Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Historia i teraźniejszość 40+ (2-PRK-H.T.S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: brak danych

Informacje ogólne o kieruneku HiT 40+?

HiT 40+  przeznaczony jest dla osób w różnym wieku, które nie posiadają czasu, aby studiować w trybie dziennym, a chciałyby nadal rozwijać swoje zainteresowania przeszłością i współczesną sytuacją geopolityczną. Dlatego proponujemy bezpłatne zajęcia popołudniowe, które nie zawsze odbywać się będą w murach Instytutu Historii. Nowatorska siatka zajęć przewiduje wyjazdy studyjne poza Opole szlakiem zabytków Śląska, także czeskiego.

Czego uczymy na HiT 40+?

Kierunek  Historia i Teraźniejszość 40+ bazuje na programie kierunku historia, który został ograniczony godzinowo i dostosowany do potrzeb oraz możliwości prowadzenia zajęć w formie studiów popołudniowych oraz realizacji ich części w formie projektów przeprowadzanych w ramach wyjazdów studyjnych. Kierunek dostosowuje ofertę kształcenia dla osób aktywnych zawodowo, które zamierzałyby wykorzystać czas wolny na pogłębianie swojej wiedzy. Studia HiT 40 + kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

„Historia i Teraźniejszość 40+” jest kierunkiem , który obejmuje szeroki zakres wiedzy, przede wszystkim z obszaru nauk humanistycznych, umożliwiający wnikliwe poznanie zagadnień  z zakresu historii Polski i powszechnej, zrozumienie zasad historycznego ukształtowania oraz funkcjonowania współczesnych państw i regionów oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego. Umożliwia zrozumienie procesów cywilizacyjnych wraz z ich rozróżnieniem w zależności od regionu geograficznego, jak i okresu w dziejach świata i Europy.
Wykłady nie będą przeładowane faktografią. Dzięki specjalnie dobranym treściom stanowią odpowiedź na współczesne zapotrzebowanie na wiedzę historyczną. Prowadzone będą w oparciu o nowoczesne technologie – ilustrowane dźwiękiem, obrazem oraz filmem. Dobór przedmiotów stworzy okazję do wymiany kontrowersyjnych poglądów i konfrontacji stereotypów z najnowszymi faktami. Student będzie miał wpływ na realizowane przedmioty, bo część z nich sam wybierze. Nauczy się także nowego lub podszkoli znany sobie język obcy.

Zajęcia będą prowadzone w następujących blokach tematycznych: historia klasyczna i zagadnienia społeczno-polityczne czasów współczesnych (archeologia, starożytność, średniowiecze, wiek XVI-XVIII, XIX stulecie oraz historia wieku XX i najnowsza); blok instytutowy - w semestrze II jeden spośród przedmiotów z zakresu historii społecznej (Społeczeństwo Polski na przestrzeni wieków; Historia życia codziennego i prywatnego; Wierzenia i religie, Rodzina w kulturze europejskiej), w semestrze III jeden z przedmiotów z zakresu historii obyczajów i obyczajowości (Wielcy przywódcy i skandaliści w dziejach, Życie intymne mieszkańców Europy, Kryminalistyka - biologia sądowa, Czary i inne przestępstwa zagrożone śmiercią w XVI-XVIII-wiecznych kodeksach karnych, Historia kobiet, Historia trunków i napojów, Historia w grach), w semestrze IV i V po jednym do wyboru z przedmiotów poszerzających wiedzę humanistyczną; warsztat badań humanistycznych - student wybiera warsztaty z następujących nauk wspierających i pomocniczych: Archiwistyka, Archeologia, Genealogia z heraldyką, Biografistyka, Historia gospodarcza, Demografia i statystyka, Wojskoznawstwo. Dodatkowo proponujemy również do wyboru przedmiot poszerzający wiedzę społeczną - Myśl społeczna i polityczna, Komunikacja społeczna, Socjologiczny obraz społeczeństwa polskiego, Antropologia społeczna. Kolejne 30 godzin zajęć poszerzających wiedzę społeczną będzie realizowanych w ramach kursu ogólnouczelnianego w semestrze III (student wybiera przedmiot z zakresu nauk społecznych ze wskazanej listy kursów ogólnouczelnianych).

Działalność studencka

W ramach studiów studenci biorą udział w naukowych konferencjach krajowych. Uczestniczą także wraz z wykładowcami w licznych wyjazdach naukowych, krajowych i zagranicznych, w ramach których prowadzący organizują dla nich prelekcje, czy zajęcia muzealne. Pozwala to im zapoznać się ze szerszą paneuropejską perspektywą badań historycznych.

Co można robić po tych studiach?


Absolwent otrzymuje wykształcenie humanistyczne w dziedzinie historii z elementami nauk społecznych (socjologii, nauki o polityce, psychologii). Student po ukończeniu przewidzianego cyklu edukacyjnego uzyska wiedzę z zakresu historii i wiedzy o świecie współczesnym ze szczególnym uwzględnieniem związku aktualnych zjawisk z wydarzeniami historycznymi. Absolwent HiT 40+ będzie posiadał wiedzę nie tylko z zakresu klasycznej historii, ale również szeroko rozumianej historii cywilizacji. W procesie kształcenie absolwentów istotną rolę odgrywa ich sprofilowanie zgodne z obranym rozszerzeniem ukierunkowanym na: rekonstrukcję historyczną, turystykę historyczną i infobrokering.  Kompetencje i umiejętności nabyte przez absolwentów kierunku poszerzą ich możliwości zatrudnienia w organizacjach państwowych i samorządowych, placówkach muzealnych i kulturalno-oświatowych oraz w administracji lokalnej.


Kontynuowanie nauki

Absolwent kierunku „Historia i Teraźniejszość 40+” będzie mógł kontynuować edukację na II stopniu, podejmując studia magisterskie z zakresu nauk humanistycznych.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z Historia i Teraźniejszość 40+

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent wyższych studiów licencjackich na kierunku Historia i Teraźniejszość uzyskuje wszechstronne wykształcenie z zakresu historii i wiedzy o świecie współczesnym, z ogólną wiedzą na temat zasad gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego, obudowane przedmiotami uzupełniającymi takimi jak: Miejsca pamięci, Archeologia krajobrazu, Zasoby archiwalne i biblioteczne, Dziedzictwo kulturowe Śląska, Polityka historyczna, Teoria i praktyka funkcjonowania instytucji kulturalnych i oświatowych. Doświadczenie zdobył podczas praktyki zawodowej w wybranej przez siebie instytucji kultury lub podczas badań archeologicznych wykopaliskowych, uzupełniając tym samym praktyką wcześniej zdobytą wiedzę teoretyczną. Zatrudnienie może znaleźć w muzeach, skansenach, bibliotekach, redakcjach, w centrach informacji turystycznej, w administracji, organach władz samorządowych oraz wszelkich instytucjach zajmujących się popularyzacją historii, szeroko rozumianej kultury i tradycji, zarówno regionalnej, jak i ogólnopolskiej. Absolwent nabył też tzw. kompetencje miękkie z zakresu znajomości nowożytnych języków obcych (B2 ESOKJ), komunikacji interpersonalnej, znajomości genezy najważniejszych problemów świata współczesnego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl