Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Fizjoterapia > Fizjoterapia, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Fizjoterapia, II stopień, 2-letnie, stacjonarne (14-PRK-FT-S.M.2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Celem kształcenia na studiach II stopnia na kierunku fizjoterapia jest wykształcenie i przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi       w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z  zakresu fizjoterapii i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Czego uczy sięna kierunku fizjoterapia

Absolwenci studiów II stopnia kierunku fizjoterapia będą:

 • przygotowani do pełnienia profesjonalnej i całościowej opieki rehabilitacyjnej.
 • Uzyskają wiedzę  niezbędną do kierowania zespołami terapeutycznymi oraz do organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. siągną umiejętność planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.
 • Nabycie powyższych umiejętności jest możliwe między innymi  dzięki odpowiedniej ilości zajęć teoretycznych i praktycznych z  zakresu metod specjalnych, medycyny fizykalnej, diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji.
 • Absolwenci powinni uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i prowadzenia badań naukowych.

Czas trwania studiów:

 •  4 semestry,
 •  plan studiów obejmuje  3446 godzin w tym 500 godz. praktyk zawodowych

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku fizjoterapia

 •     Placówki służby zdrowia (przychodnie specjalistyczne, szpitale, szkoły rodzenia, gabinety rehabilitacyjne)
 •     Sanatoria i ośrodki wypoczynkowe.
 •     Zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej.
 •     Gabinety odnowy biologicznej.
 •     Placówki sportowo – rekreacyjne (kluby sportowe i rekreacyjne, siłownie, kluby fitness) .
 •     Ośrodki prowadzące gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły) .
 •     Praca w charakterze przedstawiciela handlowego lub medycznego w firmach dystrybuujących sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny.
 •     Samozatrudnienie.
 •     Instytucje naukowo – badawczych, administracji państwowej i samorządowej.


Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł: magister.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z Fizjoterapii

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych), metod specjalnych, diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwenci osiągają umiejętność planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii w różnych jednostkach chorobowych. Uzyskują podstawową wiedzę niezbędną do kierowania zespołami terapeutycznymi oraz do organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Absolwenci są przygotowani do pracy w: placówkach służby zdrowia (przychodnie specjalistyczne, szpitale, szkoły rodzenia, gabinety rehabilitacyjne, ośrodki zdrowia), ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, gabinetach odnowy biologicznej, placówkach sportowo – rekreacyjnych (kluby sportowe i rekreacyjne, siłownie, kluby fitness, pływalnie), ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży (szkoły, przedszkola), instytucjach naukowo – badawczych administracji państwowej i samorządowej.

Efekty kształcenia

Student osiągnął wszystkie zakładane efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które zostały określone programem studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia i wprowadzone Uchwałą Senatu PMWSZ w Opolu nr 311/2014. Student studiował zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U z 2018, poz. 1861). Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS. Student powinien napisać pracę dyplomową w trakcie ostatniego semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym podczas egzaminu dyplomowego. Zdanie egzaminu dyplomowego jest podstawowym warunkiem ukończenia studiów. Egzamin dyplomowy jest egzaminem teoretycznym (forma ustna), a jego przebieg jest zgodny z obowiązującym Regulaminem Studiów Uniwersytetu Opolskiego oraz zarządzeniem nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17.05.2021 r. w sprawie: zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych) w Uniwersytecie Opolskim.

Absolwent zrealizował w czasie studiów praktyki w specjalistycznych placówkach służby zdrowia tj.: szpitalach klinicznych, przychodniach specjalistycznych, domach pomocy społecznej, sanatoriach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach odnowy biologicznej, zakładach rehabilitacyjno-leczniczych. Praktyki były realizowane w wymiarze 500 godzin.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl