Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > Historia, dzienne uzupełniające

Historia, dzienne uzupełniające (2-KRK-H-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Nie ma przyszłości bez przeszłości. Nie zrozumiemy świata współczesnego bez poznania przeszłości. W trakcie studiów w Instytucie Historii UO studenci poznają dzieje polityczne i gospodarcze Polski oraz świata, historię kultury, a także dzieje człowieka od najdawniejszych po czasy współczesne. Chcesz wiedzieć, co przyniesie przyszłość - spójrz w przeszłość.
Nasi studenci chętnie poznają przeszłość i stan obecny obiektów zabytkowych, temu celowi służą objazdy terenowe, w których trakcie poznawane są perły architektury polskiej i śląskiej. Ważnym ich elementem są lekcje w archiwach, poszerzające wiedzę o źródłach dokumentujących przeszłość. Instytut Historii stwarza też studentom możliwość poszerzenia swojego warsztatu badawczego o praktyki archeologiczne i archiwalne.

Otaczamy opieką młodych naukowców. Nasi pracownicy to nierzadko absolwenci naszego kierunku.

Czego uczy sie na studiach z zakresu Historii?

  • umiejętności logicznego myślenia (bo historia to nie daty, ale rozumienie tego , co było)
  • rozumienia otaczającego na świata ( bo teraz i jutro nie istnieją bez wczoraj)
  • autoprezentacji i public relations (bo wiedzieć należy nie tylko dla siebie)
  • kreatywności i innowacyjności (czyli jak robić użytek ze swojej wiedzy)
  • komunikacji społecznej (chyba że chcesz być pustelnikiem...)
  • umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i ich selekcji (by jakoś przeżyć w tym zgiełku...)
  • oceny wiarygodności źródeł (przede wszystkim - nie dowierzać i sprawdzać!)
  • otwarcia na świat (możliwość kształcenia za granicą w ramach programu Erasmus+)
  • uczymy w małych grupach (wszyscy się znają i jest miło)
  • ...ale preferujemy indywidualne podejście do studenta (bo nikt nie wie, w kim drzemie geniusz).

Historia jest kierunkiem humanistycznym. W realizowanym w Instytucie Historii UO programie studiów jest wprawdzie podstawowym, ale nie jedynym profilem kształcenia. Obok wiedzy fachowej dotyczącej historii i nauk jej pokrewnych,  kształtujemy również umiejętności interpretowania i korzystania z różnych źródeł informacji i ich selekcji oraz oceny ich rzetelności i przydatności dla rozwiązania postawionego zadania. Studentom proponujemy również szereg dodatkowych możliwości zdobycia twardych kompetencji: podstawy archeologii, biologii sądowej, socjologii i ekonomii, public relations, zajęć w języku obcym, a także  wykorzystania najnowszych technik badawczych przydatnych w pracy, sporządzania i opracowywania  dokumentacji cyfrowej, konserwowania zabytków i ich dokumentacji w 3D. Studia historyczne przygotowują gruntownie do prowadzenia własnych badań pod kierunkiem samodzielnych pracowników naukowych. Instytut Historii mieści się w gmachu Biblioteki Głównej UO, co bardzo ułatwia studiowanie.

Integralną częścią procesu kształcenia studentów historii jest zdobywanie przez nich kompetencji miękkich takich jak: umiejętność dyskutowania na tematy naukowe i uzasadnianie własnego stanowiska, autoprezentacja, świadomość własnej wartości kulturowej oraz otwartość na inne kultury.

Działalność studencka

    W Instytucie Historii swoje fascynacje studenci mogą realizować w ramach Koła Archeologów oraz Koła Historyków, w którym funkcjonują specjalistyczne sekcje: Koło Archeologów powstało w 2000 roku. Spotkania członków koła obejmują zagadnienia dotyczące: obyczajowości, obrzędów, wierzeń Słowian, pochówków ciałopalnych w neolicie na ziemiach polskich, wczesnośredniowiecznych pochówków szkieletowych z terenu Śląska terenu Polski na tle Słowiańszczyzny Zachodniej, historii Wikingów, kultury Piktów, odkryć archeologicznych jako źródeł do badania kultury oraz przygotowania do pracy na stanowiskach archeologicznych. Obecnie zajmuje się również sporządzeniem opracowań naukowych archeologicznych, poznawaniem zabytków ruchomych, ich datowaniem, bierze udział w badaniach wykopaliskowych, rekonstrukcjach kultury dawnej, kuchni średniowiecznej i magii. Koło Naukowe Historyków działa oficjalnie od 18.01.2013 roku przy Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego, kiedy to zostało zarejestrowane przez prorektora ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Marka Masnyka. Koło założyła grupa aktywnych studentów historii przy współpracy z dr Anną Gołębiowską i dr Adrianą Dawid. Za główny cel Koło stawia sobie działalność na rzecz propagowania wiedzy historycznej w wyniku czego organizuje wykłady, konferencje i spotkania. Wydaje również periodyk „HiStory”, którego celem jest umożliwienie studentom szlifowania swoich umiejętności pisarskich, a także popularyzacja historii poprzez przedstawienie jej w przystępny sposób. Oba Koła czynnie uczestniczą i współorganizują konferencje naukowe adresowane do studentów i doktorantów pt. Cultura Animi. Prócz tego studenci biorą czynny udział wraz z wykładowcami w wyjazdach naukowo-badawczych na Ukrainę, Sycylię i w inne regiony Europy.

Co można robić po studiach z zakresu Historii?

Absolwenci naszego kierunku, wyposażeni w  kompetencje „twarde” (doskonałą wiedzę fachową) i kompetencje „miękkie” (umiejętności jasnego formułowania myśli i zdolności wyrażania opinii, umiejętność autoprezentacji, kreatywność i innowacyjność) zatrudnieni mogą być w wielu sektorach administracji publicznej i instytucjach kulturalno-oświatowych. Wielu z nich samodzielnie kieruje firmami prowadzącymi komercyjne badania archeologiczne i archiwizacje.

Nasz kierunek przygotowuje studentów do pracy nie tylko w szkołach, ale także w archiwach, placówkach kulturalno-oświatowych (muzea, domy kultury), środkach masowego przekazu, w wydawnictwach, administracji samorządowej i organizacjach społeczno-politycznych.

Kontynuowanie nauki


Absolwenci Historii mogą kontynuować studia podejmując naukę na czteroletnich studiach doktoranckich z zakresu nauk humanistycznych.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z historii

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Historia zatwierdzone Uchwałą nr 161/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 V 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno – Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.04.2012.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl