Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Filologia (1-PRK-F-JOD-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski, polski, rosyjski

Języki obce w dyplomacji na UO - informacje ogólne

 Dzisiejszy Instytut Slawistyki ma historię liczącą już ponad 60 lat. Dzieje rusycystyki opolskiej swymi korzeniami sięgają początków powołanej w roku 1950 we Wrocławiu, a następnie przeniesionej w roku 1954 do Opola Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej powstał w roku 1990 z przekształcenia działającego od 1975 roku Instytutu Filologii Rosyjskiej. Od 1 września 2014 roku Instytut nosi nazwę Instytutu Slawistyki. Jednostka przeszła reorganizację, w wyniku której włączono w skład osobowy pracowników istniejącej od 1990 roku Katedry Slawistyki UO.

Pracownicy Instytutu prowadzą badania w zakresie językoznawstwa historycznego, synchronicznego oraz stosowanego, historii i teorii literatury, a także kulturoznawstwa i emigrantologii słowiańskiej.

Szereg problemów badawczych jest podejmowanych i realizowanych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem w Poczdamie, Uniwersytetem w Greifswaldzie, Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Sankt Petersburgu, Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, Uniwersytetem im. F. Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetem w Ostrawie, Uniwersytetem w Kolonii, Uniwersytetem w Kijowie, Uniwersytetem im. I. Franka we Lwowie, Uniwersytetem w Grodnie oraz z Instytutem Literatury Czeskiej Akademii Nauk RCz.
 

Czego uczy się na specjalności języki obce w dyplomacji?

Celem tej specjalności jest kształcenie wszechstronnie przygotowanych do pracy zawodowej lingwistów, których kompetencje zawodowe łączyć będą biegłą praktyczną znajomość języków  obcych (rosyjskiego i angielskiego) z teoretyczną wiedzą na temat procesów dyplomatycznych i prawa międzynarodowego, relacji międzynarodowych i międzykulturowych, a także umiejętnościami praktycznymi z zakresu dyplomacji i komunikacji międzykulturowej. Na specjalności języki obce w dyplomacji kształcimy specjalistów, którzy w sposób profesjonalny wspierać będą wyższą kadrę biznesową, polityków różnych szczebli samorządu oraz przedstawicieli administracji państwowej różnych poziomów w prowadzeniu wszelkiego rodzaju negocjacji z międzynarodowymi partnerami – negocjacji wymagających jednocześnie znajomości obowiązującego protokołu dyplomatycznego, podstaw kultury partnera, kontekstów polityczno-ekonomicznych negocjacji, jak i płynnej znajomości języka angielskiego/niemieckiego i rosyjskiego.

 Język wykładowy

rosyjski, polski, angielski/niemiecki
 
Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

Na całość studiów składają się następujące rodzaje przedmiotów:

    kanon języków obcych w dyplomacji, który jest tworzony przez zajęcia z zakresu słownictwa specjalistycznego w języku obcym
    inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon, konieczne do uzyskania dyplomu
    przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu,
    kursy dodatkowe (zmienne) prezentujące warsztat badawczy instytutu, wydziału, uczelni.
Z pełnym programem studiów można zapoznać się tutaj.

 Dziedziny nauki, wykładane na specjalności języki obce w dyplomacji:

    Dziedzina nauk humanistycznych
    Dyscyplina:językoznawstwo i literaturoznawstwo

 Dlaczego warto studiować języki obce w dyplomacji na Uniwersytecie Opolskim?

O wyjątkowości języków obcych w dyplomacji decyduje:

    interdyscyplinarny charakter studiów (łączenie przedmiotów filologicznych z praktyczną nauką języków obcych oraz z przedmiotami z zakresu socjologii, prawa gospodarczego i międzynarodowego)
    nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów
    wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą uczestniczyć także w życiu prężnie działających kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską).

Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na odpłatne kursy językowe w Rosji trwające 2-4 tygodnie.

Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).
Co można robić po tych studiach?

Absolwenci przygotowani będą do pracy w jednostkach administracji publicznej i dyplomatycznej średniego szczebla, w jednostkach samorządu terytorialnego, w firmach prowadzących działalność międzynarodową i w innych organizacjach, instytucjach i firmach na stanowiskach wymagających biegłej znajomości języków obcych oraz podstawowych umiejętności dyplomatycznych.

Absolwent może także podjąć pracę w zawodzie tłumacza przysięgłego (odpowiednie wymagania i uprawnienia określają dla zawodu tłumacza języka obcego – regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości). 
Kontynuowanie nauki

Absolwenci studiów magisterskich mają również możliwość kontynuowania nauki na studiach III stopnia – doktoranckich.
 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Język biznesu można uzyskać w sekretariacie Instytutu Slawistyki:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
tel. (77) 54-15-922

e-mail:
inslaw@uni.opole.pl
Strona internetowa kierunku;
www.inslaw.uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z Języki obce w dyplomacji

Dalsze studia:

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach III stopnia i zdobycia kwalifikacji na poziomie 8 ERK.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz kompetencje zawodowe. Zna język rosyjski (poziom C2) oraz angielski lub niemiecki (poziom C1), posiada wiedzę na temat procesów dyplomatycznych i prawa międzynarodowego, relacji międzynarodowych i międzykulturowych oraz ma umiejętności praktyczne z zakresu dyplomacji i komunikacji międzykulturowej. Absolwent specjalności Języki obce w dyplomacji to specjalista profesjonalnie wspierający wyższą kadrę biznesową, polityków różnych szczebli, działaczy samorządowych oraz przedstawicieli administracji państwowej różnych poziomów w prowadzeniu wszelkiego rodzaju negocjacji z międzynarodowymi partnerami – negocjacji wymagających jednocześnie znajomości obowiązującego protokołu dyplomatycznego, podstaw kultury partnera, kontekstów polityczno-ekonomicznych negocjacji, jak i płynnej znajomości języka angielskiego/niemieckiego i rosyjskiego.

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Absolwent kierunku Filologia, Specjalność Języki obce w dyplomacji, profil ogólnoakademicki, realizując program studiów obejmujący przedmioty kształcenia ogólnego oraz przedmioty podstawowe i kierunkowe prowadzone w formie wykładów, konwersatoriów, warsztatów oraz pracy własnej, spełniając wszystkie rygory wynikające z programu studiów, tj. zdobywając zaliczenia i zdając egzaminy, a następnie składając egzamin magisterski przed Komisją Wydziałową, realizuje pełnię kierunkowych efektów nauczania przewidzianych dla kierunku Filologia na poziomie 7 oraz efektów specjalnościowych przewidzianych dla specjalności Języki obce w dyplomacji, profil ogólnoakademicki.
W szczególności jest to uporządkowana i podbudowana teoretycznie wiedza na temat głównych trendów rozwojowych filologii, pogłębiona wiedza na temat specyfiki metodologii badań filologicznych, znajomość zasad ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, a w zakresie specjalnościowym wiedza dotycząca istoty i ewolucji stosunków międzynarodowych, roli instytucji międzynarodowych w świecie, międzykulturowych relacji dyplomatycznych, z uwzględnieniem roli prawa międzynarodowego oraz znajomość procesów zmian w stosunkach międzynarodowych we współczesnym świecie i ich skali oraz konsekwencji.
Absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę filologiczną do formułowania i krytycznej analizy problemów badawczych, dokonywania ocen, syntez oraz interpretacji pozyskiwanych informacji. W szczególności potrafi posługiwać się językiem rosyjskim na poziomie C2 oraz drugim językiem europejskim, angielskim lub niemieckim, na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy wykorzystując te umiejętności do samodzielnego planowania i realizowania własnego uczenia się przez całe życie. W zakresie specjalnościowym, umiejętności absolwenta koncentrują się na stosowaniu wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego do analizy zjawisk występujących w przestrzeni międzynarodowej, użyciu języków obcych ze szczególnym naciskiem na terminologię dotyczącą stosunków międzynarodowych, a także na wykorzystywaniu narzędzi informatycznych w działaniach związanych z obsługą dyplomatyczną.
Absolwent wykazuje się gotowością do krytycznego odbioru pozyskiwanych treści, angażowania się na rzecz szeroko rozumianego interesu publicznego poprzez wypełnianie zobowiązań społecznych i rozwiązywanie problemów praktycznych oraz poznawczych wynikających z aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. W szczególności dotyczy to gotowości do kształtowania własnych postaw i opinii w oparciu o dostępne źródła wiedzy i argumenty wynikające z obserwacji i właściwego rozpoznania problemów wynikających ze zjawisk zachodzących w przestrzeni międzynarodowej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl