Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia > Filologia, sp. języki obce w służbie publicznej

Filologia, sp. języki obce w służbie publicznej (1-PRK-FIL.JOS-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Języki obce w służbie publicznej na UO - informacje ogólne

 Dzisiejszy Instytut Slawistyki ma historię liczącą już ponad 60 lat. Dzieje rusycystyki opolskiej swymi korzeniami sięgają początków powołanej w roku 1950 we Wrocławiu, a następnie przeniesionej w roku 1954 do Opola Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej powstał w roku 1990 z przekształcenia działającego od 1975 roku Instytutu Filologii Rosyjskiej. Od 1 września 2014 roku Instytut nosi nazwę Instytutu Slawistyki. Jednostka przeszła reorganizację, w wyniku której włączono w skład osobowy pracowników istniejącej od 1990 roku Katedry Slawistyki UO.
Pracownicy Instytutu prowadzą badania w zakresie językoznawstwa historycznego, synchronicznego oraz stosowanego, historii i teorii literatury, a także kulturoznawstwa i emigrantologii słowiańskiej.
Szereg problemów badawczych jest podejmowanych i realizowanych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem w Poczdamie, Uniwersytetem w Greifswaldzie, Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Sankt Petersburgu, Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, Uniwersytetem im. F. Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetem w Ostrawie, Uniwersytetem w Kolonii, Uniwersytetem w Kijowie, Uniwersytetem im. I. Franka we Lwowie, Uniwersytetem w Grodnie oraz z Instytutem Literatury Czeskiej Akademii Nauk RCz.

Czego uczy się na specjalności języki obce w służbie publicznej?

Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. opanowaniu dwóch języków obcych (rosyjskiego na poziomie C1 i angielskiego na poziomie B2) oraz zdobyciu podstaw sprofilowanych pod kątem pracy w administracji i biznesie oraz szeroko pojmowanej służbie publicznej. 

Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych z przedmiotami  społeczno-administracyjnymi (np. wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego, marketing w sektorze publicznym, etyka służby publicznej, itp.) oraz przedmiotami z zakresu nowych technologii (narzędzia informatyczne w pracy biurowej, zintegrowane systemy zarządzania w urzędach, itp)

Studentów obowiązuje także  3-tygodniowa praktyka zawodowa (po II semestrze studiów).

Język wykładowy
polski, rosyjski, angielski

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:
Na całość studiów składają się następujące rodzaje przedmiotów:

   kanon języków obcych sprofilowany pod kątem pracy w biurach,

   przedmioty społeczno-administracyjne i  prawno-gospodarcze,

   inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon, konieczne do uzyskania dyplomu;

   przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu,

   kursy dodatkowe (zmienne) prezentujące warsztat badawczy instytutu, wydziału, uczelni.

Dziedziny nauki, wykładane na kierunku:
  Dziedzina nauk humanistycznych

   Dyscypliny; językoznawstwo, literaturoznawstwo

Z pełnym programem studiów można zapoznać się tutaj.

 Dlaczego warto studiować języki obce w służbie publicznej na Uniwersytecie Opolskim?

O wyjątkowości kierunku decyduje:

     Interdyscyplinarny charakter studiów, szeroka i atrakcyjna oferta programowa adresowana do;

osób już pracujących (pozwalająca pogodzić aktywność zawodową z nauką),

osób zamierzających podjąć pracę w najbliższym czasie oraz

do absolwentów szkół średnich pragnących poznać j. rosyjski, doskonalić kompetencje lingwistyczno-komunikacyjne z j. angielskiego oraz nabyć lub ugruntować umiejętności i wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, polityki publicznej i pracy biurowej.
    Nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów.
    Wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa. 

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów
Studenci mogą uczestniczyć także w życiu prężnie działających kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską).
Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na odpłatne kursy językowe w Rosji trwające 2-3 tygodnie.
Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

Co można robić po tych studiach?

    Absolwent specjalności języki obce w służbie publicznej posługuje się dwoma językami obcymi. Zna specjalistyczne słownictwo administracyjne i biznesowe oraz podstawy przekładu tekstów administracyjnych, potrafi prowadzić korespondencję oficjalną w języku polskim oraz w językach obcych.

 Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w instytucjach, które należą do sektora publicznego, organizacjach o charakterze biznesowym, jak i jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza i umiejętności językowe, organizacyjne, menedżerskie i interpersonalne.
 
Możliwe miejsca zatrudnienia:

instytucje administracji państwowej i samorządowej, np. dział współpracy międzynarodowej lub zagranicznej; przedsiębiorstwa import-eksport, firmy prywatne.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na specjalnościach – język biznesu, języki obce w dyplomacji prowadzonych przez Instytut Slawistyki UO  lub na innych  pokrewnych kierunkach

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na specjalności języki obce w służbie publicznej można uzyskać w sekretariacie Instytutu Slawistyki:

 pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
tel. (77) 54-15-922
e-mail:    inslaw@uni.opole.pl

Strona internetowa kierunku: www.inslaw.uni.opole.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z Języki obce w służbie publicznej

Dalsze studia:

Kwalifikacja uprawnia do podjęcia studiów magisterskich (ERK poziom 7) na kierunkach pokrewnych na uniwersytetach w Polsce i za granicą.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Filologia, studia I stopnia, specjalność Języki obce w służbie publicznej posługuje się dwoma językami obcymi. Zna specjalistyczne słownictwo administracyjne i biznesowe oraz podstawy przekładu tekstów administracyjnych, potrafi prowadzić korespondencję oficjalną w języku polskim oraz w językach obcych. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w instytucjach, które należą do sektora publicznego, organizacjach o charakterze biznesowym, jak i jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza i umiejętności językowe, organizacyjne, menedżerskie i interpersonalne.

Standardy nauczania

Absolwent kierunku Filologia, studia I stopnia, specjalność Języki obce w służbie publicznej zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
- wybrane fakty, obiekty i zjawiska językowe oraz dotyczące ich metody i teorie językoznawcze wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu filologii, tworzące jej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu szczegółowej wiedzy językoznawczej, - miejsce i znaczenie nauk filologicznych w systemie nauk humanistycznych i społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz kierunki ich rozwoju, - teorie, metodologię i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin nauki o języku, - metody analizy i interpretacji tekstów i wytworów kultury, w obrębie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w językoznawstwie (z możliwością powiązania ich z metodami charakterystycznymi dla literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i nauk o komunikacji), - fundamentalne dylematy współczesnej filologii w zakresie jej badania i zastosowania do rozwiązywania problemów społecznych, - podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z filologicznymi badaniami i ich zastosowaniem, - zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, - zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla filologii (m.in. edukacyjnej, kulturalnej, medialnej, tłumaczeniowej, obsługi biznesu).
Absolwent potrafi
- wykorzystywać posiadaną wiedzę filologiczną – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące użycia języka i wiedzy językoznawczej, oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:
a) właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji,
b) dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT), - formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu językoznawstwa (z możliwością uwzględnienia wiedzy z nauk pokrewnych), - rozpoznać teksty i inne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod filologicznych pozwalających na ocenę ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym, - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii dotyczącej opisu języka, - brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska w zakresie tematycznym dotyczącym filologii oraz dyskutować o nich posługując się językiem rosyjskim na poziomie C1 oraz angielskim na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, - planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole, - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie,
Absolwent kierunku jest gotów do:
- krytycznej oceny posiadanej wiedzy filologicznej i uznawania znaczenia wiedzy o języku w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, - wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, - odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym:
a) przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,
b) dbałości o dorobek i tradycje zawodu,
- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl