Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Inżynieria środowiska > Inżynieria środowiska - I stopnia

Inżynieria środowiska - I stopnia (6-KRK-IS-D35)

I stopnia
stacjonarne, 3,5 - letnie
Język: polski

Studia na kierunku Inżynieria Środowiska mają na celu przygotowanie absolwenta do rozwiązywania problemów wynikających ze szkodliwego oddziaływania procesów technologicznych na środowisko naturalne. Student zdobywa niezbędną wiedzę w ramach przedmiotów ogólnych i specjalizacyjnych.

Czego uczy się na inżynierii środowiska?

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

  •     matematyka
  •     matematyka inżynierska
  •     fizyka,
  •     chemia,
  •     biologia i ekologia
  •     inżynieria procesowa,
  •     mechanika płynów
  •     termodynamika techniczna

Dlaczego warto studiować inżynierię środowiska?

Studiowanie na Inżynierii Środowiska to nie tylko nauka, zaliczenia, kolokwia i egzaminy. Na naszym kierunku można rozwijać swoje pasje i zainteresowania, działając w studenckich kołach naukowych, stowarzyszeniach, związkach sportowych i wielu innych organizacjach.

                                                                          

Działalność studencka

Na kierunku Inżynieria Środowiska działa Koło Naukowe „REAKTOR” zajmujące się problematyką z zakresu inżynierii środowiska. 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska może znaleźć zatrudnienie w przemyśle produkującym urządzenia na potrzeby ochrony środowiska, w zakładach używających technologii uciążliwych dla środowiska, w biurach projektowych i centrach informatycznych, w służbach administracji centralnej i terenowej związanej z ochroną środowiska oraz w instytucjach i placówkach naukowych.

We wszystkich wyżej wymienionych instytucjach absolwent może pełnić funkcję specjalisty eksploratora, menedżera oraz wspomagać specjalistów projektantów. Istnieje również możliwość uzyskania kwalifikacji nauczycielskich po zaliczeniu fakultatywnego (odpłatnego) bloku pedagogicznego.

Absolwent posiada także umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych oraz innych objętych programem studiów, a także umiejętności korzystania z wiedzy w miejscu pracy, kierowania zespołami ludzkimi oraz zna podstawy prawne w zakresie działalności zawodowej.

Absolwent posiada, w szczególności, wiedzę z zakresu inżynierii środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, umiejętności rozwiązywania zadań o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym w zakresie urządzeń, instalacji, obiektów i sieci sanitarnych mających na celu kształtowanie i ochronę środowiska, wyrobione poczucie odpowiedzialności za swoje działania.

Ponadto absolwent posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykorzystania tej wiedzy w swojej działalności zawodowej.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska.

 Egzaminy dla cudzoziemców ze znajomości  języka polskiego odbędą się według harmonogramu:

https://www.uni.opole.pl/page/2897/studia-2020-2021

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Inżynieria środowiska można uzyskać w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii:

 ul. Kardynała Kominka 6a

 45-032 Opole

 tel. (77) 401 60 47

 E-mail:

pawel.kudrys@uni.opole.pl

mpiechaczek@uni.opole.pl

agola@uni.opole.pl

 Strona internetowa

http://iisib.wpt.uni.opole.pl/

https://www.uni.opole.pl/page/2897/studia-2020-2021

Przyznawane kwalifikacje:

Inżynier inżynierii środowiska

Dalsze studia:

Możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych oraz innych objętych programem studiów. Zdobytą wiedzę i umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się literaturą fachową, rozwiązywaniem problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Absolwent kierunku Inżynieria środowiska posiada: - wiedzę z inżynierii środowiska - umiejętności rozwiązywania zadań o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym, w zakresie urządzeń, instalacji, obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska - wyrobione poczucie odpowiedzialności za swoje działania Absolwent studiów jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń obiektów technicznych, w tym do ich badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych, kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.

Efekty kształcenia

Student powinien zrealizować cały program kształcenia (zgodny z wytycznymi Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego) dla kierunku inżynieria środowiska studia I stopnia, co oznacza, że musi zaliczyć wszystkie przedmioty programu studiów, w tym praktykę zawodową zgodnie z harmonogramem studiów oraz osiągnąć wszystkie efekty uczenia się zatwierdzone przez Senat Uniwersytetu Opolskiego (Uchwała nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26.04.2012 r.).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl