Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filozofia > Filozofia studia doktoranckie

Filozofia studia doktoranckie (2-KRK-D-FZ-D4)

III stopnia
stacjonarne, 4-letnie
Język: brak danych

Studia doktoranckie w zakresie filozofii

Celem studiów doktoranckich w zakresie filozofii jest pogłębienie ogólnej wiedzy filozoficznej oraz przygotowanie do podjęcia samodzielnych badań naukowych w jednej z podstawowych subdyscyplin filozoficznych: epistemologii, etyce, estetyce, historii filozofii, logice i ontologii.  W czasie studiów doktoranci doskonalą kompetencje językowe, zdobywają doświadczenie dydaktyczne oraz umiejętność aplikowania o granaty i staże.  W ramach programu Erasmus+ mają możliwość wyjazdu na pobyty badawcze w ośrodkach naukowych, między innymi w Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne (bezpłatne) zgodnie z obowiązującym na Uniwersytecie Opolskim regulaminem studiów doktoranckich.

Studia trwają 4 lata i pozwalają na uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Wymagane dokumenty

a. podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia (podanie) na studia oraz zgodę na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruki z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);

b. kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;

c. kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;

d) dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;

e) informacja o znajomości języków obcych;

f) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);

g) życiorys;

h) propozycja projektu badawczego z oceną wystawioną przez pracownika ze stopniem doktora habilitowanego lub tytule profesora.

i) jedna fotografia o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;

Dokumenty będą przyjmowane:

Renata Kamińska-Wanecka – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, ul. Oleska 48, pokój 132, telefon 774527406, e-mail: rkw@uni.opole.pl ,

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 11:00 do 14:00

Termin przyjmowania dokumentów

od 7 maja do 27 lipca oraz od 3 września do 14 września 2018 do godz. 14.00.

Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej

22.09.2018 godz. 10:00, sala 327 Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, Opole

Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego

- indywidualne konto kandydata w systemie IRK,

- strona internetowa : https://www. wyniki.uni.opole.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl