Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Finanse i rachunkowość > Finanse i rachunkowość, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Finanse i rachunkowość, I stopień, 3-letnie, stacjonarne (4-PRK-FIR-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Komisja rekrutacyjna

Limit miejsc został wypełniony. Obecnie nie jest prowadzona rekrutacja na ten kierunek studiów. Zapraszamy na studnia na pozostałe kierunki z naszej oferty.

 OBSERWUJ NAS NA FB: https://www.facebook.com/wydzialekonomiczny

 

Komisja rekrutacyjna

Agnieszka Dembicka-Niemiec; e-mail:  adembicka@uni.opole.pl
Marlena Jaworska; e-mail: marlena.jaworska@uni.opole.pl
Paulina Broll: e-mail: paulina.broll@uni.opole.pl
Wydział Ekonomiczny
Ozimska 46 a, 45-058 Opole
tel. 734 641 628
tel. (77) 401 69 19

Dyżury komisji rekrutacyjnej:

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 15:00 (lipiec)
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00 ( wrzesień)
w soboty w godz. 9:00-12:00 (lipiec)
W sierpniu w godz. 9:00-14:00 dyżur pełni Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106)
Kandydaci, którzy złożą dokumenty w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106), otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na studia, a formalnego wpisu na listę studentów dokona komisja rekrutacyjna po 1 września.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Program kształcenia

Przedmioty kierunkowe realizowane na kierunku Finanse i rachunkowość I stopnia:

 • Finanse publiczne

 • Finanse przedsiębiorstw

 • Rachunkowość finansowa

 • Rynek pieniężny i kapitałowy

 • Matematyka finansowa

 • Badania operacyjne

 • Bankowość

 • Sprawozdawczość finansowa

 • Rachunkowość komputerowa

 • Finanse międzynarodowe

 • Finanse osobiste

 • Ubezpieczenia

 • Analiza ekonomiczno-finansowa

 • System podatkowy

 • Podstawy rachunku kosztów

 • Podstawy controllingu

 • Wybrane problemy finansów w j. obcym

 • Budżetowanie
 • Podstawy rachunkowości zarządczej 

Absolwent studiów I stopnia kierunku Finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwent tego kierunku rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafi również odnajdywać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości.

Oferta modułu na I stopniu studiów kierunku Finanse i rachunkowość:

 • Finanse przedsiębiorstwa

 • Doradztwo podatkowe

 • Rynki finansowe

Finanse przedsiębiorstwa

Moduł Finanse przedsiębiorstwa został opracowany z myślą o absolwentach, którzy wiążą swoją karierę z finansami podmiotów funkcjonujących w gospodarce realnej, niezależnie od ich wielkości i stopnia zbiurokratyzowania (mikro, małe, średnie, korporacje, spółki Państwowe i notowane na giełdzie).

W zakres programu nauczania wchodzą zagadnienia wyceny, pomiaru rentowności i ryzyka jednostek gospodarczych, instytucji finansowych i jednostek sektora publicznego. Mają one charakter uniwersalny. Absolwenci tej modułu znajdą zatrudnienie w międzynarodowych i polskich przedsiębiorstwach, jednostkach sektora publicznego oraz instytucjach finansowych.

Zasadnicze obszary tematyczne to: projektowanie przedsięwzięć biznesowych (new venture) i inwestycyjnych, dobór i pozyskiwanie kapitału, ocena korzyści i ryzyka planowanych działań.

Sposób prowadzenia zajęć: prócz tradycyjnych metod prowadzenia zajęć (prezentacje) oferujemy zajęcia warsztatowe, rozwiązywanie studium przypadków, grupy projektowe.

Perspektywy zatrudnienia absolwenta:

 • Przedsiębiorca

 • Analityk: biznesu, giełdowy, kredytowy

 • Konsultant biznesowy

 • Specjalista ds. inwestycji

 • Kontroler finansowy

Przedmioty modułowe obejmują przedmioty fakultatywne:

 • Etyka w biznesie

 • Zarządzanie wynikami - wymiar strategiczny i operacyjny

 • Sanacja finansowa przedsiębiorstwa

 • Produkty i procedury kredytowe

 • Biznes Plan

 • Analiza inwestycji z MS Project

 • Wycena wartości przedsiębiorstwa

 • Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw

 • Analiza portfela inwestycyjnego

 • Upadłość przedsiębiorstwa

 • Audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie

 • Obrót wierzytelnościami

 • Komputerowe wspomaganie zarządzania ryzykiem - Exel VBA

 • Gospodarka kadrowo-płacowa

Doradztwo podatkowe

Moduł skierowany jest do osób, które chcą pracować w biznesie, a w szczególności nauczyć się zakładać i prowadzić księgi i ewidencje, dokonywać rozliczeń, sporządzać sprawozdania i deklaracje, wykorzystywać informacje finansowe i prowadzić analizy podatkowe.
Moduł zorientowany jest na specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu rachunkowości, podatków, składek ubezpieczeniowych, których posiadanie jest niezbędne w prowadzeniu biznesu. Wiedza i umiejętności są zgodne z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego, a więc niezbędne w prowadzeniu każdej działalności biznesowej.

Absolwent modułu będzie posiadał wiedzę na temat zakładania i prowadzenia ksiąg podatkowych, ustalania obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych oraz wysokości zobowiązań publicznoprawnych. Na bazie przekazanej wiedzy słuchacz uzyska umiejętności prowadzenia ewidencji, dokonywania rozliczeń, sporządzania sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych. Praktyczne umiejętności dotyczą prowadzenia procedur rozliczeniowych i raportowania za pomocą specjalistycznych programów finansowo-księgowych oraz aplikacji internetowych.

Absolwent modułu uzyska kwalifikacje niezbędne w pracy na stanowiskach samodzielnych księgowych, specjalistów ds. rozliczeń oraz analityków.

Perspektywy zatrudnienia absolwenta:

 • Specjalista ds. podatkowych w przedsiębiorstwie lub instytucji

 • Samodzielny księgowy w przedsiębiorstwie lub instytucji

 • Specjalista ds. rozliczeń osób zatrudnionych

 • Właściciel lub pracownik biura rachunkowego

 • Pracownik w kancelarii doradcy podatkowego lub firmie audytorskiej

 • Analityk podatkowy w przedsiębiorstwie lub podmiocie konsultingowym

 • Pracownik administracji podatkowej

Przedmioty modułowe obejmują przedmioty fakultatywne.

 • Produkty i procedury kredytowe

 • Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

 • Podejmowanie działalności gospodarczej

 • Prawo i postępowanie podatkowe

 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

 • Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw

 • Międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości

 • Biznes Plan

 • Rachunkowość podatkowa

 • Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

 • Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw - podatki bezpośrednie

 • Gospodarka kadrowo-płacowa

 • Rachunkowość sektora finansów publicznych

 • Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw - podatki pośrednie

Rynki finansowe

Program nauczania tego modułu obejmuje przedmioty związane z szeroko rozumianym rynkiem finansowym, dzięki czemu absolwenci uzyskają wszechstronną wiedzę, przydatną w praktyce. Program nauczania obejmuje dwa główne obszary wiedzy. Pierwszy z nich zawiera opis i sposoby analizy różnych segmentów rynku finansowego oraz instrumentów finansowych występujących w tych segmentach, z podziałem na rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek instrumentów pochodnych oraz rynek walutowy. Drugi obszar to szczegółowy opis instytucji działających na rynku finansowym. Instytucjami tymi są: banki komercyjne, banki inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, domy maklerskie i instytucje zarządzające inwestycjami. Program nauczania ma u podstaw standardy światowe i skoncentrowany jest na analizie rynku finansowego i analizie ryzyka.

Dodatkowym walorem kierunku i modułu jest nacisk na zagadnienia praktyczne, co powoduje, że absolwenci tego kierunku nie mają najmniejszych problemów z uzyskaniem zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, zwłaszcza w globalnych międzynarodowych korporacjach.

Perspektywy zatrudnienia absolwenta:

 • Doradca inwestycyjny

 • Doradca finansowy

 • Analityk finansowy

 • Zarządzający aktywami

 • Menedżer do spraw ryzyka

 • Konsultant finansowy

 • Analityk danych

Przedmioty modułowe obejmują przedmioty fakultatywne:

 • Instrumenty pochodne

 • Pozyskiwanie kapitału na rynku finansowym

 • Aspekty prawne obrotu papierami wartościowymi

 • Zarządzanie produktem finansowym

 • Inwestycje portfelowe

 • Wykorzystanie matematyki finansowej w ocenie projektów inwestycyjnych

 • Analiza techniczna i fundamentalna

 • Blockchain

 • Finanse behawioralne

 • Rachunkowość funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i domów maklerskich

 • Zarządzanie instytucją pośrednictwa finansowego

 • Rynek usług płatniczych

 • Sprawozdawczość grup kapitałowych

 • Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl