Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filozofia > Filozofia-etyka dzienna licencjacka

Filozofia-etyka dzienna licencjacka (2-KRK-FZ.E-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studiowanie filozofii pozwala studentom na dużą swobodę w poszukiwaniu ich ścieżki rozwoju. W Instytucie panuje życzliwa atmosfera, studenci zawsze mogą liczyć na wsparcie swoich inicjatyw. Kadra naukowa ściśle współpracuje ze studentami w organizowaniu przedsięwzięć, które przyczyniają się do rozwoju naukowego studiujących filozofię oraz popularyzują ją wśród młodzieży szkolnej, studentów innych kierunków i mieszkańców Opola. Posiadanie przez Instytut uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii umożliwia absolwentom kontynuowanie przygody z tą fascynującą dziedziną myśli ludzkiej.

Czego uczy sie na filozofii?

Studenci mają do wyboru jedną ze specjalności:

Etyka

Filozofia ogólna

(wyboru specjalności studenci dokonują po pierwszym semestrze studiów)

Studenci doskonalą sprawność w posługiwaniu się językiem filozoficznym w wypowiedziach ustnych i pisemnych, kształtują zdolność samodzielnego komentowania i interpretowania tekstów różnych dziedzin kultury oraz nauki. Student uzyskuje świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla formowania się więzi społecznych, rozwoju cywilizacji, doskonalenia jednostek i cywilizacji ludzkiej. Uzyskuje status samodzielnego, twórczego i krytycznego uczestnika procesów społecznych i kulturowych.

W ramach specjalności Etyka student uczy się dostrzegać i formułować problemy i dylematy etyczne związane z funkcjonowaniem cywilizacji, różnych dziedzin nauki i kultury ludzkiej. Wskazuje się  możliwości zastosowania metod filozoficznych oraz różnych koncepcji filozoficznych do rozwiązywania aktualnych problemów człowieka czy życia społecznego.  Filozofia ujęta jest jako nauka poszukiwania mądrości życiowej, jako sposób na dobre życie, jako jedna z metod osiągania szczęśliwego i udanego życia w wymiarze jednostkowym i społecznym.

Program studiów

http://filozofia.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/01/filozofia-etyka2016.pdf

Działalność studencka

W Instytucie Filozofii działają dwa koła naukowe: Studenckie Koło Filozofów oraz Koło Naukowe Orientalistyki.

Studenckie Koło Filozofów

Działalność Koła skupia się wokół: spotkań, podczas których analizowane i dyskutowane są wybrane klasyczne teksty filozoficzne; wykładów pracowników naukowych Instytutu Filozofii i gości spoza Instytutu; organizowania wyjazdów studenckich na konferencje czy zjazdy naukowe oraz organizacji konferencji naukowych.

Koło Naukowe Orientalistyki

Koło skupia się na działalności informacyjnej dotyczącej wiedzy na temat filozofii i światopoglądów kultur Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Z jednej strony chodzi o wskazanie pożytków jakie współczesna psychologia, filozofia czy nawet fizyka może odnieść dzięki dialogowi z 2500 tysiącletnią tradycją buddyjską, z drugiej natomiast o zagrożenia jakie niesie ze sobą kulturowa specyfika islamu. Koło organizuje wykłady otwarte, spotkania i warsztaty. Stałym elementem działalności jest cyklicznie organizowana konferencja Dni Tybetu w Opolu.

Co można robić po tych studiach?

Studia filozoficzne przygotowują do pracy w organizacjach i instytucjach o profilu politycznym, społecznym, w organach administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz w sferze edukacji i placówkach naukowo-badawczych. Absolwenci filozofii uzyskują między innymi uprawnienia do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki.

Studia filozoficzne przygotowują także do pełnienia wielu funkcji w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym i gospodarczym. Absolwenci studiów filozoficznych posiadają umiejętności trafnego dostrzegania i rozwiązywania problemów pojawiających się w różnorodnych dziedzinach aktywności ludzkiej. Cechują się dużą elastycznością na rynku pracy oraz zdolnością adaptacji do zmieniających się warunków społecznych i ekonomicznych. Nabywają wiele cenionych dziś na rynku tzw. umiejętności miękkich. Odnoszą sukcesy życiowe i zawodowe w długofalowej perspektywie.


Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Filozofia może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: FilozofiaNauki o rodziniePolitologiaStosunki międzynarodowe.

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne

Psychologia, Teologia, Socjologia, Nauki o rodzinie, Historia.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z filozofii

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na uzupełniające studia magisterskie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci studiów otrzymują wykształcenie filozoficzne. Zdobyta wiedza to kanon wiedzy filozoficznej – historia filozofii, logika oraz filozofie szczegółowe. Absolwent ma rozeznanie w fundamentalnych kwestiach dotyczących europejskiej kultury duchowej, nowożytnych i współczesnych problemów etycznych, antropologicznych, estetycznych i społecznych. Ma opanowane uniwersalne sposoby rozwiązywania problemów, posiada zdolność aplikacji wiedzy do kwestii bardziej szczegółowych, umiejętność analitycznego myślenia. Filozofia uprawnia do pracy w dziedzinach wymagających kreatywności, samodzielności intelektualnej i twórczości. Studia filozoficzne przygotowują do pracy w organizacjach i instytucjach o profilu politycznym, społecznym, w organach administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz w sferze edukacji i placówkach naukowo-badawczych. Absolwenci filozofii uzyskują między innymi uprawnienia do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki.

Standardy nauczania

Uchwała nr 147/2008-2012 Senatu UO z dn. 26 IV 2012 ws zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach zaopiniowanych przez Zespół ds. oceny programów kształcenia. Efekty kształcenia dla kierunku Filozofia (2-KRK-FZ-D3). Studia pierwszego stopnia. Filozofia - specjalność etyka.
Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, konwersatoria, laboratoria). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Student musi napisać pracę licencjacką w trakcie ostatniego semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów, obrony pracy dyplomowej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: 1/2 średniej arytmetycznej oceny z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; 1/4 oceny pracy magisterskiej: 1/4 oceny egzaminu dyplomowego.

Efekty kształcenia

UCHWAŁA SENATU 2016-2020/49/2017 z dnia 25.05.2017. Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018. Efekty kształcenia zgodne z Polską Ramą Kwalifikacji.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl