Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Gospodarka przestrzenna > Gospodarka przestrzenna - studia inżynierskie stacjonarne

Gospodarka przestrzenna - studia inżynierskie stacjonarne (4-KRK-S-GPI-L-D35)

I stopnia
stacjonarne, 3,5 - letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Inżynierskie z gospodarki przestrzennej
Licencjat z gospodarki przestrzennej

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskujący tytuł zawodowy inżyniera posiada wszechstronne i gruntowne przygotowanie do pracy zawodowej oraz podjęcia studiów II stopnia. Jest przygotowany do rozstrzygania o tym jak gospodarować przestrzenią i w przestrzeni, aby zaspokoić potrzeby jednostki i społeczeństwa w długiej perspektywie. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do prowadzenia analiz wielkości i rozmieszczenia w przestrzeni podstawowych elementów jej zagospodarowania oraz określenia znaczenia tych elementów dla funkcjonowania oraz rozwoju środowiska życia i gospodarowania człowieka. Posługuje się specjalistycznym językiem zapewniającym komunikatywność zawodową, stosuje zasady etyki zawodowej, realizuje cele i działania z uwzględnieniem odpowiedzialności za przyszłość przestrzeni. Jest przygotowany do pracy w rozwiązywaniu zadań i problemów z zakresu: - kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami oraz wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; - opracowania koncepcji zagospodarowania terenu i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; - opracowania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania; - sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego; - przygotowywania ofert inwestycyjnych; - planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów obsługi transportu; - współpracy przy opracowywaniu planów rewitalizacji; - stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią. Absolwent studiów inżynierskich jest przygotowany do pracy w: - pracowniach projektowych - zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym - jednostkach administracji samorządowej i rządowej - agencjach nieruchomości - firmach konsultingowych, doradczych i innych firmach otoczenia biznesu.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Gospodarka Przestrzenna studia inżynierskie zatwierdzone Uchwałą Senatu nr 147/2008-2012 z dnia 26.04.2012 r. Program studiów określono Uchwałą nr 9/2012 Rady Wydziału Ekonomicznego z dnia 08.03.2012 r.
Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem autorskim (wykłady, konwersatoria, laboratoria). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Student musi napisać pracę licencjacką w trakcie ostatniego semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów, obrony pracy dyplomowej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: 1/2 średniej arytmetycznej oceny z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; 1/4 oceny pracy licencjackiej: 1/4 oceny egzaminu dyplomowego. Kierunek Gospodarka Przestrzenna studia inżynierskie uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2015 roku.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl