Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Fizyka > Metody diagnostyczne i analityczne w medycynie

Metody diagnostyczne i analityczne w medycynie (3-PRK-FIZ.MDA-S.I.35)

I stopnia
stacjonarne, 3,5 - letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Fizyka należy do czterech najstarszych kierunków na naszej Uczelni. Większość nauczycieli fizyki na Opolszczyźnie, ale też sporo na Górnym i Dolnym Śląsku, to nasi wychowankowie. Bardzo wielu absolwentów wypromowanych w ostatnich latach pracuje w firmach informatycznych i pracowniach medycznych. Kierunek ma akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Otrzymaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki. Profesorowie stanowią 1/3 stanu kadry naukowej Instytutu Fizyki. Prowadzimy badania w zakresie fizyki fazy skondensowanej, fizyki plazmy, fizyki teoretycznej i biofizyki.
Mamy dobrze wyposażone pracownie studenckie i badawcze oraz obserwatorium astronomiczne. Pracownie komputerowe są dostępne dla studentów, można liczyć na pomoc i konsultacje kompetentnych specjalistów – informatyków.
Współpracujemy z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Corocznie kilku studentów wyjeżdża do Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą. Zawsze w szeregach naszych studentów mamy stypendystów Ministra i laureatów nagród JM Rektora. Studenci mogą liczyć na życzliwą opiekę i pomoc w studiowaniu ze strony pracowników. Prężnie działa Koło Naukowe Fizyków.
Nowoprzyjęci studenci mają możliwość uzupełnienia braków z fizyki i matematyki w czasie specjalnych zajęć w I semestrze. W czasie studiów pamiętamy o zastosowaniach fizyki w praktyce.

Czego uczy się na fizyce?

Studenci zdobywają wiedzę specjalistyczną i umiejętności praktyczne z podstaw fizyki, mechaniki klasycznej i relatywistycznej, elektroniki, fizyki atomowej, fizyki jądrowej, mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej, fizyki fazy skondensowanej, elektrodynamiki, astronomii i podstaw informatyki oraz analizy matematycznej i algebry z geometrią. Na specjalizację przewidzianych jest ponad siedemset godzin przeznaczonych na pracownie specjalistyczne, wykłady monograficzne i specjalizacyjne.
Program zajęć jest uzależniony od wybranej przez studenta specjalizacji w: spektroskopii plazmy, biofizyce, fizyce fazy skondensowanej lub zastosowaniach fizyki jądrowej.
Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania i wiedzę w zakresie astronomii, gdyż Instytut dysponuje dydaktycznym obserwatorium astronomicznym wyposażonym między innymi w teleskop MEADE – LX200, 12”, f/10, kamerę CCD FLI IMG-6303E z zestawem filtrów fotometrycznych UBVRI, spektrograf SBIG SGS, kamerę CCD SBIG ST-7E, teleskop firmy Zeiss, Meniskas 180/1800 z montażem paralaktycznym, oraz teleskop słoneczny Coronado PST.

Opis specjalności

Metody diagnostyczne i analityczne w medycynie
Specjalność 3,5-letnia inżynierska. W ciągu trwania siedmiu semestrów studiów kształcenie oparte jest na przekazywaniu wiedzy i umiejętności w dziedzinie nowoczesnych technik stosowanych w medycynie oraz realizacji kształcenia dających kompetencje inżynierskie.
Doświadczenia zagraniczne i polskie wykazały, że do pełnego wykorzystania aparatury niezbędna jest znajomość fizyki współczesnej w połączeniu z umiejętnością obsługi aparatury i programowania komputerowego.
Kształcenie studentów tej specjalności jest prowadzone przy ścisłej współpracy z Opolskim Centrum Onkologii. Kształcenie jest ukierunkowane na wykorzystanie promieniowania jonizującego i niejonizującego w diagnostyce i terapii medycznej oraz zastosowanie informatyki w medycynie.
Ważniejsze przedmioty specjalistyczne objęte programem studiów to:
    układy elektroniczne w aparaturze medycznej,
    radionukleodiagnostyka i terapia,
    fizyczne podstawy diagnostyki obrazowej,
    fizyczne podstawy bezinwazyjnych metod diagnostyki i terapii,
    metody optyczne w diagnostyce i terapii,
    podstawy biofizyki i bioniki,
    chemia analityczna,
    grafika inżynierska,
    analiza instrumentalna,
    aparatura medyczna i jej zastosowania,
    podstawy radiobiologii,

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci tej specjalności będą posiadali kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w zakładach i pracowniach diagnostyki medycznej, zakładach i pracowniach analityki medycznej i przemysłowej. Studenci zdobędą niezbędną wiedzę do podjęcia studiów magisterskich na fizyce wszystkich specjalności.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci z "nową maturą"

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzaminmaturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

%PKT

1

fizykalubmatematyka

pisemna

poziompodstawowy

0,65

poziomrozszerzony

1

ocenakońcoworoczna*

0,30

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu
i będzie uzwględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z fizyki.

Kandydaci ze "starą maturą"

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

fizykalubmatematyka

częśćpisemnamatury

1

ocenakońcoworoczna*

0,30

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu
i będzie uzwględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z fizyki.

Dane kontaktowe

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Fizyka można uzyskać w sekretariacie Instytutu Fizyki:
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (077) 452 72 50
e-mail: instfiz@uni.opole.pl

Komisja rekrutacyjna
Agnieszka Wendykier
e-mail: alinek@uni.opole.pl
Sekretariat Instytutu Fizyki
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (077) 452 72 50

Strona internetowa kierunku
http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl

Dzień adaptacyjny

28 września (piątek), godz. 10:00, sala 160
Instytut Fizyki
ul. Oleska 48
45-052 Opole

Przyznawane kwalifikacje:

Inżynierskie z fizyki

Dalsze studia:

- absolwent może ubiegać o przyjęcie na studia uzupełniające magisterskie oraz na studia podyplomowe, na których podstawę kwalifikowania stanowi posiadanie wykształcenia wyższego na poziomie licencjac

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent: - zna podstawowe bezinwazyjne metody stosowane w diagnostyce medycznej i terapii, - ma elementarną wiedzę na temat budowy i eksploatacji aparatury diagnostycznej i badawczej stosowanej w medycynie, - ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia pracowni specjalistycznych w placówkach medycznych, - ma elementarną wiedzę z grafiki inżynierskiej, - umie dokonać pomiaru i wyznaczać wartości wielkości biofizycznych i biochemicznych, - potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do analizy i oceny działania elementów elektronicznych wchodzących w skład budowy aparatury naukowo-badawczej, - potrafi obsługiwać wybrane aparaty medyczne stosowane w diagnostyce i terapii, - potrafi napisać prosty program sterujący obliczeniami, - posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w zakładach i pracowniach diagnostyki medycznej, - posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w zakładach i pracowniach analityki medycznej i przemysłowej.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Fizyka zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.05.2017r. Program studiów określono Uchwałą nr 3/06/17/2016-2020 Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z dnia 20.04.2017r.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl