Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > Historia studia doktoranckie

Historia studia doktoranckie (2-KRK-D-H-D4)

III stopnia
stacjonarne, 4-letnie
Język: polski

 Wymagane dokumenty

 a) podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia (podanie) na studia oraz zgodę na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruki z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);

 b) kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;

 c) kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;

 d) dokumentokreślający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;

 e) informacja o znajomości języków obcych;

 f) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);

 g) życiorys;

 h) propozycja projektu badawczego z oceną wystawioną przez pracownika ze stopniem doktora habilitowanego lub tytule profesora.

 i) jedna fotografia o wymiarze 35x45 mmoraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;

 Dokumenty będą przyjmowane

 Renata Kamińska-Wanecka – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, ul. Oleska 48, pokój 132, telefon 774527406, e-mail: rkw@uni.opole.pl , poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 11:00 do 14:00

 Termin przyjmowania dokumentów: od 7 maja do 27 lipca oraz od 3 września do 14 września 2018 do godz. 14:00. Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.

 Termin rozmowy kwalifikacyjnej

 25.09.2018 godz. 11:00 sala 205 Instytut Historii UO, ul. Strzelców Bytomskich 2, Opole

 Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2018 r.

 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

 - indywidualne konto kandydata w systemie IRK,

 - strona internetowa : https://www. wyniki.uni.opole.pl

 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r.

 Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl