Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Filologia polska (1-PRK-FPL-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Czego uczy się na kierunku Filologia polska?

Student filologii polskiej zdobywa wiedzę i umiejętności filologiczne z zakresu historii literatury polskiej z elementami literatury powszechnej, literatury najnowszej, poetyki, teorii dzieła literackiego, językoznawstwa współczesnego i historycznego. Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Nauk o Literaturze i Instytut Językoznawstwa Wydziału Filologicznego oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego. 
Kształcenie na studiach licencjackich (3-letnich) stacjonarnych odbywa się w następujących obszarach kształcenia do wyboru:  

  • Humanistyczno-artystyczny – absolwent jest przygotowany do pracy w medialnym sektorze kultury (publicysta, krytyk literacki, dziennikarz, animator wydarzeń kulturalnych, pracownik działów kultury w instytucjach samorządowych i placówkach kulturalnych), wymagającej wiedzy i umiejętności w zakresie związków zachodzących pomiędzy różnymi dziedzinami humanistyki i formami sztuki (jak związki literatury z teatrem, filmem, malarstwem); kształcenie w tym obszarze wyposaża absolwenta w wiedzę z zakresu estetyki i krytyki literackiej oraz pozwala na zdobycie doświadczenia w organizacji wydarzeń artystycznych, a także, w zakresie sztuk nowoczesnych, uczy jak tworzyć strony internetowe i nimi administrować.
  • Komunikacja wizerunkowa i promocyjna – absolwenci są specjalistami potrafiącymi dobrze współpracować z mediami, znającymi narzędzia komunikacji promocyjnej, dbającymi o etykę i etykietę zachowań w komunikacji interpersonalnej; są przygotowani do pracy w charakterze rzecznika prasowego oraz doradcy wizerunkowego instytucji publicznych, przedsiębiorstw i firm komercyjnych, a także doradcy w zakresie prezentacji osobistej.

Działalność studencka

Studenci kierunku Filologia polska mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe, m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Literatury Współczesnej, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.  

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie filologii polskiej i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.

 Absolwenci Filologii polskiej (I stopnia) znajdują zatrudnienie m.in. w:  

  • mediach publicznych, instytucjach i urzędach kultury,
  • organach administracji publicznej, urzędach, instytucjach i organizacjach, gdzie najważniejsze kompetencje mają charakter komunikacyjny;
  • branży PR, reklamie.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

 Absolwent studiów I stopnia na kierunku Filologia polska może kontynuować naukę na kierunku Filologia polska II stopnia.  

Szczegółowe informacje okierunku:

Wydział Filologiczny

http://fp.wfil.uni.opole.pl/

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z filologii polskiej

Dalsze studia:

Studia I stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent filologii polskiej zdobywa wiedzę i umiejętności filologiczne z zakresu historii literatury polskiej z elementami literatury powszechnej, literatury najnowszej, poetyki, teorii dzieła literackiego, językoznawstwa współczesnego i historycznego. Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta. Absolwent specjalności dokumentalistyczno-redaktorskiej jest przygotowany do wykorzystania nabytych umiejętności w przestrzeni mediów publicznych, instytucjach i urzędach kultury, wydawnictwach oraz archiwistyce. Zdobywa kompetencje w zakresie pozyskiwania informacji, wiedzę na temat przepisów prawnych dotyczących ich wykorzystania oraz sposobów prowadzenia kwerend archiwalnych.

Standardy nauczania

Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Absolwent/ka kierunku Filologia polska zna:
- w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska kulturowe oraz dotyczące ich metody i teorie literaturoznawcze i językoznawcze wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu polonistycznego literaturoznawstwa i językoznawstwa z elementami kulturoznawstwa, tworzące jej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu szczegółowej wiedzy z obszaru literaturoznawstwa i językoznawstwa polskiego;
- miejsce i znaczenie polskiego literaturoznawstwa i językoznawstwa w systemie nauk humanistycznych i społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz kierunki ich rozwoju;
- teorie, metodologię i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa;
- metody analizy i interpretacji tekstów literackich i zjawisk językowych, w obrębie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w literaturoznawstwie i językoznawstwie (z możliwością powiązania ich z metodami charakterystycznymi dla kulturoznawstwa, nauk o sztuce, nauk o komunikacji, nauk społecznych);
- fundamentalne dylematy współczesnej kultury i cywilizacji w zakresie ich badania i zastosowania do rozwiązywania problemów społecznych;
- podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z badaniami literaturoznawczymi i językoznawczymi;
- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości;
- zasady działania systemów i instytucji kulturalnych właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla literaturoznawstwa i językoznawstwa (m.in. edukacyjnej, kulturalnej, medialnej).

Absolwent/ka kierunku Filologia polska potrafi:
- wykorzystywać posiadaną wiedzę literaturoznawczą i językoznawczą – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące zjawisk języka, literatury i kultury współczesnej i działalności instytucji kultury, oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT);
- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa (z możliwością uwzględnienia wiedzy z nauk pokrewnych);
- rozpoznać teksty literackie i zjawiska językowe oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod literaturoznawczych i językoznawczych pozwalających na ocenę ich znaczenia i oddziaływania w procesie historycznokulturowym;
- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii dotyczącej opisu tekstów literackich i zjawisk językowych;
- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska w zakresie tematycznym dotyczącym zjawisk kultury oraz dyskutować o nich
- posługiwać się językiem obcym na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;
- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;
- wykorzystać wiedzę i doświadczenie związane z wybraną specjalnością;

Absolwent/ka kierunku Filologia polska ma gotowość do:
- krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i językoznawczej oraz uznawania znaczenia wiedzy o literaturze, języku i kulturze w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu;
- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form;
- kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze określonym przez wybraną specjalność.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl