Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Język angielski w turystyce - profil praktyczny > Język angielski w turystyce - profil praktyczny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Język angielski w turystyce - profil praktyczny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne (1-PRK-JAT-S.L.3.PP)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

STUDIUJ JĘZYK ANGIELSKI W TURYSTYCE NA PROFILU PRAKTYCZNYM 

Język angielski w turystyce – profil praktyczny to nowoczesny i pionierski w skali kraju projekt Uniwersytetu Opolskiego, który łączy w sobie typowe zajęcia o charakterze akademickim na Uniwersytecie z całym szeregiem praktycznych ćwiczeń, konwersatoriów i praktyk zawodowych, odbywających się poza murami UO – w środowiskach typowych dla branży turystycznej. Pierwsze trzy semestry studiów są podzielone na dwie części: akademicką (10 tygodni zajęć na UO) i praktyczną (pozostała część semestru). W semestrze 4 studenci przechodzą semestralny staż (480 godz) w hotelach, biurach turystycznych, biurach podróży lub usługach administracyjnych w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych. W semestrze 5 i 6 studenci pracują nad pracą dyplomową osadzoną w profilu praktycznym

 Oprócz przedmiotów podstawowych związanych z rozwijaniem umiejętności językowych w języku angielskim, który na 3 roku osiąga poziom zaawansowania C1, studenci poznają tajniki funkcjonowania szeroko pojętego przemysłu turystycznego, między innymi takie zagadnienia jak: 

– podstawy turystyki oraz hotelarstwa
– marketing usług turystycznych
– funkcjonowanie biura podróży
– obsługa informatyczna w turystyce
– obsługa klienta (w języku polskim i angielskim)
– organizacja, pilotaż i przewodnictwo wycieczek (w języku polskim i angielskim)
– komunikacja międzykulturowa
– socjologia i psychologia w turystyce
– bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
– uwarunkowania geopolityczne w turystyce
– regiony turystyczne Opolszczyzny/Polski/Europy/świata
– historia i kultura regionu opolskiego
– wybrane zagadnienia z historii sztuki/muzea świata 

Typowo akademicką część studiów prowadzą wyłącznie pracownicy Wydziału Filologicznego UO – najwyższej klasy specjaliści od nauczania sprofilowanego języka angielskiego, natomiast branżową część studiów prowadzą zarówno wykładowcy akademiccy (zatrudnieni poza Wydziałem Filologicznym UO) jak i praktycy (przedsiębiorcy), w większości albo pracujący na co dzień albo regularnie współpracujący z przemysłem turystycznym. Część z zajęć odbywa się wręcz w siedzibach hoteli, w biurach podróży współpracujących z Uniwersytetem w rozmaitych projektach edukacyjnych, a także w plenerze (np. pilotaż turystyczny). W roku akademickim 2021-2022 planowane są zajęcia w formule hybrydowej.

  Studia licencjackie kończą się obroną licencjacką i uzyskaniem stopnia licencjata.  Dla osób pragnących kontynuować edukację na studiach II stopnia, Uczelnia oferuje szereg studiów magisterskich filologicznych, lub studiów niefilologicznych, które mogą okazać się przydatne do pracy w branży turystycznej.  

ZALETY STUDIÓW PRAKTYCZNYCH

Najważniejszą cechą wyróżniającą ten typ studiów spośród wszystkich innych typowo akademickich jest ich praktyczny charakter, tj. łączenie zajęć akademickich, podczas których zdobywa się szereg kompetencji niezbędnych do pracy w turystyce, z praktykami zawodowymi w trakcie pierwszych pięciu semestrów. W trakcie praktyk studenci jednocześnie ciągle się szkolą, ale i praktycznie pracują w branży turystycznej. Uczelnia współpracuje już w tym względzie z opolskimi hotelami (m.in. z Hotelem ‘Kamienica’), z biurami podróży (m.in. ‘Almatur’ i ‘Retman’), a także z przewoźnikiem turystycznym i biurem turystycznym ‘Sindbad S.A.’ – największym przewoźnikiem międzynarodowym w Polsce i jednym z największych w Europie! Dodatkowo, i to już na I roku studiów, studenci odbywają obowiązkowy 36-godzinny kurs na wychowawcę wypoczynku, w trakcie którego nabywają stosowne kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą na zorganizowanych koloniach i obozach. Za tę część edukacji odpowiadają doświadczeni wykładowcy z Instytutu Nauk Pedagogicznych UO oraz ze Studium Wychowania Fizycznego oraz praktycy – ratownicy medyczni (m.in. kurs udzielania pierwszej pomocy medycznej).  

PERSPEKTYWY WYJAZDOWE: MOBILNOŚĆ, STAŻE

Nasi studenci mogą zapisać się na program wymiany studentów Erasmus + oferowany przez Uniwersytet Opolski, który umożliwia studiowanie za granicą przez semestr lub dwa, rozwijanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poznawanie kultury obcego kraju i zdobywanie wiedzy zawodowej za pośrednictwem języka obcego. Naszymi partnerami są między innymi: Hiszpania, Czechy, Niemcy, Grecja, Włochy, Turcja i Cypr. Studenci mogą również uczestniczyć w wizytach studyjnych związanych z programem studiów i odbywać staż za granicą.

PERSPEKTYWY KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwenci kierunkui Język angielski w turystyce są przygotowani do pracy w szeroko pojętym przemyśle turystycznym, szczególnie w tych jego sektorach, w których konieczna jest praktyczna znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym komunikacyjnie. Mogą to być rozmaite hotele, hostele, motele, pensjonaty turystyczne, biura podróży, agencje turystyczne, przewoźnicy turystyczni, biura/centra informacji turystycznej oraz PTTK, oddziały w biurach lokalnych, krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw turystycznych.  

SZCZRGÓŁOWE INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Filologiczny
http://jat.wfil.uni.opole.pl/

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z Język angielski w turystyce(profil praktyczny)

Dalsze studia:

Studia I stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci kierunku Filologia ze specjalnością Język Angielski w Turystyce posiadają ogólną wiedzę o języku, literaturze, kulturze i historii krajów angielskiego obszaru językowego. Znają prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji związanych z turystyką, w sferze działalności kulturalnej, medialnej i promocyjno-reklamowej. Znają cele, organizację i funkcjonowanie instytucji związanych z turystyką. Mają wiedzę na temat odbiorców kultury, mediów, działań promocyjno-reklamowych w turystyce oraz metod diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości usług. Znają metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w turystyce. Znają gatunkowe, pragmatyczne i stylistyczne reguły mówionych i pisanych gatunków wypowiedzi, typowych dla obsługi ruchu turystycznego. Samodzielnie planują, organizują i realizują typowe projekty związane z turystyką, w sferze działalności kulturalnej, medialnej i promocyjno-reklamowej. Ponadto potrafią w sposób spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i piśmie (w języku polskim i angielskim), na tematy dotyczące wybranych zagadnień związanych z obsługą ruchu turystycznego, korzystając zarówno z dorobku nauk filologicznych, jak i innych dyscyplin. Posiadają umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz wykazują podstawowe umiejętności translatorskie oraz filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstów. Potrafią uczestniczyć w komunikacji biznesowej związanej z obsługą ruchu turystycznego (tworzenie korespondencji, prowadzenie rozmów, sporządzanie dokumentacji itp.). Nabyte umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w instytucjach kulturalnych i w sektorze usług szczególnie turystycznych wymagającym zaawansowanej znajomości języka obcego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl