Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Fizjoterapia > Fizjoterapia, jednolite magisterskie, 5-letnie, stacjonarne

Fizjoterapia, jednolite magisterskie, 5-letnie, stacjonarne (14-PRK-FT-S.M.5)

jednolite magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Celem kształcenia na 5 letnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia jest wykształcenie i przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z  zakresu fizjoterapii i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi, być na tyle sprawny fizycznie aby móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia z tymi osobami.

Czego uczy się na kierunku fizjoterapia

Absolwenci osiągają umiejętność:

 • planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.
 • Uzyskają podstawową wiedzę  niezbędną do kierowania zespołami terapeutycznymi oraz do organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.
 • Powinni uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i prowadzenia badań naukowych.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku fizjoterapia

 •     Placówki służby zdrowia (przychodnie specjalistyczne, szpitale, szkoły rodzenia, gabinety rehabilitacyjne),
 •     Sanatoria i ośrodki wypoczynkowe,
 •     Zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej,
 •     Gabinety odnowy biologicznej,
 •     Placówki sportowo – rekreacyjne (kluby sportowe i rekreacyjne, siłownie, kluby fitness),
 •     Ośrodki prowadzące gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły),
 •     Praca w charakterze przedstawiciela handlowego lub medycznego w firmach dystrybuujących sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny,
 •     Samozatrudnienie,
 •     Instytucje naukowo – badawcze, administracji państwowej i samorządowej.

Czas trwania studiów

 • 10 semestrów,
 • plan studiów obejmuje 1560 godzin praktyk w tym 510 godzin praktyki semestralnej na ostatnim semestrze

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł: magister

Cudzoziemcy

Więcej informacji dla kandydatów zagranicznych na stronie hello.uni.opole.pl

Pytania odnośnie rekrutacji cudzoziemców: hello@uni.opole.pl

tel. +48 77 452 7496,      +48 77 452 7292

Kandydaci zagraniczni dokumenty składają w International Students Office (również przesłanych pocztą)

adres: ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8,9  45-054 m. Opole 

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z Fizjoterapii

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jednolitych studiów magisterskich posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych), metod specjalnych, diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwenci osiągają umiejętność planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii w różnych jednostkach chorobowych. Uzyskują podstawową wiedzę niezbędną do kierowania zespołami terapeutycznymi oraz do organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Absolwenci są przygotowani do pracy w: placówkach służby zdrowia (przychodnie specjalistyczne, szpitale, szkoły rodzenia, gabinety rehabilitacyjne, ośrodki zdrowia), ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, gabinetach odnowy biologicznej, placówkach sportowo – rekreacyjnych (kluby sportowe i rekreacyjne, siłownie, kluby fitness, pływalnie), ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży (szkoły, przedszkola), instytucjach naukowo – badawczych administracji państwowej i samorządowej.

Efekty kształcenia

Student osiągnął wszystkie zakładane efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które zostały określone programem jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia i wprowadzone Uchwałą Senatu PMWSZ w Opolu nr 230/2019. Student studiował zgodnie z programem studiów przygotowanym w oparciu o następujące akty prawne:
- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tj. z dnia 25 października 2018 r. Dz. U. 2018 r., poz. 2153 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tj. z dnia 9 lutego 2018 r. Dz. U. 2018 r., poz. 505 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. z dnia 9 listopada 2018 r., Dz. U. 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz artystycznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1818),
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2218),
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 r., poz. 1861),
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787).

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS. Student powinien napisać pracę dyplomową w trakcie ostatniego semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym podczas egzaminu dyplomowego. Zdanie egzaminu dyplomowego jest podstawowym warunkiem ukończenia studiów. Egzamin dyplomowy jest egzaminem teoretycznym (forma ustna), a jego przebieg jest zgodny z obowiązującym Regulaminem Studiów Uniwersytetu Opolskiego oraz zarządzeniem nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17.05.2021 r. w sprawie: zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych w Uniwersytecie Opolskim. Absolwent zrealizował w czasie studiów praktyki w specjalistycznych placówkach służby zdrowia tj.: szpitalach klinicznych, przychodniach specjalistycznych, domach pomocy społecznej, sanatoriach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach odnowy biologicznej, zakładach rehabilitacyjno-leczniczych. Praktyki były realizowane w wymiarze 1588 godzin.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl