Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > Historia, dzienne licencjackie

Historia, dzienne licencjackie (2-KRK-H-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Informacje ogólne

 W trakcie trzyletnich studiów licencjackich w naszym Instytucie studenci poznają dzieje polityczne i gospodarcze Polski oraz świata, historię kultury, a także dzieje człowieka od najdawniejszych po czasy współczesne. Proces nauczania przebiega w zupełnie innej formie niż w ramach edukacji szkolnej, a jego celem jest nie tylko poszerzenie wiedzy o przeszłości, ale też przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań i analizy faktów oraz wydarzeń historycznych. Student ma możliwość bezpośredniego kontaktu z prahistorią poprzez udział w wykopaliskach archeologicznych. Podczas zajęć muzealnych ma jedyną i niepowtarzalną okazję obcować z zabytkami sztuki, które nie zawsze są udostępnione ogółowi zwiedzających. Nauczy się również zabezpieczyć i udokumentować elementy dziedzictwa kulturowego, a także pozna zasady stworzenia archiwum rodzinnego. Pozna również podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w placówkach edukacyjnych i popularyzacji historii.

Czego uczy się na studiach z zakresu historii?

Historię wspomagają różne gałęzie nauk. Już na początku studiów stwarzamy możliwość zapoznania się z archeologią, elementami antropologii, ochroną dziedzictwa kulturowego, historią  herbów, monet, pieczęci i dokumentów. Dzięki rozwijaniu wiedzy o genealogii ułatwiamy poznawanie korzeni własnej rodziny. Dzięki naszemu programowi studiów masz szansę poznać rozwój różnych kultur i cywilizacji, ich materialne świadectwa i tajemnice przeszłości. Poznanie i zrozumienie zasad historycznego ukształtowania oraz funkcjonowania współczesnych państw okaże się bardzo proste. Dowiedziemy, że dziedzictwo kulturowe jest ważne dla każdego z nas. Nauczymy Cię doceniać naszą historię. Z uwagi na miejsce, w którym się znajdujemy, dużą rolę w naszym programie odgrywa historia regionu - Śląska.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KURSOWE 

 • Prahistoria ziem polskich

 • Historia starożytna

 • Historia średniowieczna Polski

 • Historia średniowieczna powszechna

 • Historia nowożytna Polski

 • Historia nowożytna powszechna

 • Historia Polski XIX w.

 • Historia powszechna XIX w

 • Historia Polski XX w. (do 1945 r.)

 • Historia powszechna XX w. (do 1945 r. )

 • Historia Polski po 1945 r.

 • Historia powszechna po 1945 r.

 • Nauki pomocnicze historii

 • Wstęp do badań i technika pisania tekstów naukowych

 • Proseminarium

 • Seminarium licencjackie

 • Język łaciński

MODUŁ EDUKACYJNO-POPULARYZATORSKI

 • Narracja historyczna
 • Teoria  i praktyka funkcjonowania placówek kulturalnych i oświatowych
 • Źródła w eduakcji historycznej
 • Główne kierunki badań dydaktyki historii
 • Alternatywne formy nauczania
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Teoretyczne podstawy edukacji historycznej
 • Etyka i autorytet nauczyciela w eduacji i popularyzacji historii
 • Miejsca pamięci w przestrzeni publicznej
 • Gry historyczne
 • Rekonstrukcja historyczna
 • Turystyka historyczna

 MODUŁ BADAWCZY

 • Wstęp do archiwistyki i archeologii

 • Podstawy prawne działalności archiwalnej
 • Archiwalne i biblioteczne bazy danych
 • Metodyka archiwalna z praktyką
 • Paleografia pisma łacińskiego
 • Techniki badań wykopaliskowych
 • Publicystyka historyczna i creativ writing
 • Etyka humanisty badawcza i zawodowa
 • Powszechna historia archiwów i służb archiwalnych
 • Rozwój from kancelaryjnych z elementami historii i administarcji i ustroju sądowego na ziemiach polskich i na Śląsku
 • Kancelaria współczesna i zarządzanie dokumentacją
 • Orgazniacja i zasoby archiwów oraz bibliotek polskich
 • Neografia pisma gotyciego i ruskiego

Działalność studencka

W Instytucie Historii swoje fascynacje studenci mogą realizować w ramach Koła Archeologów oraz Koła Historyków, w którym funkcjonują specjalistyczne sekcje: Koło Archeologów powstało w 2000 roku. Spotkania członków koła obejmują zagadnienia dotyczące: obyczajowości, obrzędów, wierzeń Słowian, pochówków ciałopalnych w neolicie na ziemiach polskich, wczesnośredniowiecznych pochówków szkieletowych z terenu Śląska terenu Polski na tle Słowiańszczyzny Zachodniej, historii Wikingów, kultury Piktów, odkryć archeologicznych jako źródeł do badania kultury oraz przygotowania do pracy na stanowiskach archeologicznych. Obecnie zajmuje się również sporządzeniem opracowań naukowych archeologicznych, poznawaniem zabytków ruchomych, ich datowaniem, bierze udział w badaniach wykopaliskowych, rekonstrukcjach kultury dawnej, kuchni średniowiecznej i magii. Koło Naukowe Historyków działa oficjalnie od 18.01.2013 roku przy Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego, kiedy to zostało zarejestrowane przez prorektora ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Marka Masnyka. Koło założyła grupa aktywnych studentów historii przy współpracy z dr Anną Gołębiowską i dr Adrianą Dawid. Za główny cel Koło stawia sobie działalność na rzecz propagowania wiedzy historycznej w wyniku czego organizuje wykłady, konferencje i spotkania. Wydaje również periodyk „HiStory”, którego celem jest umożliwienie studentom szlifowania swoich umiejętności pisarskich, a także popularyzacja historii poprzez przedstawienie jej w przystępny sposób. Oba Koła czynnie uczestniczą i współorganizują konferencje naukowe adresowane do studentów i doktorantów pt. Cultura Animi. Prócz tego studenci biorą czynny udział wraz z wykładowcami w wyjazdach naukowo-badawczych na Ukrainę, Sycylię i w inne regiony Europy.

Co można robić po studiach z zakresu historii?

 • kontynuować naukę na studiach II stopnia
 • pracować w archiwach, muzeach, placówkach kultury, agencjach promujących region
 • w biurach podróży
 • w mediach
 • w administracji samorządowej i organizacjach społecznych
 • tworzyć rekonstrukcje historyczne
 • realizować się wszędzie tam, gdzie potrzeba ludzi otwartych, kompetentnych i dociekliwych

Kontynuowanie nauki

Absolwent kierunku „Historia” będzie mógł kontynuować edukację na II stopniu, podejmując studia magisterskie z zakresu nauk humanistycznych. Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami. Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne: Kulturoznawstwo, Filozofia, Politologia, Prawo.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z historii

Dalsze studia:

- absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie oraz na studia podyplomowe, na których podstawę kwalifikowania stanowi posiadanie wykształcenia wyższego na poziomie licencjatu

Uprawnienia zawodowe:

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Historia zatwierdzone Uchwałą nr 161/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 V 2012. Program studiów określono Uchwałą nr 40/2012 Rady Wydziału Historyczno – Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.04.2012.

Efekty kształcenia

Uchwała nr 49/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 V 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018.

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy: Student ma wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk historycznych w systemie nauk, zna ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną; zna historię Polski i historię powszechną; zna terminologię właściwą dla nauk historycznych; zna metody analizy i interpretacji źródeł historycznych oraz opracowań naukowych pozwalających na prowadzenie samodzielnych badań o relacjach pomiędzy aktualnymi wydarzeniami a przeszłością; ma wiedzę z zakresu historii historiografii; ma wiedzę o istnieniu w naukach historycznych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym; ma wiedzę dotyczącą sposobu gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania najnowszych możliwości popularyzacji różnych źródeł historycznych i wytworów kultury.
Efekty uczenia się w zakresie umiejętności:
potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować, oceniać oraz użytkować informacje i dane z wykorzystaniem różnych źródeł i metod charakterystycznym dla historii i nauk pokrewnych; posiada umiejętność publicznej prezentacji wyników analizy badań z zakresu historii
poprawnego komentowania, opatrywania przypisami i redagowania tekstów zgodnie z kanonami przyjętymi w naukach historycznych i pokrewnych; potrafi gromadzić wiedzę i ma umiejętność poszerzania kwalifikacji badawczych w zakresie historii; potrafi komunikować się z zastosowaniem terminologii typowej dla historii.
Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych:
Potrafi uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym w różnych jego formach, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z popularyzacją historii i miejsc pamięci; ma świadomość znaczenia nauk historycznych dla utrzymania i rozwoju więzi społecznych na różnych poziomach; respektuje różnice poglądów historiograficznych w różnych okresach czasu i kontekstach, jak też fakt, że badania i debata historyczna są procesem w stanie nieustannych zmian i ciągłego rozwoju; szanuje tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości; potrafi współpracować w zespole

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl