Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Informatyka > Informatyka, niestacjonarne, I stopień, 3,5-letnie

Informatyka, niestacjonarne, I stopień, 3,5-letnie (3-KRK-IN-ZI3)

I stopnia
niestacjonarne, 3,5 - letnie
Język: polski

Informatyka na UO

Podstawą nauczania Informatyki na Uniwersytecie Opolskim jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z młodą, ale jednocześnie doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, pomoc mogą uzyskać również drogą elektroniczną.

 W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Zawartość pakietu oferowanych przedmiotów kierunkowych do wyboru i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody informatyczne i matematyczne.

 Instytut Informatyki jest partnerem programów Microsoft Azure Dev Tools for Teaching, CISCO® Networking Academy oraz Oracle Academy.

Czego się uczy na informatyce?

Są to specjalistyczne studia informatyczne koncentrujące się na zagadnieniach, z jakimi informatyk spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu student optymalnie wykorzystuje okres studiów nabywając rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne zapewniające mu pewny start w życiu zawodowym. Maksymalnie wykorzystujemy nasze nowoczesne laboratoria – mniej niż połowa zajęć kierunkowych (wykłady i ćwiczenia) odbywa się poza nimi.

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty podstawowe i kierunkowe, z których wiele może być wybieranych przez studentów. Dzięki temu studenci mają możliwość ukierunkowania kształcenia wg swoich zainteresowań oraz planów dotyczących przyszłej pracy zawodowej. Na studiach niestacjonarnych część wykładów odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy,
 • Technologia informacyjna.

Przedmioty podstawowe, m.in.:

 • Logika dla informatyków,
 • Analiza matematyczna,
 • Algebra,
 • Matematyka dyskretna,
 • Metody probabilistyczne i statystyka,
 • Fizyka,
 • Podstawy elektroniki, elektrotechniki i miernictwa.

Przedmioty kierunkowe, m.in.:

 • Programowanie,
 • Systemy komputerowe,
 • Architektura komputerów,
 • Systemy operacyjne,
 • Bazy danych,
 • Algorytmy i struktury danych,
 • Sieci komputerowe,
 • Inżynieria oprogramowania,
 • Teoretyczne podstawy informatyki,
 • Sztuczna inteligencja,
 • Systemy wbudowane.

Przedmioty kierunkowe do wyboru, m.in.:

 • Aplikacje bazodanowe .Net,
 • Aplikacje internetowe,
 • Webowe systemy wyszukiwania informacji,
 • Kodowanie i kompresja,
 • Kryptografia,
 • Aplikacje mobilne,
 • Programowanie .Net,
 • Programowanie w języku Java,
 • Jakośœć usług internetowych,
 • Grafika komputerowa czasu rzeczywistego,
 • Rozpoznawanie obrazów,
 • Programowanie gier,
 • Hurtownie danych,
 • Metody numeryczne,
 • PHP i bazy danych,
 • Programowanie sieciowe.

Działalność studencka

Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań działając w Kole Naukowym Informatyków oraz innych organizacjach studenckich (takich jak Samorząd Studencki, Chór Akademicki czy Akademicki Związek Sportowy). W ramach działalności koła naukowego studenci uczestniczą w wykładach, warsztatach, konferencjach, konkursach. Organizują pokazy i warsztaty dla uczniów szkół średnich. Pomagają w organizacji Opolskich Festiwali Nauki.

Co można robić po tych studiach?

 Absolwent studiów inżynierskich dobrze rozumie działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiada wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania, umożliwiającą aktywny udział w realizacji różnorodnych projektów informatycznych. Posiada też umiejętność programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych. Ponadto, posiada wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, sztucznej inteligencji, systemów wbudowanych, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer.

 Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych, oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. 

Co wyróżnia informatykę na UO?

Nasze atuty to:

 • nowe atrakcyjne przedmioty odpowiadające potrzebom rynku pracy,
 • dobra infrastruktura (przestronne sale konwersatoryjne, dostępne dla studentów pracownie komputerowe, multimedialne sale wykładowe, superszybkie łącze internetowe),
 • możliwość korzystania w trakcie studiów z licencjonowanego oprogramowania renomowanych firm, także na prywatnym sprzęcie komputerowym,
 • przemyślane dopełnianie studiów poprzez seminaria, szkolenia, odczyty, spotkania z pracodawcami, praktyki zawodowe, obozy naukowe i rekreacyjne oraz wymiany studentów.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia (3.5-letnich inżynierskich) na kierunku Informatyka może kontynuować naukę na studiach II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim - Informatyka (1.5-roczne).


Przyznawane kwalifikacje:

Inżynierskie z informatyki

Dalsze studia:

Możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku informatyka studiów pierwszego stopnia (inżynierskich): - Posiada ugruntowaną wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, - Dobrze zna zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych, - Posiada umiejętności programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym pracę w zespołach programistycznych, - Posiada także podstawową wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer, - Zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych, - Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki, - Jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

Standardy nauczania

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26.06.2012r. Program studiów określono Uchwałą nr 3/30/12/2008-2012 Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z dnia 12.04.2012r.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl