Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Fizyka > Fizyka - studia doktoranckie

Fizyka - studia doktoranckie (3-KRK-FIZSD-D4)

III stopnia
stacjonarne, 4-letnie
Język: polski

Opis

Czteroletnie studia doktoranckie w zakresie fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UO stanowią trzeci stopień kształcenia uniwersyteckiego (licencjat, magisterium, doktorat). Celem studiów doktoranckich jest stworzenie studentom możliwości znaczącego podniesienia wiedzy i kwalifikacji w zakresie fizyki (fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna, techniki komputerowe, metody analityczne), poprzez aktywny udział w badaniach naukowych. Ich wynikiem powinny być publikacje naukowe w recenzowanych periodykach o zasięgu międzynarodowym, autoryzowane lub współautoryzowane przez doktoranta, a w konsekwencji możliwość przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej.

Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne (bezpłatne) zgodnie z obowiązującym na Uniwersytecie Opolskim regulaminem studiów doktoranckich.

Studia trwają 4 lata i stwarzają możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie fizyka, dyscyplinie fizyka. Doktoranci mogą otrzymać pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Wymagane dokumenty

a. podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia (podanie)na studia oraz zgodę na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej(wydruki z programu internetowejrejestracji kandydatów IRK);

b. kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przezpracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentulub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęciastudiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia

dyplomu w zadeklarowanym terminieosoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nieprzyjęta;

c. kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przezpracownikadziekanatu WMFiI UO, na podstawie okazania przez kandydataoryginału dokumentu;

d) dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu,zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiówdwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;

e) informacja o znajomości języków obcych;

f) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesjenaukowe, postery konferencyjne, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeślitakie kandydat posiada);

g) życiorys;

h) propozycja robocza projektu badawczego z oceną wystawioną przez pracownikaze stopniem doktora habilitowanego lub tytule profesora,http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl/lista-wedlug-stanowisk/

i) opinia promotora pracy magisterskiej lub rekomendację innego samodzielnegopracownika naukowego zdziedziny nauk fizycznych

j) jedna fotografia o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczasrejestracji fotografię w wersji elektronicznej;

Miejsce i adres, gdzie będą przyjmowane dokumenty

Kierownik dziekanatu Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
Małgorzata Bolek-Hulacka
pok. 111, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel.: + 48 77 452 7200, wew. 7200
e-mail: m.bolek@uni.opole.pl

http://wmfi.uni.opole.pl/dziekanat/

Termin przyjmowania dokumentów

od 7 maja do 14 września 2018 r. do godz. 14:00. 

Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą (po wcześniejszym uwierzytelnieniu przez pracownika dziekanatu WMFiI UO dokumentów.

Komisja może odmówić przyjęcia kandydata, jeżeli uzna jego dotychczasowe wykształcenie za niewystarczająco zgodne z profilem studiów doktoranckich lub uzna jego przygotowanie do studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki za niewystarczające na podstawie przeprowadzonej rozmowy. W takim wypadku odmowa przyjęcia może nastąpić mimo braku wyczerpania limitu miejsc.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 25 września 2018 r., sala 160, Instytut Fizyki UO, godz. 11.00.

Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

- indywidualne konto kandydata w systemie IRK,

- strona internetowa : https://www. wyniki.uni.opole.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl