Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filozofia > Filozofia dzienna licencjacka

Filozofia dzienna licencjacka (2-KRK-FZ-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studiowanie Filozofii to wielka przygoda intelektualna, podczas której zapoznasz się z historią filozofii klasycznej, nowożytnej i współczesnej. Odbędziesz kursy z zakresu klasycznych dyscyplin filozoficznych takich jak: epistemologia, logika, etyka, ontologia, metafizyka. Będziesz miał okazję skorzystać kursów specjalistycznych, takich jak filozofia polityki, aksjologia, metaetyka, aretologia. Oprócz tego damy Ci do wyboru wiele kursów fakultatywnych, podczas których nasi pracownicy zapoznają Cię z wynikami własnych badań oraz otworzą ścieżkę dla twoich badań. 
Studenci filozofii znakomicie radzą sobie na rynku pracy, bo chociaż nikt nie szuka ludzi na stanowiska filozofów jako takich, ale umiejętność argumentacji, wyszukiwania nieszablonowych rozwiązań oraz szybkiego uczenia się są przez pracodawców szczególnie cenione. 

Opuścisz mury naszej uczelni, jako wszechstronnie wykształcony humanista, gotowy na wszystkie wyzwania współczesności.
Przemyśl to. Czekamy na ciebie w Instytucie Filozofii UO. 

 Egzaminy dla cudzoziemców ze znajomości języka polskiego

Egzaminy będą się odbywać w terminach:

28 sierpnia lipca 2020 lub 24 września 2020 

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z filozofii

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na uzupełniające studia magisterskie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci studiów otrzymują wykształcenie filozoficzne. Zdobyta wiedza to kanon wiedzy filozoficznej – historia filozofii, logika oraz filozofie szczegółowe. Absolwent ma rozeznanie w fundamentalnych kwestiach dotyczących europejskiej kultury duchowej, nowożytnych i współczesnych problemów etycznych, antropologicznych, estetycznych i społecznych. Ma opanowane uniwersalne sposoby rozwiązywania problemów, posiada zdolność aplikacji wiedzy do kwestii bardziej szczegółowych, umiejętność analitycznego myślenia. Filozofia uprawnia do pracy w dziedzinach wymagających kreatywności, samodzielności intelektualnej i twórczości. Studia filozoficzne przygotowują do pracy w organizacjach i instytucjach o profilu politycznym, społecznym, w organach administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz w sferze edukacji i placówkach naukowo-badawczych. Absolwenci filozofii uzyskują między innymi uprawnienia do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki.

Standardy nauczania

Uchwała nr 147/2008-2012 Senatu UO z dn. 26 IV 2012 ws zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach zaopiniowanych przez Zespół ds. oceny programów kształcenia. Efekty kształcenia dla kierunku Filozofia (2-KRK-FZ-D3). Studia pierwszego stopnia. Filozofia - specjalność etyka.
Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, konwersatoria, laboratoria). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Student musi napisać pracę licencjacką w trakcie ostatniego semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów, obrony pracy dyplomowej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: 1/2 średniej arytmetycznej oceny z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; 1/4 oceny pracy magisterskiej: 1/4 oceny egzaminu dyplomowego.

Efekty kształcenia

UCHWAŁA SENATU 2016-2020/49/2017 z dnia 25.05.2017. Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018. Efekty kształcenia zgodne z Polską Ramą Kwalifikacji.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl