Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Fizyka (3-PRK-FIZ-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Fizyka należy do czterech najstarszych kierunków na Uniwersytecie Opolskim. Wielu absolwentów wypromowanych w ostatnich latach pracuje w firmach informatycznych i pracowniach medycznych na Opolszczyźnie, a także Dolnym i Górnym Śląsku.
Do studiowania na kierunku fizyka zapraszamy osoby zainteresowane przedmiotami ścisłymi i informatyką, a zwłaszcza zastosowaniem fizyki w medycynie. Są to studia dla ambitnych i ciekawych świata, a jednocześnie chcących wykonywać zawód, na który z całą pewnością będzie zapotrzebowanie na rynku pracy w przyszłości.
W Instytucie Fizyki są prowadzone naukowe badania doświadczalne i teoretyczne. Badania prowadzi się w zakresie fizyki statystycznej i matematycznej, fizyki ciała stałego biofizyki oraz spektroskopii plazmy, fizyki jądrowej i astrofizyki. Pracownicy Instytutu Fizyki współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Pracownicy cieszą się uznaniem w skali międzynarodowej. Świadczy o tym duża liczba publikacji pracowników IF, które powstały przy współpracy z wysokiej klasy uczonymi, reprezentującymi renomowane ośrodki naukowe na świecie. Część pracowników bierze udział w realizacji kilku dużych międzynarodowych projektów naukowych.
Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą oraz dobrze wyposażonymi laboratoriami, w tym nowoczesnym laboratorium fizyki medycznej. Do dyspozycji studentów są też pracownie komputerowe z dostępem do nowoczesnego oprogramowania i sieci internetowej. Studenci mają też zajęcia w  profesjonalnym obserwatorium astronomicznym.
Instytut Fizyki zapewnia studentom dostęp do laboratoriów naukowych w celu wykonywania zadań wynikających z programu studiów, uczestnictwa studentów w badaniach naukowych, wykonywania prac dyplomowych i magisterskich.
Studiowanie w Instytucie Fizyki odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem ECTS, co umożliwia studentom odbycie części studiów w uczelniach zagranicznych.
Znakomita większość naszych absolwentów znajduje zatrudnienie niedługo po ukończeniu studiów, o czym świadczą badania prowadzone przez Akademickie Centrum Karier UO.
W szeregach naszych studentów mamy stypendystów Ministra i laureatów nagród JM Rektora.
Studenci mogą liczyć na życzliwą opiekę i pomoc w studiowaniu ze strony pracowników. Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę studentów jest możliwe studiowanie w relacji mistrz-uczeń.

Charakterystyka kierunku

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z podstaw fizyki, mechaniki klasycznej i relatywistycznej, elektroniki, fizyki atomowej, fizyki jądrowej, mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej, fizyki fazy skondensowanej, elektrodynamiki, astronomii i podstaw informatyki oraz analizy matematycznej i algebry z geometrią. Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania i wiedzę w zakresie astronomii, gdyż Instytut dysponuje dobrze wyposażonym dydaktycznym obserwatorium astronomicznym.
Plan studiów obejmuje rozbudowany blok przedmiotów z zakresu fizyki medycznej, który umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas pracy w diagnostycznych i terapeutycznych laboratoriach medycznych, w takich dziedzinach jak dozymetria czy radiologia.
Studenci uczą się podstaw fizycznych działania często złożonych urządzeń badawczych, w tym diagnostycznych, ich obsługi i konserwacji, oraz przeprowadzania pomiarów fizycznych oraz ich statystycznej analizy, przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania.
Studenci nabywają również wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowań informatyki. Poznają kilka języków programowania, w tym C++ czy R, które wykorzystują do modelowania procesów fizycznych. Nabywają również umiejętność profesjonalnego wykorzystania wielu programów komercyjnych, np. AutoCad, Origin, MS Office.
W programie studiów są uwzględnione liczne laboratoria i ćwiczenia, które umożliwiają kształtowanie umiejętności praktycznych. Temu celowi sprzyja też praktyka śródsemestralna, którą studenci odbywają w zakładach fizyki medycznej.
Kształcenie studentów jest prowadzone przy ścisłej współpracy z Opolskim Centrum Onkologii i jest ukierunkowane na wykorzystanie promieniowania jonizującego i niejonizującego w diagnostyce i terapii medycznej oraz zastosowaniu informatyki w medycynie.
W proponowanym programie studiów uwzględniono również kompetencje takie jak samodzielność, umiejętność współpracy, kreatywność i chęć do samokształcenia, które są najważniejszymi kompetencjami społecznymi przydatnymi podczas pracy zawodowej.

Działalność studencka

W Instytucie Fizyki prężnie działa Koło Naukowe Fizyków.
KNF tworzą studenci i doktoranci fizyki studiujący w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, którzy chcą bawić się fizyką i zarażać innych swoimi zainteresowaniami. KNF współpracuje z Wirtualną Akademią Astronomii, Polskim Towarzystwem Fizycznym oraz Opolskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Dzięki aktywności w KNF studenci mogą rozwijać swoje pasje oraz osiągać lepsze wyniki w nauce. Główny kierunek to rozwijanie zainteresowań studentów oraz popularyzacja nauk fizycznych wśród młodszych pokoleń, zarówno w społeczności lokalnej, jak i poza nią. Członkowie KNF jeżdżą na konferencje z dziedziny dydaktyki fizyki oraz konferencje naukowe, na których prezentują wyniki swoich prac badawczych, a także przeprowadzają pokazy doświadczeń w szkołach, uczestniczą aktywnie w organizacji Festiwalu Nauki i Turnieju Fizycznego.
Od roku 2019 działa również Koło Fizyków Medycznych. Nowoczesne interdyscyplinarne pracownie z biofizyki umożliwiają pogłębianie wiedzy i umiejętności na styku fizyki,  medycyny i informatyki.

Perspektywy zawodowe

Absolwent fizyki będzie posiadał wiedzę ogólną z fizyki uzupełnioną o praktyczne umiejętności w zakresie metod numerycznych, oraz przygotowanie informatyczne niezbędne do obsługi skomplikowanej aparatury medycznej.
Będzie potrafił obsługiwać aparaturę medyczną oraz zaplanować i prowadzić badania z jej wykorzystaniem. Będzie sprawnie obsługiwał systemy informatyczne i specjalistyczne programy komputerowe oraz będzie posiadał umiejętność programowania w językach skryptowych i obiektowych. Będzie także posiadał znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Cechy absolwenta, związane z umiejętnością ciągłego uczenia się i wykorzystania w praktyce posiadanej wiedzy, umiejętnością pracy w zespole, samodzielnością i poczuciem odpowiedzialności za powierzone prace,  a także analitycznym podejściem do rozwiązywania problemów, pozwalają na łatwe przystosowanie się do pracy w różnych sektorach.
Absolwenci studiów fizycznych znajdą zatrudnienie przede wszystkim w laboratoriach medycznych, diagnostycznych i ośrodkach naukowych. Znajdą też zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłowych wykorzystujących nowoczesne technologie, w tym w firmach zajmujących się projektowaniem, produkcją i konserwacją sprzętu medycznego. Mogą też znaleźć pracę w branży elektronicznej i informatycznej, a także dzięki znajomości metod statystycznych w sektorze finansowym.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunkach fizyka, fizyka medyczna czy fizyka techniczna.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl