Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Game studies > Game studies, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Game studies, I stopień, 3-letnie, stacjonarne (1-PRK-GAM-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski

 Czego uczy się na kierunku Game studies?

Studia kształcą w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z umocowaniem gier w spektrum badań kulturowych i antropologicznych, zarówno w zakresie ludologicznym jak i narratologicznym. Absolwent będzie dodatkowo posiadał wiedzę dotyczącą tworzenia programów i sekwencji kodów w poznanych językach programowania; treści graficznych, designu.  Student nauczy się tworzenia gier – ich projektowania, programowania i kreowania zawartości graficznej oraz tekstualnej. Posiądzie umiejętność analizy gier jako tekstów kultury i produktu na rynku wydawniczym oraz praktyczne kompetencje związane z procesem kreatywnym i wydawniczym w zakresie rynku gier wideo, planszowych, bitewnych, karcianych i innych. Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

Działalność studencka

Studenci kierunku Game studies mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe m.in.: Koło Naukowe Kulturoznawców, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Literatury Współczesnej, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie kulturoznawstwa i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.

Absolwenci Game studies (I stopnia) znajdują zatrudnienie m.in.

- na szerokim i niezwykle współcześnie aktywnym rynku kreatywnym i wydawniczym gier,

- uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom tego kierunku na podjęcie pracy w charakterze twórcy gier, a także ich badacza, krytyka, testera, tłumacza lub wielu innych na szerokim i wciąż rozwijającym się rynku gier bez prądu lub wideo,

-  mediach publicznych, instytucjach i urzędach kultury,

-  branży PR, reklamie.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Game studies może kontynuować naukę na kierunku Games Studies II stopnia.

Szczegółowe informacje okierunku: 

Wydział Filologiczny 
http://gs.wfil.uni.opole.pl/

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z game studies

Dalsze studia:

Studia I stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Game Studies, posiada pogłębione kompetencje w zakresie analizy i krytyki gier jako tekstu kultury i produktu rynkowego, jak również jest przygotowany do podjęcia pracy na szerokim i niezwykle współcześnie aktywnym rynku kreatywnym i wydawniczym gier. Uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom tego kierunku na podjęcie pracy w charakterze twórcy gier, a także ich badacza, krytyka, testera, tłumacza lub wielu innych na szerokim i wciąż rozwijającym się rynku gier bez prądu lub wideo.

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska kulturowe oraz gry, a także dotyczące ich metody i teorie kulturoznawcze, literaturoznawcze i socjologiczne wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce, tworzące jej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu szczegółowej wiedzy z obszaru nauk o kulturze i religii;
miejsce i znaczenie nauk o kulturze i religii w systemie nauk humanistycznych i społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz kierunki ich rozwoju
teorie, metodologię i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu nauk o kulturze i religii (także nauk o sztuce) oraz teorię i historię gier
metody analizy i interpretacji tekstów i wytworów kultury, przede wszystkim gier w obrębie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w nauce o kulturze i religii (z możliwością powiązania ich z metodami charakterystycznymi dla nauk o sztuce, nauk o komunikacji, nauk społecznych)
fundamentalne dylematy współczesnej kultury i cywilizacji w zakresie ich badania i zastosowania do rozwiązywania problemów społecznych
podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z badaniami nauk o kulturze i religii oraz ich zastosowaniem
zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
zasady działania systemów i instytucji kulturalnych właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla nauk o kulturze i religii (m.in. edukacyjnej, kulturalnej, medialnej, organizacji i obsługi imprez, wystaw, produkcją teatralną) oraz branży gier

Umiejętności: absolwent potrafi
wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące zjawisk kultury współczesnej, oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji,
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o kulturze i religii (z możliwością uwzględnienia wiedzy z nauk pokrewnych)
rozpoznać teksty i i inne wytwory kultury, w tym przede wszystkim gier oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod nauk o kulturze i religii pozwalających na ocenę ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym
komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii dotyczącej opisu zjawisk kultury, przede wszystkim gier
brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska w zakresie tematycznym dotyczącym zjawisk kultury oraz dyskutować o nich
posługiwać się językiem obcym na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie
wykorzystać wiedzę i doświadczenie związane z wybraną specjalnością (umiejętności zawarte w odrębnym zestawieniu specjalnościowych efektów kształcenia)

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu nauk o kulturze i religii i uznawania znaczenia wiedzy o kulturze, kulturze gier oraz działalności rynku gier w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego inicjowania działania na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym:
- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,
- dbałości o dorobek i tradycje zawodu
uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form
kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze określonym przez wybraną specjalność (kompetencje społeczne zawarte w odrębnym zestawieniu specjalnościowych efektów kształcenia)

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl