Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Język biznesu (1-PRK-JB-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Czego uczy się na języku biznesu?

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej znajomości języków obcych oraz orientacji w biznesie, stosunkach międzynarodowych, turystyce i reklamie.
Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych – z języka rosyjskiego i angielskiego – z zajęciami z zakresu m.in. podstaw ekonomii, prawa gospodarczego, marketingu. Program studiów uzupełniają przedmioty ogólnohumanistyczne.

Język wykładowy:  rosyjski, polski, angielski

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

  • kanon języka biznesu, który jest tworzony przez zajęcia praktyczne z języka rosyjskiego i angielskiego,

  • przedmioty ekonomiczne i prawno-gospodarcze,
  • inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon, konieczne do uzyskania dyplomu,
  • przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu studiów,
  • kursy zmienne kierunkowe oraz ogólnouczelniane prezentujące warsztat badawczy pracowników wydziału i uczelni. 

UczUczymy:

  • j. rosyjskiego (dla początkujących – w ciągu ponad 840 godzin nauki osiągamy poziom C1)
  • j. angielskiego (dla średniozaawansowanych – zaczynamy od poziomu B1 osiągając poziom B2 w ciągu ponad 430 godzin nauki).

W ramach kształcenia biznesowego uczymy 

·podstaw ekonomii,
·podstaw marketingu,
·elementów prawa cywilnego i prawa spółek handlowych,
·organizacji i zarządzania,
·podstaw europejskiego prawa gospodarczego,
·przygotowania do pracy w administracji,
·korespondencji urzędowej w języku angielskim,
·technik negocjacji,
·usług logistycznych,
·zarządzania przedsiębiorstwem,
·zastosowania oprogramowania IT klasy ERP (Enterprise Resource Planning) w zarządzaniu procesami biznesowymi.     

Dlaczego warto studiować język biznesu na Uniwersytecie Opolskim?

O wyjątkowości kierunku decyduje

·nterdyscyplinarny charakter studiów (szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych  i bogata oferta przedmiotów ogólnohumanistycznych),
·nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów, z uwzględnieniem rozwijającego się i stwarzającego praktycznie nieograniczone możliwości rynku klienta rosyjskiego,
·możliwość kontynuacji na studiach II stopnia i uzyskania tytułu magistra,
·realizacja części programu studiów metodami zdalnymi – zajęcia z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzone będę z wykorzystaniem platformy Moodle oraz aplikacji MS Teams,
·wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra dydaktyczna i badawcza.

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą uczestniczyć w życiu kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską).
Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na odpłatne kursy językowe w Rosji, trwające 2-3 tygodnie). Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada kompetencje w zakresie dwóch języków obcych (rosyjskiego i angielskiego) w zakresie języka ogólnego i specjalistycznego do zagadnień ekonomiczno-społecznych.
Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. biegłemu opanowaniu obu języków w równym stopniu, nabyciu umiejętności w dziedzinie komunikacji handlowej oraz przedsiębiorczości gospodarczej, wyposażeniu w wiedzę dotyczącą prawa i mechanizmów życia gospodarczego oraz istoty i zasad marketingu i reklamy, formowaniu kompetencji w zakresie kultury Słowian Wschodnich i narodów Europy Zachodniej. Dzięki temu naszego absolwenta cechuje świadomość kulturowego oraz ekonomiczno-politycznego usytuowania Polski między Wschodem a Zachodem, co predestynuje go do pełnienia różnorodnych funkcji we współczesnym integrującym się świecie. Pozwala mu to również aktywnie kreować własną karierę zawodową. Absolwenci wymienionej specjalności są przygotowani m. in. do pracy tłumacza, pracownika działu marketingu w firmach, agencjach reklamowych, pracownika biur podróży.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w

·przedsiębiorstwach,
·biurach podróży,
·redakcjach czasopism,
·biurach tłumaczeń,
·środkach masowego przekazu,
·instytucjach naukowych i uczelniach,
·w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego oraz orientacji w problematyce ekonomicznej.      

Absolwent Języka biznesu będzie przygotowany do pracy w instytucjach państwowych i firmach prywatnych, w których wymagana jest wiedza i umiejętności językowe oraz logistyczne, organizacyjne, menedżerskie i interpersonalne. Wielu absolwentów Języka biznesu pracuje obecnie w firmach prywatnych, przedsiębiorstwach handlowych, finansowych, ubezpieczeniowych, w biurach podróży, a także w instytucjach administracji publicznej (takich jak urzędy miast i gmin, urzędy skarbowe, czy oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), a także w dyplomacji – w ambasadach i konsulatach.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia Język biznesu może kontynuować naukę na studiach II stopnia kierunku - Język biznesu.

Szczegółowe informacje o kierunku:

Wydział Filologiczny
http://jb.wfil.uni.opole.pl/

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z jezyka biznesu

Dalsze studia:

Kwalifikacja uprawnia do podjęcia studiów magisterskich (ERK poziom 7) na kierunkach pokrewnych na uniwersytetach w Polsce i za granicą.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent przygotowany jest do pracy wymagającej znajomości języków (angielskiego/niemieckiego na poziomie B2 i rosyjskiego na poziomie C1 ESOKJ) i orientacji w biznesie, marketingu, stosunkach międzynarodowych, turystyce i reklamie. Absolwent zna terminologię z zakresu języka biznesu, a także podstawowe zagadnienia ekonomiczne i prawno-gospodarcze, w tym handlowe, administracyjne i w zakresie zarządzania. Potrafi prowadzić korespondencję urzędową w językach obcych, zna techniki negocjacji i podstawy logistyki i obsługi biznesu. Potrafi redagować i tłumaczyć proste teksty użytkowe. Stopień licencjata otrzymuje na podstawie pracy dyplomowej obejmującej samodzielne opracowanie problemu badawczego w zakresie językoznawstwa. Absolwenta cechuje świadomość kulturowego oraz ekonomiczno-politycznego usytuowania Polski między Wschodem a Zachodem, co pozwala mu pełnić różnorodne funkcje we współczesnym integrującym się świecie. Pozwala mu to również aktywnie kreować własną karierę zawodową na lokalnym i międzynarodowym rynku pracy. Absolwenci są przygotowani do pracy tłumacza, kierownika działu marketingu w firmach, agencjach reklamowych, pracownika biur podróży, asystenta w przedsiębiorstwach, instytucjach kultury i mediów, oraz na różnych stanowiskach wymagających znajomości języków obcych i kultur krajów anglo- lub niemieckojęzycznych i rosyjskojęzycznych.

Standardy nauczania

Absolwent kierunku Język biznesu, studia I stopnia zna i rozumie:
- wybrane fakty, obiekty i zjawiska językowe oraz dotyczące ich metody i teorie językoznawcze wyjaśniające złożone zależności między nimi;
- główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych istotne dla filologii;
- specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk filologicznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;
- teorie oraz metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki o języku;
- metody analizy i interpretacji tekstów i wytworów kultury, w obrębie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w językoznawstwie;
- fundamentalne dylematy współczesnej filologii w zakresie jej badania i zastosowania do rozwiązywania problemów społecznych;
- ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z badaniami z zakresu filologii i ich zastosowaniem;
- zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, zarządzania zasobami własności intelektualnej;
- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla filologii (m.in. edukacyjnej, kulturalnej, medialnej, tłumaczeniowej, obsługi biznesu).
Absolwent potrafi:
- wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu filologii, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące użycia języka i wiedzy filologicznej i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach;
- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu filologii (z możliwością uwzględnienia wiedzy z nauk pokrewnych);
- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych tekstów i wytworów kultury właściwych dla filologii z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;
- komunikować się, również w formie debaty, na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców;
- posługiwać się językiem rosyjskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz drugim językiem europejskim, angielskim lub niemieckim, na poziomie B2;
- kierować pracą zespołu;
- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.
Absolwent jest gotów do:
- krytycznej oceny odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy o języku w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
- wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej;
- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form;
- kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze wybranej dyscypliny.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl