Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia > Filologia - Język biznesu

Filologia - Język biznesu (1-PRK-F-JB-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski, niemiecki, polski, rosyjski

 Język biznesu , II stopień na UO - informacje ogólne

Dzisiejszy Instytut Slawistyki ma historię liczącą już ponad 60 lat. Dzieje rusycystyki opolskiej swymi korzeniami sięgają początków powołanej w roku 1950 we Wrocławiu, a następnie przeniesionej w roku 1954 do Opola Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej powstał w roku 1990 z przekształcenia działającego od 1975 roku Instytutu Filologii Rosyjskiej. Od 1 września 2014 roku Instytut nosi nazwę Instytutu Slawistyki. Jednostka przeszła reorganizację, w wyniku której włączono w skład osobowy pracowników istniejącej od 1990 roku Katedry Slawistyki UO.

Pracownicy Instytutu prowadzą badania w zakresie językoznawstwa historycznego, synchronicznego oraz stosowanego, historii i teorii literatury, a także kulturoznawstwa i emigrantologii słowiańskiej.

Szereg problemów badawczych jest podejmowanych i realizowanych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem w Poczdamie, Uniwersytetem w Greifswaldzie, Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Sankt Petersburgu, Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, Uniwersytetem im. F. Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetem w Ostrawie, Uniwersytetem w Kolonii, Uniwersytetem w Kijowie, Uniwersytetem im. I. Franka we Lwowie, Uniwersytetem w Grodnie oraz z Instytutem Literatury Czeskiej Akademii Nauk RCz.

Czego uczy się na języku biznesu?

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej znajomości języków obcych oraz orientacji w biznesie, stosunkach międzynarodowych, turystyce i reklamie.

Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych – rosyjski i angielski/niemiecki – z zajęciami zakresu m.in. podstaw ekonomii, prawa gospodarczego, marketingu. Program studiów uzupełniają przedmioty humanistyczne.
 
Język wykładowy

rosyjski, polski, angielski/niemiecki

 Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

Na całość studiów składają się następujące rodzaje przedmiotów:

    kanon języka biznesu, który jest tworzony przez zajęcia praktyczne z języków,
    przedmioty ekonomiczne, prawno-gospodarcze;
    inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon, konieczne do uzyskania dyplomu;
    przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu,
    kursy dodatkowe (zmienne) prezentujące warsztat badawczy instytutu, wydziału, uczelni.

Z pełnym programem studiów można zapoznać się tutaj.
 
Dziedziny nauki, wykładane na kierunku:

   Dziedzina nauk  humanistycznych 

   Dyscyplina; językoznawstwo i literaturoznawstwo

Dlaczego warto studiować język biznesu na Uniwersytecie Opolskim?


O wyjątkowości kierunku decyduje:

    interdyscyplinarny charakter studiów (szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych  i bogata oferta przedmiotów ogólnohumanistycznych)
    nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów
    możliwość uzyskania tytułu magistra w ramach studiów stacjonarnych (po ukończeniu studiów licencjackich I stopnia studenci mają możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich II stopnia)
    wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów


Studenci mogą uczestniczyć także w życiu prężnie działających kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską).

Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na oodp.łatne kursy językowe w Rosji  trwające 2-4 tygodnie).

Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada kompetencje w zakresie dwóch języków obcych (rosyjskiego i angielskiego/niemieckiego) w zakresie języka ogólnego i wyprofilowanego do celów specjalnych oraz zagadnień ekonomiczno-społecznych.

Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. biegłemu opanowaniu obu języków w równym stopniu, nabyciu umiejętności w dziedzinie komunikacji handlowej oraz przedsiębiorczości gospodarczej, wyposażeniu w wiedzę dotyczącą prawa i mechanizmów życia gospodarczego oraz istoty i zasad marketingu i reklamy, formowaniu kompetencji w zakresie kultury Słowian Wschodnich i narodów Europy Zachodniej. Dzięki temu naszego absolwenta cechuje świadomość kulturowego oraz ekonomiczno-politycznego usytuowania Polski między Wschodem a Zachodem, co predestynuje go do pełnienia różnorodnych funkcji we współczesnym integrującym się świecie. Pozwala mu to również aktywnie kreować własną karierę zawodową. Absolwenci wymienionej specjalności są przygotowani do pracy tłumacza, kierownika działu marketingu w firmach, agencjach reklamowych, pracownika biur podróży.

Po zaliczeniu (uzupełnieniu) kursu pedagogicznego absolwent może podjąć pracę jako nauczyciel języka rosyjskiego oraz angielskiego/niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Wielu absolwentów języka biznesu pracuje obecnie w firmach prywatnych, przedsiębiorstwach (handlowych, finansowych, ubezpieczeniowych), w biurach podróży, w różnych instytucjach administracji publicznej (tj. Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, ZUS i in.), a także np. w wydziałach ambasady, konsulatu i in.

 Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Język biznesu można uzyskać w sekretariacie Instytutu Slawistyki:

Pl. Kopernika 11

45-040 Opole

Tel. (77) 54-15-922

e-mail: inslaw@uni.opole.pl

 
Strona internetowa kierunku

www.inslaw.uni.opole.pl

 Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Strona internetowa kierunku

www.inslaw.uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z jezyka biznesu

Dalsze studia:

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach III stopnia i zdobycia kwalifikacji na poziomie 8 ERK.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent przygotowany jest do pracy wymagającej znajomości języków (angielskiego/niemieckiego do poziomu C1 i rosyjskiego do poziomu C2) i znajomości procesów i uwarunkowań w biznesie, marketingu, stosunkach międzynarodowych, turystyce i reklamie. Absolwent ma pogłębioną znajomość terminologii z zakresu języka biznesu, a także szeroką orientację w zagadnieniach ekonomicznych i prawno-gospodarczych, w tym handlowych, administracyjnych i w zakresie zarządzania. Potrafi prowadzić korespondencję urzędową w językach obcych, zna techniki negocjacji i zasady logistyki i obsługi biznesu. Potrafi redagować i tłumaczyć złożone teksty użytkowe. Tytuł zawodowy magistra otrzymuje na podstawie pracy dyplomowej obejmującej samodzielne opracowanie problemu badawczego z językoznawstwa w zakresie komunikacji biznesowej. Absolwenta cechuje świadomość kulturowego oraz ekonomiczno-politycznego usytuowania Polski między Wschodem a Zachodem, co pozwala mu pełnić różnorodne funkcje we współczesnym integrującym się świecie. Pozwala mu to również aktywnie kreować własną karierę zawodową na regionalnym lub międzynarodowym rynku pracy. Absolwenci są przygotowani do pracy tłumacza, kierownika działu marketingu w firmach, agencjach reklamowych, pracownika biur podróży, przedsiębiorstw, instytucji kultury i mediów, instytucji naukowo-badawczych oraz na różnych stanowiskach wymagających znajomości języków obcych i kultur krajów anglo-/niemieckojęzycznych i rosyjskojęzycznych.

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Absolwent kierunku Filologia, Specjalność Język biznesu, profil ogólnoakademicki, realizując program studiów obejmujący przedmioty kształcenia ogólnego oraz przedmioty podstawowe i kierunkowe prowadzone w formie wykładów, konwersatoriów oraz pracy własnej, spełniając wszystkie rygory wynikające z programu studiów, tj. zdobywając zaliczenia i zdając egzaminy, a następnie składając egzamin magisterski przed Komisją Wydziałową, realizuje pełnię kierunkowych efektów nauczania przewidzianych dla kierunku Filologia na poziomie 7 oraz efektów specjalnościowych przewidzianych dla specjalności Język biznesu, profil ogólnoakademicki.
W szczególności jest to uporządkowana i podbudowana teoretycznie wiedza na temat głównych trendów rozwojowych filologii, pogłębiona wiedza na temat specyfiki metodologii badań filologicznych, znajomość zasad ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, a w zakresie specjalnościowym wiedza dotycząca ekonomicznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania instytucji i firm, zasad funkcjonowania instytucji finansowych i gospodarczych w Polsce, Europie i świecie, wiedza o wielorakości istniejących struktur gospodarczych i znajomość przesłanek gospodarczej działalności człowieka.
Absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę filologiczną do formułowania i krytycznej analizy problemów badawczych, dokonywania ocen, syntez oraz interpretacji pozyskiwanych informacji. W szczególności potrafi posługiwać się językiem rosyjskim na poziomie C2 oraz drugim językiem europejskim, angielskim lub niemieckim, na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy wykorzystując te umiejętności do samodzielnego planowania i realizowania własnego uczenia się przez całe życie. W zakresie specjalnościowym, umiejętności absolwenta koncentrują się na analizie informacji pozyskiwanych z rynku i wykorzystaniu ich w procesie podejmowania decyzji gospodarczych, stosowaniu wiedzy językoznawczej w szczególności z zakresu języków branżowych, interpretacji zjawisk ekonomicznych i racjonalizacji decyzji konsumenckich. W zakresie umiejętności językowych, absolwent tłumaczy swobodnie teksty branżowe pomiędzy językami polskim, rosyjskim i angielskim/niemieckim umiejętnie wykorzystując w tym celu narzędzia informatyczne.
Absolwent wykazuje się gotowością do krytycznego odbioru pozyskiwanych treści, angażowania się na rzecz szeroko rozumianego interesu publicznego poprzez wypełnianie zobowiązań społecznych i rozwiązywanie problemów praktycznych oraz poznawczych wynikających z aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. W szczególności dotyczy to gotowości do kształtowania własnych postaw i opinii w oparciu o dostępne źródła wiedzy i argumenty wynikające z obserwacji rynku krajowego i międzynarodowego, organizowania zadań i udziału w działaniach projektowych w zakresie przedsiębiorczości.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl