulturowej Francji współczesnej.

Nowoczesny program studiów pozwala na kształcenie studentów na poziomie wyższych studiów w zakresie filologii oraz wyposażenie absolwenta w szeroką interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne, które umożliwią bez trudu podjęcie studiów magisterskich. W kształceniu, którego obligatoryjnym elementem są praktyki zawodowe, dominują zajęcia o charakterze warsztatowym.

Bezpośrednim przygotowaniem do zawodu tłumacza będą zajęcia z translatoryki i akwizycji, pozwalające poznać różne rodzaje tłumaczenia oraz trudności w pracy tłumacza. Ważnym uzupełnieniem studiów jest lektorat drugiego języka romańskiego – włoskiego lub hiszpańskiego oraz fakultatywne zajęcia z języka i kultury Francji.


Na pierwszym stopniu studiów studenci uczestniczą w zajęciach z następujących przedmiotów:

1) moduł przedmiotów podstawowych:  Praktyczna nauka języka francuskiego;

2) moduł przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych w dziedzinie literaturoznawstwa: Historia literatury francuskiej, Wstęp do literaturoznawstwa, Wprowadzenie do badań naukowych, Proseminarium licencjackie i Seminarium licencjackie;

                                                                               
3) moduł przedmiotów kierunkowych w dziedzinie kulturoznawstwa: Realioznawstwo, Antropologia Kulturowa współczesnej Francji, Proseminarium licencjackie i Seminarium licencjackie;                                                                             

 4) moduł przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych w dziedzinie językoznawstwa: Gramatyka opisowa języka francuskiego, Wstęp do językoznawstwa, Wprowadzenie do badań naukowych, Językowy obraz świata, Proseminarium licencjackie i Seminarium licencjackie;                                                                                     

5) moduł przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych w dziedzinie translatoryki: Translatoryka i akwizycja,  Praktyka zawodowa;

6) moduł przedmiotów ogólnych: Technologia informacyjna, Lektorat języka obcego, Kurs w języku obcym nowożytnym, Kurs zmienny ogólnouczelniany, Wychowanie fizyczne, Szkolenie biblioteczne, Szkolenie BHP, Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.        

 
Moduły podlegające wyborowi przez studenta:

Seminarium licencjackie, Praktyka zawodowa, Kurs w języku nowożytnym, kursy stałe (konwersatoria i wykłady rozszerzające kanon, oferowane przez Katedrę Kultury i Języka Francuskiego) oraz kursy zmienne oferowane przez inne instytuty (z listy kursów ogólnouczelnianych, poszerzających wiedzę o dziedziny nie związane ze studiowanym kierunkiem).

Studenci mogą skorzystać z programu wymiany studentów Erasmus+ oferowanego przez Uniwersytet Opolski, który daje możliwość odbycia części studiów w zagranicznej uczelni, lepszego poznania języka obcego, innego kraju oraz innej kultury.

Studia prowadzone są w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), co umożliwia transfer ocen z jednej szkoły wyższej do drugiej. Każdemu przedmiotowi w toku nauczania przypisana jest odpowiednia liczba punktów. Studenci zobowiązani są do uzyskania 30 punktów w każdym semestrze nauki, w sumie 180 punktów. Na pierwszym stopniu studiów, od drugiego do trzeciego semestru włącznie student ma obowiązek zaliczyć wychowanie fizyczne, od drugiego do piątego semestru - język obcy.

Studenta obowiązuje także zaliczenie po czwartym semestrze praktyk zawodowych. Od drugiego semestru student może wybrać, zgodnie z własnymi zainteresowaniami, przedmioty realizowane w ramach kursów stałych oraz przedmioty z listy kursów zmiennych.

Z pełnym programem studiów można zapoznać się tutaj.

Co wyróżnia filologię romańską od podstaw na UO?


O wyjątkowości Filologii romańskiej od podstaw decyduje przede wszystkim nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych standardów nauki języków obcych na poziomie akademickim oraz do potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów.

Kierunek daje możliwość studiowania filologii romańskiej tym maturzystom, którzy w szkole średniej nie uczyli się języka francuskiego. Wykwalifikowana kadra oraz najnowsze metody dydaktyki języka francuskiego pozwalają studentom na intensywną naukę języka od podstaw do poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Inne atuty specjalności

 •     możliwość uzyskania tytułu magistra w ramach studiów stacjonarnych (po ukończeniu studiów licencjackich I stopnia studenci mają możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich II stopnia);
 •     wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowo-dydaktyczna;
 •     możliwość (dla najlepszych studentów) zagranicznych wyjazdów na studia semestralne (Dijon, Strasbourg, Montpellier, Mulhouse, Toulouse, Porto i inne ośrodki uniwersyteckie).


Ponadto szereg tematów w ramach badań naukowych pracowników Katedry realizowanych jest przy współpracy z uniwersytetami w Strasbourgu, Montpellier, Toulouse (Francja), z Université Libre w Bruskeli (Belgia). Na wykłady zapraszani są systematycznie wybitni romaniści z kraju i zagranicy. Działalność studencka daje możliwości wszechstronnego rozwoju. Możliwość wyjazdów, uzyskania stypendiów poszerza ofertę edukacyjną czyniąc ją atrakcyjniejszą.

Możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów


Studenci filologii romańskiej mają możliwość odbycia studiów za granicą we Francji (w Dijon, Strasburgu, Montpellier, Mulhouse) w Portugalii (w Porto), w Hiszpanii (w Santiago de Compostela) i w innych ośrodkach uniwersyteckich) w ramach międzynarodowego programu Erasmus+, który pozwala wyjechać również na praktyki.

Mogą oni także wziąć udział w Międzynarodowej Wymianie Stażystów Regionów Porozumienia Czterostronnego (Nadrenia Palatynat, Burgundia, Województwo Opolskie, Kraj Środkowoczeski) i odbyć staż od 1 do 3 miesięcy we Francji.


Co można robić po tych studiach?


Absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia posiada wysoki stopień praktycznej znajomości języka francuskiego w mowie i w piśmie, zarówno w zakresie języka ogólnego jak i specjalistycznych (ekonomia, prawo, turystyka). Uzyskuje wiedzę z zakresu translatorski i akwizycji, która pozwala mu na podjęcie pracy tłumacza języka francuskiego w różnych dziedzinach i różnym zakresie.

Zdobyta wiedza z zakresu nauk humanistycznych, dobra znajomość kultury, literatury, a także językoznawstwa francuskiego pozwala mu na podjęcie zatrudnienia jako tłumacz-animator kultury francuskiej, jak również wszelkiej pracy w departamentach współpracy z zagranicą, promocji, public relations urzędów administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli.

Kompetencje praktyczne predestynują absolwenta do pracy w różnych instytucjach kultury publicznych i prywatnych, a także w biurach turystycznych. Dzięki szerokiej gamie przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów do wyboru i konwersatoriów dyplomowych absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).
 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Filologia romańska od podstaw może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Filologia romańska.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Filologia romańska od podstaw można uzyskać w sekretariacie Katedry Kultury i Jezyka Francuskiego:

pl. Kopernika 11a pok. 216 b, 45-040 Opole
tel. (77) 541-60-09
e-mail: filrom@uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z filologii romańskiej

Dalsze studia:

Studia filologiczne I stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka kierunku Filologia, specjalność Filologia romańska od podstaw posiada umiejętność posługiwania się językiem francuskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, zdobywa ogólną wiedzę o języku, literaturze, kulturze i historii Francji, wykazuje podstawowe umiejętności translatorskie oraz filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstów. Nabyte umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języka francuskiego. Jednocześnie studia filologiczne I stopnia przygotowują studentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na I stopniu. Program kierunku przewiduje 90 godzin praktyki zawodowej.

Standardy nauczania

Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Absolwent/ka kierunku Filologia zna:
- w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska językowe oraz dotyczące ich metody i teorie językoznawcze wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu filologii, tworzące jej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu szczegółowej wiedzy językoznawczej
- miejsce i znaczenie nauk filologicznych w systemie nauk humanistycznych i społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz kierunki ich rozwoju
- teorie, metodologię i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin nauki o języku
- metody analizy i interpretacji tekstów i wytworów kultury, w obrębie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w językoznawstwie (z możliwością powiązania ich z metodami charakterystycznymi dla literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i nauk o komunikacji)
- fundamentalne dylematy współczesnej filologii w zakresie jej badania i zastosowania do rozwiązywania problemów społecznych
- podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z filologicznymi badaniami i ich zastosowaniem
- zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla filologii (m.in. edukacyjnej, kulturalnej, medialnej, tłumaczeniowej, obsługi biznesu)

Absolwent/ka kierunku Filologia potrafi:
- wykorzystywać posiadaną wiedzę filologiczną – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące użycia języka i wiedzy językoznawczej, oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu językoznawstwa (z możliwością uwzględnienia wiedzy z nauk pokrewnych)
- rozpoznać teksty i inne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod filologicznych pozwalających na ocenę ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym
- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii dotyczącej opisu języka
- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska w zakresie tematycznym dotyczącym filologii oraz dyskutować o nich
- posługiwać się językiem obcym na poziomie co najmniej C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole
- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie
- wykorzystać wiedzę i doświadczenie związane z wybraną specjalnością filologiczną

Absolwent/ka kierunku Filologia ma gotowość do:
- krytycznej oceny posiadanej wiedzy filologicznej i uznawania znaczenia wiedzy o języku w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu
- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form
- kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze określonym przez wybraną specjalność filologiczną.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl