Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Finanse i rachunkowość > Finanse i rachunkowość, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Finanse i rachunkowość, II stopień, 2-letnie, stacjonarne (4-PRK-FIR-S.M.2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Rejestracja zostaje przedłużona do 27 września. Dokumenty należy składać do Komisji Rekrutacyjnej, ul. Ozimska 46a, w terminie do 11 października. 

Komisja przyjmuje dokumenty od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00

Na tym etapie rekrutacji, dokumenty należy składać bezpośrednio po zarejestrowaniu się oraz wpłaceniu i zarejestrowaniu opłaty rekrutacyjnej.
O przyjęciu decyduje wtedy kolejność złożenia dokumentów w komisji rekrutacyjnej
DOKUMENTY:
1. podanie o przyjęcie na studia
2. oświadczenie o doręczaniu pism w formie elektronicznej (PL/EN)
3. kserokopia świadectwa maturalnego i oryginał do wglądu

 JEŚLI NIE MOŻESZ ZŁOŻYĆ DOKUMENTÓW OSOBIŚCIE, MOŻE TO ZROBIĆ ZA CIEBIE OSOBA UPOWAŻNIONA.UPOWAŻNIENIE POBIERZ TUTAJ

 OBSERWUJ NAS NA FB: https://www.facebook.com/wydzialekonomiczny

Komisja rekrutacyjna

Agnieszka Dembicka-Niemiec; e-mail:  adembicka@uni.opole.pl
Marlena Jaworska; e-mail: marlena.jaworska@uni.opole.pl
Paulina Broll: e-mail: paulina.broll@uni.opole.pl
Wydział Ekonomiczny
Ozimska 46 a, 45-058 Opole
tel. 734 641 628
tel. (77) 401 69 19

Dyżury komisji rekrutacyjnej:

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 15:00 (lipiec)
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00 ( wrzesień)
w soboty w godz. 9:00-12:00 (lipiec)
W sierpniu w godz. 9:00-14:00 dyżur pełni Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106)
Kandydaci, którzy złożą dokumenty w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106), otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na studia, a formalnego wpisu na listę studentów dokona komisja rekrutacyjna po 1 września.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Przedmioty kierunkowe realizowane na kierunku Finanse i rachunkowość II stopnia:

 • Rachunkowość finansowa II

 • Zarządzanie płynnością finansową

 • Bankowość i ubezpieczenia w teorii i praktyce gospodarczej

 • Rewizja finansowa

 • Prawo finansowe

 • Standardy sprawozdawczości finansowej

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

 • Strategie finansowe przedsiębiorstw

 • Rachunek kosztów

 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi

 • Ekonometria finansowa

 • Inżynieria finansowa

 • Przedmiot kierunkowy w jęz. obcym

Absolwent studiów II stopnia kierunku Finanse i rachunkowość posiada zaawansowaną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Rozumie występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz potrafi nim zarządzać. Potrafi on również przeprowadzić analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski. Absolwent kierunku „Finanse i rachunkowość” jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym i prowadzenia działalności doradczej oraz do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych.

Absolwent tego kierunku rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafi również odnajdywać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości.

Oferta modułu na II stopniu studiów kierunku Finanse i rachunkowość

 • Zarządzanie finansami z wykorzystaniem systemów ERP

 • Ubezpieczenia i bankowość

 • Rachunkowość i rewizja finansowa

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do praktycznego wykorzystania i wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w nowoczesnym środowisku biznesowym z wykorzystaniem oprogramowania różnych firmy. Wdrożenie takich systemów w wielu korporacjach działających na polskim rynku pozwoliło w znaczący sposób wzmocnić ich pozycję rynkową. Dzięki temu pracownicy posiadający praktyczne umiejętności pracy w programach ERP są poszukiwani na współczesnym rynku pracy.

Studia obejmują przedstawienie systemów ERP (ang. Enterprise Resource Planning) z praktyczną realizacją, poprzez przejście od ogólnego widoku systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa do omówienia i praktycznych ćwiczeń z wykorzystania poszczególnych modułów słuchacze zyskują możliwość samodzielnego wykonania symulacji własnej firmy w jednym z wiodących systemów ERP.

Absolwenci studiów zdobędą rozeznanie w problematyce wspomaganego komputerowo zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, rozeznanie w kierunkach rozwoju nowoczesnej informatyki we współpracy z biznesem oraz wiedzę biznesową, techniczną i umiejętności zakresu funkcjonowania poszczególnych modułów funkcjonalnych systemów ERP. 

Perspektywy zatrudnienia absolwenta:

 • Specjalista ds. analizy danych

 • Konsultant/programista ERP

 • Księgowy ds. księgowania i tworzenia schematów księgowych

 • Specjalista ds. analizy i oceny bezpieczeństwa i ryzyka informatycznego

 • Projektant procesów biznesowych

 • Expert ds. zastosowań IT w finansach

Przedmioty modułowe obejmują przedmioty fakultatywne.

 • Gospodarka materiałowa w systemach informatycznych

 • Planowanie i realizacja procesu produkcyjnego

 • Modelowanie procesów i obieg dokumentów

 • Rachunkowość finansowa w zintegrowanych systemach informatycznych

 • Raportowanie oraz kontrolowanie produkcji w zintegrowanych systemach informatycznych

 • Sprzedaż i dystrybucja w systemach informatycznych

 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w zintegrowanych systemach informatycznych

 • Controlling w systemach informatycznych

 • Sprawozdawczość w zintegrowanych systemach informatycznych

Ubezpieczenia i bankowość

Studia na kierunku i module nakierowane są na wyposażenie w wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną do współpracy banków, firm ubezpieczeniowych oraz wielu innych instytucji finansowych z klientami indywidualnymi i gospodarczymi.

Moduł skierowany do studentów, którzy chcą pozyskać nowoczesną i dostosowaną do zmieniających się warunków gospodarczych wiedzę z zakresu finansów, bankowości i ubezpieczeń.

Moduł pozwala na pozyskanie wiedzy i kompetencji umożliwiających podjęcie pracy w szeroko rozumianych finansach (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, domach maklerskich, TFI i innych instytucjach finansowych).

Absolwenci studiów będą posiadali umiejętności pozwalające na sprawne i efektywne zarządzanie różnymi funkcjami, procesami, a także projektami bankowo-ubezpieczeniowymi. W szczególności absolwenci pozyskają umiejętność zarządzania różnymi rodzajami ryzyk występujących w działalności finansowej, bankowej oraz ubezpieczeniowej, co będzie stanowiło niezwykle ważny atut ich wykształcenia i konkurencyjności na rynku pracy.

Perspektywy zatrudnienia absolwenta:

 • Agent ubezpieczeniowy

 • Broker ubezpieczeniowy

 • Doradca klienta w banku

 • Analityk finansowy

 • Menedżer finansowy

 • Specjalista ds. finansowych w firmach konsultingowych

 • Makler giełdowy

 • Doradca inwestycyjny

 • Doradca finansowy

Przedmioty modułowe obejmują przedmioty fakultatywne:

 • Ubezpieczenia gospodarcze

 • Innowacje bankowe

 • Rachunkowość bankowa

 • Inwestycje alternatywne

 • Ubezpieczenia społeczne

 • Bankowość inwestycyjna i hipoteczna

 • Rachunkowość ubezpieczeń

 • Marketing usług finansowych i ubezpieczeniowych

 • Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych

Rachunkowość i rewizja finansowa

Studia na kierunku i module nakierowane są na wyposażenie w specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia rachunkowości i auditingu w różnych jednostkach gospodarczych i organizacjach zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawnymi i regulacjami wewnętrznymi. W ramach modułu uzyskuje się wiedzę na temat zasad i procedur rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz przygotowania informacji ekonomicznych na potrzeby analizy finansowej oraz auditingu wewnętrznego i zewnętrznego. Z zakresu badania sprawozdań i tytułów płatności  podatkowych,  dokonywanych przez podmioty gospodarujące,  na rzecz instytucji publiczno – prawnych oraz właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach tego modułu absolwent będzie posiadał wiedzę o podstawowej bazie uregulowań prawnych z zakresu ewidencji tak księgowej jak i podatkowej. Jako specjalista z tego zakresu pozna  Standardy Badania Sprawozdań Finansowych, kryteria i metody oznaczania obszarów  ryzyka jak i samego ryzyka.

Perspektywy zatrudnienia absolwenta:

 • samodzielny księgowy,

 • pracownik służb finansowo-księgowych,

 • główny księgowy

 • kontroler wewnętrzny

Przedmioty modułowe obejmują przedmioty fakultatywne:

 • Sprawozdania finansowe i ich analiza

 • Standardy rachunkowości

 • Prawo podatkowe

 • Kontrola i audyt wewnętrzny

 • Ocena standingu przedsiębiorstwa

 • Zaawansowana rachunkowość podatkowa

 • Konsolidacja sprawozdań finansowych

 • Kontrola i audyt zewnętrzny

 • Pomiar efektywności działania na podstawie informacji rachunkowych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl