Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Gospodarka przestrzenna > Gospodarka przestrzenna, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Gospodarka przestrzenna, II stopień, 2-letnie, stacjonarne (4-PRK-GP-S.M.2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Skrót informacji o rekrutacji

Od 2 sierpnia do 31 sierpnia (w godz. 9.00 do 14.00) dokumenty kandydatów będzie przyjmowało Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106)

Od 1 września  dokumenty przyjmuje Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ekonomicznego (ul.Ozimska 46a, p.2)

 • 26.07- rozpoczęcie przyjmowania dokumentów kandydatów zakwalifikowanych oraz rejestracja kandydatów w II turze
 • 30.07- ostateczny termin złożenia dokumentów w I turze rekrutacji

  II tura (od 26.07)- dokumenty należy składać bezpośrednio po zarejestrowaniu się oraz wpłaceniu i zarejestrowaniu opłaty rekrutacyjnej.
  O przyjęciu decyduje wtedy kolejność złożenia dokumentów w komisji rekrutacyjnej

 • DOKUMENTY:
  1. podanie o przyjęcie na studia
  2. oświadczenie o doręczaniu pism w formie elektronicznej (PL/EN)
  3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia i oryginał do wglądu
 • W przypadku braku dyplomu studiów I stopnia, konieczne jest zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu studiów wyższych

JEŚLI NIE MOŻESZ ZŁOŻYĆ DOKUMENTÓW OSOBIŚCIE, MOŻE TO ZROBIĆ ZA CIEBIE OSOBA UPOWAŻNIONA.UPOWAŻNIENIE POBIERZ TUTAJ

Komisja rekrutacyjna

Agnieszka Dembicka-Niemiec; e-mail:  adembicka@uni.opole.pl

Marlena Jaworska; e-mail: marlena.jaworska@uni.opole.pl

Paulina Broll: e-mail: paulina.broll@uni.opole.pl

Wydział Ekonomiczny

ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole

tel. 734 641 628

tel. (77) 401 69 19

http://we.uni.opole.pl/gospodarkaprzestrzenna/

Dyżury komisji rekrutacyjnej:

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 15:00 (lipiec)

od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00 ( wrzesień)

w soboty w godz. 9:00-12:00 (lipiec)

W sierpniu w godz. 9:00-14:00 dyżur pełni Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106)

Kandydaci, którzy złożą dokumenty w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106), otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na studia, a formalnego wpisu na listę studentów dokona komisja rekrutacyjna po 1 września.

UWAGA!

W celu dostarczenia dokumentów poza godzinami dyżurów komisji (lipiec, wrzesień), rekomendujemy kontakt telefoniczny w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STUDIA MAGISTERSKIE), STACJONARNE

OBSERWUJ NAS NA fb: https://www.facebook.com/gospodarka.przestrzenna.opole/

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW?

Gospodarka przestrzenna studia magisterskie to studia interdyscyplinarne integrujące treści kształcenia z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i technicznych. Jest to podstawą rozumienia zależności zachodzących w systemie przestrzeń – gospodarka – środowisko.

Głównym celem kształcenia jest wykształcenie u studentów zdolności do wykonywania wszelkich zadań i pełnienia różnych funkcji związanych z gospodarowaniem przestrzenią i w przestrzeni oraz kształtowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

PROGRAM KSZTAŁCENIA:obejmuje różnorodne treści dotyczące między innymi:

 • zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem wartości przyrodniczych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych,
 • inżynierię środowiskową oraz komunalną,
 • identyfikacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych,
 • projektowania oraz analiz przestrzennych z wykorzystaniem najnowszych programów komputerowych ArcGis, AutoCad, MapViewer,
 •  techniki prawodawczej, w tym konstruowania dokumentów prawa miejscowego,
 • administrowania nieruchomościami, poprzez podejmowanie decyzji w zakresie ich najmu, kupna lub sprzedaży. 

 

Przykładowe przedmioty w programie kształcenia:

·Błękitno-zielona infrastruktura

·Ekologiczny system miasta

·Geografia komunikacji

·Geostatystyczne metody badań

·Gospodarka regionalna i lokalna

·Gospodarowanie zasobami środowiska

·Modelowanie procesów przestrzennych i systemy wsparcia decyzyjnego (w)

·Monitoring środowiska

·Oceny oddziaływania na środowisko

·Ochrona i kształtowanie dziedzictwa kulturowego

·Partycypacja i mediacja w gospodarce przestrzennej

·Planowanie rozwoju miast

·Pracownia projektowa – planowanie przestrzenne na obszarach pozamiejskich

·Projektowanie zespołów urbanistycznych i krajobrazowych

·Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

·Rozwój obszarów wiejskich

·Techniki legislacyjne w procedurach planistycznych

·Teorie i modele w gospodarce przestrzennej

·Zagospodarowanie i kierunki rozwoju aglomeracji

·Zarządzanie i wycena nieruchomości

W TOKU STUDIÓW DOWIESZ SIE JAK:

·planować społeczno-gospodarczy i przestrzenny  rozwój na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;

·opracować specjalistyczne dokumenty z zakresu planowania przestrzennego: studiów, programów, ocen, projektów, planów;

·opracować  specjalistyczne dokumenty z zakresu strategicznego programowania rozwoju społeczno-gospodarczego: strategie, programy rozwoju, programy operacyjne, ekspertyzy;

·prowadzić i organizować procesy transformacji przestrzennych na obszarach miejskich i pozamiejskich;

·współpracować z firmami, różnymi instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego;

·pozyskiwać i integrować dane, prowadzić zaawansowane  analizy przestrzenne i umiejętnie korzystać z wniosków w podejmowaniu decyzji przestrzennych.

ABSOLWENT KIERUNKU JEST PRZYGOTOWANY DO PRACY W:

·zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;

·w różnorodnych wydziałach zajmujących się zagadnieniami gospodarki przestrzennej w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, międzynarodowej;

·agencjach i firmach konsultingowych, doradczych i innych firmach otoczenia biznesu, obsługi inwestycji.

UBIEGAJĄC SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku gospodarka przestrzenna warto mieć ukończone studia licencjackie lub inżynierskie na tym kierunku, a także na kierunkach pokrewnych, w tym między innymi:

·planowanie przestrzenne,

·urbanistyka,

·geografia,

·architektura krajobrazu,

·turystyka,

·geoinformatyka,

·gospodarka leśna,

·ochrona środowiska.

·ekonomia,

·logistyka,

·administracja,

·zarządzanie.

STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA NA WYDZIALE EKONOMICZNYM WYRÓŻNIA:

PRAKTYCZNE KSZTAŁCENIE - znaczna część zajęć prowadzona jest w małych grupach, w laboratoriach komputerowych, w pracowniach projektowych, w terenie, istnieje także możliwość odbywania dodatkowych praktyk i staży

UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW – w toku studiów prowadzone są zajęcia w językach obcych, istnieje możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach badawczych, zagranicznych stażach i programach np. Erasmus, MOST, DAAD, Sokrates

DOŚWIADCZONA KADRA NAUKOWA– kadrę naukową tworzy interdyscyplinarny międzypokoleniowy zespół naukowców, ekspertów i praktyków z dorobkiem zawodowym uznanym w skali kraju

ELASTYCZNOŚĆ PROGRAMU - student ma możliwość dopasowywania zajęć z programu kształcenia do swoich potrzeb i zainteresowań

NOWOCZESNE TECHNIKI I METODY KSZTAŁCENIA – w procesie kształcenia stosowane są najnowsze programy komputerowe, np. ArcGiS, Auto Cad, MapViewer,

UROZMAICONA FORMA ZAJĘĆ - zajęcia odbywają się w formie wykładów, laboratoriów, konwersatoriów, warsztatów, zajęć terenowych i ćwiczeń audytoryjnych

OTWARTOŚĆ I CIĄGŁOŚĆ KSZTAŁCENIA - student ma możliwość łączenia dwóch kierunków, kontynuowania studiów na różnych kierunkach i profilach kształcenia

INTEGRACJA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO I TUTORING– studenci oraz kadra naukowa wspólnie uczestniczą w kilkudniowych konferencjach i seminariach naukowych, wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych, np. Bal Ekonoma, Opolski Festiwal Nauki, Konferencja Miasta XXI wieku i inne

AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA – studenci gospodarki przestrzennej prowadzą Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej oraz Koło Naukowe zrównoważonego rozwoju OIKOS, publikują prace naukowe, działają w ramach Forum Studenckiego Ruchu Naukowego

PRZYJAZNE MIASTO AKADEMICKIE – kampus Uniwersytetu Opolskiego położony jest w centrum Opola, co sprawia, że studenci stanowią ważną część życia miasta

SUKCESY I KARIERY ABSOLWENTÓW – absolwenci zdobywają wyróżnienia i nagrody za prace dyplomowe, piastują ważne funkcje w pracy zawodowej, np. w urzędach wojewódzkich, urzędach miast i gmin, radach miejskich itp.

Więcej informacji:

http://we.uni.opole.pl/gospodarkaprzestrzenna/

Facebook: https://www.facebook.com/gospodarka.przestrzenna.opole/

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl