Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Filologia polska (1-KRK-FPOL-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z filologii polskiej

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie) i na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent otrzymuje pogłębione wykształcenie humanistyczne, które stanowi kontekst wzbogacający wiedzę i umiejętności filologiczne, a także wykształcenie kierunkowe – polonistyczne – obejmujące uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, rozwinięte umiejętności badawcze i komunikacyjne oraz kompetencje społeczne pozwalające planować własną karierę.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2014 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku. Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 12 kwietnia 2012 roku.
4.2.1. Kanon polonistyczny: A. Moduły podstawowe, B. Moduły kierunkowe, C. Moduły do wyboru;
4.2.2. Kursy fakultatywne: w ciągu studiów student wybiera 6 kursów (w tym jeden w języku obcym) oraz 2 wykłady monograficzne;
4.3. Szczegóły dotyczące programu oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty kredytowe (ECTS):
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z danego przedmiotu.
Student musi napisać pracę magisterską do końca 4 semestru, a następnie obronić ja z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu magisterskiego. Egzamin magisterski składa się z dwóch części:
egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy magisterskiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi; ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; ¼ oceny pracy magisterskiej; ¼ oceny egzaminu dyplomowego. Ukończenie studiów wymaga 120 punktów ECTS (po 30 w każdym semestrze).

Efekty kształcenia

WIEDZA:
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o miejscu filologii polskiej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi;
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o miejscu filologii polskiej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi;
zna terminologię językoznawczą oraz teoretyczno- i historycznoliteracką na poziomie rozszerzonym; ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o teoriach i metodologiach wykorzystywanych we współczesnych badaniach językoznawczych i literaturoznawczych oraz dziedzin pokrewnych;
ma uporządkowaną, pogłębioną i szczegółową wiedzę prowadzącą do specjalizacji obejmującą terminologię najnowszych nurtów językoznawczych i językoznawstwa diachronicznego;
ma pogłębioną wiedzę o uporządkowanej o hierarchicznej naturze języka polskiego oraz jego złożoności i historycznej zmienności;
ma świadomość zmiennej natury literatury jako przedmiotu badań literaturoznawczych i zróżnicowania koncepcji teoretycznoliterackich;
ma pogłębioną wiedzę o przedmiotowej i metodologicznej specyfice historii literatury w ujęciu genologicznym, komparatystycznym, estetycznym, filozoficznym;
zna rozszerzony kanon lektur obejmujący teksty prezentujące różnorodność nurtów, form i obiegów literackich w perspektywie zmienności czasowej;
ma świadomość odrębności i oryginalności literatury kolejnych epok literackich względem poprzedzających je i następujących po nich;
orientuje się w ewolucji koncepcji estetycznych i historiozoficznych;
ma wiedzę o ewolucji metod czytania tekstów literackich i zmienności szkół badawczych oraz o współczesnym stanie badań o literaturze poszczególnych epok literackich;
ma pogłębioną wiedzę o metodach analizy, interpretacji i wartościowania tekstów literackich i tekstów kultury;
sytuuje metody analizy tekstów literackich w perspektywie historycznej zmienności koncepcji teoretycznych;
ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym;
zna zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
UMIEJETNOŚCI:
wyszukuje, analizuje, selekcjonuje, integruje i wartościuje informacje z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy naukowej oraz użytkuje je do rozwiązywania problemów badawczych;
tworzy syntezę różnych poglądów i formułuje na tej podstawie krytyczne sądy;
poddaje krytycznej analizie literaturę przedmiotu, konfrontując ją z tekstami źródłowymi;
posiada pogłębione umiejętności badawcze: formułuje problem badawczy, dobiera materiał źródłowy (w tym teksty kulturowo-literackie), metody oraz konstruuje własne narzędzia badawcze;
analizuje pod różnym kątem teksty reprezentatywne dla poszczególnych typów dyskursu i dobiera właściwą metodę badawczą;
analizuje zjawiska systemowojęzykowe w tekstach dawnych, wykorzystując wiedzę o rozwoju języka;
analizuje, interpretuje i wartościuje teksty literackie kolejnych epok w kontekście zmieniających się estetyk i konwencji literackich, a także na tle literatur europejskich;
porównuje teksty literackie kolejnych epok, uwzględniając aspekty: genologiczny, estetyczny i językowy, a także historyczną zmienność nurtów i stylów oraz ewolucję form literackich;
stosuje siatkę pojęć i narzędzi z poetyki i teorii dzieła literackiego w perspektywie ich historycznej zmienności oraz określoną metodologię do analizy i interpretacji tekstu literackiego;
posiada pogłębioną umiejętność redagowania tekstów pisemnych i ustnych (zwłaszcza naukowych i popularnonaukowych), w których w sposób oryginalny i syntetyczny opracowuje i prezentuje wyniki badań, uwzględniając poglądy własne oraz innych autorów, w języku polskim i obcym;
posługuje się językiem obcym na poziomie B2+.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju, inspiruje i organizuje procesy poznawcze innych osób;
współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym lidera;
organizuje proces uczenia się i określając priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań;
ma pogłębioną świadomość wpływu kompetencji komunikacyjnej na skuteczność i poprawność wypowiedzi, zwłaszcza w sferze publicznej;
aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy;
systematycznie uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego, interesuje się aktualnymi wydarzeniami społeczno-kulturalnymi oraz nowymi zjawiskami w kulturze;
ma pogłębioną świadomość znaczenia języka, literatury i kultury polskiej dla kultury europejskiej;
stosuje zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl