Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Filologia polska (1-PRK-FPL-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Czego uczy się na kierunku Filologia polska?

Na studiach magisterskich student pogłębia i poszerza wiedzę i umiejętności filologiczne z zakresu historii literatury polskiej z elementami literatury powszechnej, literatury najnowszej, poetyki, teorii dzieła literackiego, językoznawstwa współczesnego i historycznego.

Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Wydział Filologiczny oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

Kształcenie na studiach magisterskich (2-letnich) stacjonarnych odbywa się w następujących obszarach kształcenia do wyboru:

·Nauczanie języka polskiego jako obcego -  program nauczania jest zgodny z aktualnie obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli (DzU 2012 r., poz. 131). Absolwent uzyskuje pełne przygotowanie zawodowe z zakresu psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego umożliwiające pracę w charakterze nauczyciela języka polskiego we wszystkich typach szkół.  W myśl Uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 291/2016-2020 z dn. 21.05.2020, kandydaci na studia nauczycielskie w swojej dokumentacji składają zaświadczenie lekarskie o zdolności do studiowania na kierunku nauczycielskim zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

·Komparatystyka filologiczna - proponuje podróż wśród tekstów - głównie literackich, ale również językowych, artystycznych czy filozoficznych - zarówno w wymiarze czasowym (diachronii), jak przestrzennym (synchronii), konfrontując ze sobą utwory i wypowiedzi pochodzące z różnych sfer semiotycznych, epok oraz obszarów językowych (narodowych). Oprócz elementów rozszerzonej wiedzy historycznoliterackiej (językoznawczej) wprowadza elementy dyskursu estetycznego, antropologicznego oraz historii idei. 

Działalność studencka

Studenci kierunku Filologia polska mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe, m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Literatury Współczesnej, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców, .

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Profil absolwenta

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra w dziedzinie filologii polskiej i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.

Absolwenci Filologii polskiej (II stopnia) znajdują zatrudnienie m.in. w:

·szkołach każdego typu,

·gazetach, czasopismach, mediach,

·wydawnictwach,

·organach administracji publicznej, urzędach, instytucjach i organizacjach, gdzie najważniejsze kompetencje mają charakter komunikacyjny;

·firmach i organizacjach, gdzie ceni się sprawność komunikacyjną (zwłaszcza w działach public relations, marketingu i reklamy),

·agencjach badań rynku i konsumentów, agencjach budujących świadomość marki. 

Kontynuowanie nauki

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Filologia polska może kontynuować naukę na studiach doktoranckich.  

Szczegółowe informacje o kierunku

Wydział Filologiczny

http://fp.wfil.uni.opole.pl/

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z filologii polskiej

Dalsze studia:

Studia II stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach III stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent otrzymuje wykształcenie ogólnohumanistyczne, którego podstawę stanowi wiedza i umiejętności filologiczne z zakresu historii literatury polskiej z elementami literatury powszechnej, literatury współczesnej, stylistyki tekstu, poetyki, teorii dzieła literackiego, językoznawstwa współczesnego i historycznego. Absolwent zdobył umiejętności badawcze i komunikacyjne, a także kompetencje społeczne, zapewniające zgodną z wykształceniem pracę zawodową. Uzyskuje także przygotowanie zawodowe w zakresie ukończonej specjalności, a w ramach praktyk doświadczenie zawodowe. Jest także przygotowany do podjęcia studiów III stopnia. Absolwenci modułu Nauczanie języka polskiego jako ojczystego zdobyli uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (kl. IV–VIII) oraz szkole ponadpodstawowej (we wszystkich jej typach). Na specjalności nauczycielskiej student zalicza praktyki zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.

Standardy nauczania

Absolwent/ka kierunku Filologia polska zna:
- w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie literaturoznawcze i językoznawcze wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu filologii polskiej, tworzące jej podstawy teoretyczne;
- kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych istotne dla filologii polskiej;
- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną literaturoznawstwa i językoznawstwa, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;
- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki o literaturze i języku polskim;
- zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów i wytworów kultury, w obrębie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w literaturoznawstwie i językoznawstwie polskim;
- fundamentalne dylematy współczesnej filologii polskiej w zakresie jej badania i zastosowania do rozwiązywania problemów społecznych;
- ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z filologicznymi badaniami i ich zastosowaniem;
- zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości;
- w pogłębionym stopniu zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla filologii polskiej (m.in. edukacyjnej, kulturalnej, medialnej).

Absolwent/ka kierunku Filologia polska potrafi:
- wykorzystywać posiadaną wiedzę literaturoznawczą i językoznawczą – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT);
- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa (z możliwością uwzględnienia wiedzy z nauk pokrewnych);
- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych tekstów i wytworów kultury właściwych dla filologii polskiej z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;
- komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców;
- prowadzić debatę;
- posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w zakresie specjalistycznej terminologii;
- kierować pracą zespołu;
- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie;
- wykorzystać wiedzę i doświadczenie związane z wybraną specjalnością.

Absolwent/ka kierunku Filologia polska ma gotowość do:
- krytycznej oceny odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy o literaturze i języku w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
- wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad;
- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form;
- kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze określonym przez wybraną specjalność.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl