Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Filologia Polska (1-KRK-FPOL-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z filologii polskiej

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)

Uprawnienia zawodowe:

5.2. absolwent otrzymuje wykształcenie ogólnohumanistyczne, które stanowi kontekst wzbogacający i poszerzający wiedzę i umiejętności filologiczne, a także wykształcenie kierunkowe – polonistyczne – obejmujące podstawową, szczegółową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, umiejętności badawcze i komunikacyjne oraz kompetencje społeczne pozwalające planować własną karierę. 5.3. Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe w zakresie ukończonej specjalności: nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej; nauczyciela logopedy - uprawnienia do prowadzenia zajęć logopedycznych w ramach zespołów korekcyjno-wyrównawczych, a także do prowadzenia terapii logopedycznej (pod kierunkiem dyplomowanego logopedy) w wypadku poważniejszych niż dyslalia zaburzeń mowy.

Standardy nauczania

2. Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2014 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku. Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 12 kwietnia 2012 roku.
2.1. Kanon filologii polskiej: A. Moduły podstawowe, B. Moduły kierunkowe, C. Moduły do wyboru, D. Inne moduły obowiązkowe;
2.2. Kursy fakultatywne: student w ciągu studiów wybiera 5 kursów spoza kierunku oraz kursy kierunkowe w wariancie za 1, 2 lub 3 punkty ECTS w ilości koniecznej do uzupełnienia brakującej ilości punktów w poszczególnych semestrach do sumy 30 punktów ECTS.
2.3. Kanon specjalności;
3. Szczegóły dotyczące programu oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty kredytowe (ECTS). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów. Student musi napisać pracę licencjacką do końca 6 semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu licencjackiego. Egzamin licencjacki składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy licencjackiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, ¼ oceny pracy licencjackiej, ¼ oceny egzaminu dyplomowego. Ukończenie studiów wymaga 180 punktów ECTS (po 30 punktów w każdym semestrze).

Efekty kształcenia

Wiedza :
ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii polskiej w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej; ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii polskiej z innymi dyscyplinami naukowymi, w tym z: kulturoznawstwem, antropologią, filozofią, historią, nauką o mediach, historią sztuki; zna podstawową terminologię tych dyscyplin;
zna najważniejsze definicje kultury oraz typologie kultur, rozróżnia atrybutywne i dystrybutywne rozumienie kultury; zna podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury; ma uporządkowaną wiedzę na temat źródeł kultury europejskiej, w tym polskiej; rozumie związki kultury polskiej z kulturą antyczną, chrześcijańską i dawną słowiańską; rozumie główne pojęcia i terminy językoznawcze wypracowane przez różne subdyscypliny językoznawstwa diachronicznego i synchronicznego; posiada uporządkowaną wiedzę metodologiczną z zakresu badań językoznawczych i orientuje się w najważniejszych osiągnięciach współczesnego językoznawstwa; ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu: gramatyki opisowej, leksykologii i leksykografii, kultury wypowiedzi, odmian języka polskiego, stylistyki tekstu oraz historii języka polskiego; zna podstawowe metody analizy językowej, stylistycznej, pragmatycznej, genologicznej różnego typu tekstów; różnicuje język pod względem funkcjonalnym, terytorialnym i społecznym w ujęciu synchronicznym i diachronicznym; ma świadomość uporządkowanej i hierarchicznej natury języka, rozpoznaje poszczególne jednostki języka, opisuje w oparciu o wiedzę o systemie; zna warianty współczesnej normy językowej oraz zasady poprawnego i skutecznego komunikowania się, zgodnego z normą etyczną i estetyczną; ma orientację w najważniejszych ogólnych tendencjach rozwojowych współczesnych języków, zwłaszcza języka polskiego; rozpoznaje i opisuje najważniejsze historyczne zmiany językowe na poziomie gramatycznym, leksykalnym i tekstowym, ma świadomość historycznej zmienności języka;
rozumie relacje: literatura – człowiek – język – świat – tekst; ma uporządkowana wiedzę o wyznacznikach literackości tekstu; ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o komunikacji literackiej i genologii tekstów literackich; zna podstawową terminologię teoretycznoliteracką z zakresu poetyki i teorii dzieła literackiego w ujęciu synchronicznym; ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu stylistyki, wersologii i kompozycji dzieła literackiego;
zna podstawowe pojęcia i narzędzia badawcze antropologii literatury, historii i teorii literatury, w tym metody historycznoliterackiej analizy i interpretacji tekstów; posiada uporządkowaną wiedzę ogólną o literaturze i kulturze kolejnych epok literackich, obejmującą najważniejsze nurty, konwencje, formy i gatunki literackie; sytuuje literaturę i kulturę polską na tle europejskiej; zna kanon literatury polskiej od średniowiecza do współczesności oraz najważniejsze dzieła literatury światowej; orientuje się w twórczości najważniejszych pisarzy; ma wiedzę o kontekstach: biograficznym, historycznym, filozoficznym i społeczno-politycznym dzieł literackich powstałych w kolejnych epokach; ma uporządkowaną wiedzę o historycznie ukształtowanych estetykach (w tym: o klasycyzmie, sentymentalizmie, romantyzmie, realizmie, symbolizmie, ekspresjonizmie, surrealizmie);
posiada elementarną wiedzę o powiązaniach literatury z innymi dziedzinami sztuki (teatrem, sztukami plastycznymi, muzyką, architekturą, a w przypadku literatury współczesnej również filmem i nowymi mediami); ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym;
zna podstawowe zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;
Umiejętności :
wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i użytkuje informacje z zakresu filologii polskiej i dziedzin pokrewnych; korzysta z różnych źródeł wiedzy naukowej: tradycyjnych oraz nowoczesnych, w języku rodzimym i obcym, formułuje na ich podstawie wnioski i rozwiązuje problemy badawcze; posiada podstawowe umiejętności badawcze: formułuje i analizuje problem badawczy, dobiera materiał, metody i narzędzia badawcze; opracowuje wyniki pracy badawczej i przedstawia je w postaci tekstu ustnego i pisemnego (w języku polskim i obcym); posługuje się stylem naukowym; posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, odwoływania się do poglądów innych autorów i formułowania wniosków; analizuje zjawiska systemowojęzykowe, wykorzystując wiedzę o rozwoju języka i o współczesnym języku polskim; analizuje pod różnym kątem teksty reprezentatywne dla poszczególnych stylów funkcjonalnych, terytorialnych i społecznych odmian języka oraz gatunków tekstów;
analizuje i ocenia teksty (w tym teksty własne) pod kątem kompetencji: językowej, komunikacyjnej i kulturowej nadawcy; skutecznie i zgodnie z normą językową – etyczną i estetyczną – komunikuje się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych; analizuje powiązania między tekstami literatury i kultury polskiej a kulturą antyczną i chrześcijańską; stosuje w analizie tekstów literackich narzędzia znane z poetyki i teorii dzieła literackiego;
analizuje teksty literackie w perspektywie antropologicznej; analizuje i interpretuje teksty literackie kolejnych epok, uwzględniając aspekty: genologiczny, estetyczny i językowy, a także historyczną zmienność nurtów i stylów oraz ewolucję form literackich;
analizuje i interpretuje teksty literackie z różnych epok we właściwych dla nich kontekstach: biograficznym, historycznym, filozoficznym i społeczno-politycznym;
interpretując tekst literacki, odkrywa jego powiązania z innymi dziedzinami sztuki; posługuje się wybranym językiem obcym na poziomie B2;
Kompetencje społeczne :
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kompetencji, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, wyznacza kierunki własnego rozwoju, rozwija ciekawość poznawczą; organizuje własny proces uczenia się i określa priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań; jest samodzielny i krytyczny w wyrażanych ocenach i poglądach; podchodzi w sposób etyczny i odpowiedzialny do wykonywanych przez siebie zadań; współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role; przyjmuje postawę otwartości i tolerancji wobec innych kultur i osób o odmiennych światopoglądach; ma świadomość, że język i literatura są dziedzictwem kulturowym, które należy chronić, dostrzega ich rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej i europejskiej; docenia znaczenie tradycji i dziedzictwa kulturowego; ma świadomość znaczenia poziomu kompetencji językowej i komunikacyjnej dla poprawności i skuteczności wypowiedzi, zwłaszcza w sferze publicznej; aktywnie uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego; stosuje zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl