Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Inżynieria środowiska > Inżynieria środowiska - II stopnia

Inżynieria środowiska - II stopnia (6-KRK-IS-D15)

II stopnia
stacjonarne, 1,5 roku
Język: polski

*** REKRUTACJA NA TE STUDIA NA SEMETR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

BĘDZIE MOŻLIWA W GRUDNIU 2021

Czego uczy się na inżynierii środowiska?

Studia na kierunku Inżynieria Środowiska mają na celu przygotowanie absolwenta do rozwiązywania problemów wynikających ze szkodliwego oddziaływania procesów technologicznych naturalne oraz minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko tych procesów technologicznych. Zdobywa on wiedze ogólną w ramach przedmiotów ogólnych i specjalizacyjnych.

Studia na II stopniu

Uzupełniające magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne – studia dedykowane dla absolwentów studiów inżynierii środowiska pierwszego stopnia oraz absolwentów innych studiów technicznych pierwszego stopnia.

Dlaczego warto studiować inżynierię środowiska?

Studiowanie na Inżynierii Środowiska to nie tylko nauka, zaliczenia, kolokwia i egzaminy. Na naszym kierunku można rozwijać swoje pasje i zainteresowania, działając w studenckich kołach naukowych, stowarzyszeniach, związkach sportowych i wielu innych organizacjach.

Nasz kierunek oferuje dodatkowo wsparcie dydaktyczne w postaci warsztatów z matematyki i fizyki w pełni finansowanych z funduszy europejskich.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

  •     przemyśle produkującym urządzenia na potrzeby ochrony środowiska
  •     zakładach używających technologii uciążliwych dla środowiska
  •     biurach projektowych i centrach informatycznych
  •     służbach administracji centralnej i terenowej związanej z ochroną środowiska
  •     instytucjach i placówkach naukowych.

We wszystkich wyżej wymienionych instytucjach absolwent może pełnić funkcję specjalisty eksploratora, menedżera oraz wspomagać specjalistów projektantów. Istnieje również możliwość uzyskania kwalifikacji nauczycielskich po zaliczeniu fakultatywnego (odpłatnego) bloku pedagogicznego.

Absolwent posiada także umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych oraz innych objętych programem studiów, a także umiejętności korzystania z wiedzy w miejscu pacy, kierowania zespołami ludzkimi oraz zna podstawy prawne w zakresie działalności zawodowej. Absolwent posiada, w szczególności, wiedzę z zakresu inżynierii środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, umiejętności rozwiązywania zadań o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym w zakresie urządzeń, instalacji, obiektów i sieci sanitarnych mających na celu kształtowanie i ochronę środowiska, wyrobione poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Ponadto absolwent posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykorzystania tej wiedzy w swojej działalności zawodowej.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku  można uzyskać w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii:

 Lokalizacja

ul. Kardynała Kominka 6a

45-032 Opole

pokój 311

Telefon kontaktowy

Telefon: 77 401 6047/6065

Adres e-mail

pawel.kudrys@uni.opole.pl

mpiechaczek@uni.opole.pl

agola@uni.opole.pl

 Strona internetowa

http://iisib.wpt.uni.opole.pl/

https://www.uni.opole.pl/page/2897/studia-2020-2021

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z inżynierii środowiska

Dalsze studia:

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz innych objętych programem studiów. Absolwent posiada umiejętności: rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych, radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych . Absolwent przygotowany jest do pracy w jednostkach badawczych, biurach projektowych i przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę i usuwaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej, zajmujących się ochroną środowiska. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckie)

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria środowiska zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. Program studiów określony Uchwałą nr 1/35/2008-2012 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 kwietnia 2012 r.
Studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się nadaniem zawodowego tytułu magistra. W czasie przebiegu studiów student musi, w ciągu pierwszego semestru, zaliczyć wszystkie przedmioty kanonu Inżynierii Środowiska. Od semestru drugiego student wybiera przedmioty z oferty kursów stałych, które poszerzają zakres kanonu oraz może wybierać również tzw. kursy zmienne, które w każdym roku akademickim są dobierane na podstawie wykazu uczelnianego.
Każdemu przedmiotowi w toku nauczania przypisana jest odpowiednia liczba punktów. Student musi więc, oprócz kanonu, wybrać tyle przedmiotów spośród kursów stałych i zmiennych, aby w każdym semestrze uzyskać minimum 30 punktów - liczbę niezbędną do jego zaliczenia.
Studia kończą się przygotowaniem pracy magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl