Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Język biznesu > Język biznesu, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Język biznesu, II stopień, 2-letnie, stacjonarne (1-PRK-JB-S.M.2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Czego uczy się na języku biznesu?

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej znajomości języków obcych oraz orientacji w biznesie, stosunkach międzynarodowych, turystyce i reklamie. Program został opracowany jako naturalna kontynuacja studiów I stopnia, których absolwent osiągnął wysoki stopień zaawansowania w zakresie języka rosyjskiego i angielskiego, a także przedmiotów wprowadzających teoretyczne i praktyczne podstawy ekonomii, prawa gospodarczego, i marketingu. Program studiów wzbogacają przedmioty ogólnohumanistyczne.

Język wykładowy:rosyjski, polski, angielski
 

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

 • kanon języka biznesu, który jest tworzony przez zajęcia praktyczne z języka rosyjskiego oraz angielskiego
 • przedmioty pogłębiające wiedzę ekonomiczną oraz prawno-gospodarczą,
 • inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon kierunku, konieczne do uzyskania dyplomu,
 • przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu kierunku,
 • kursy zmienne kierunkowe oraz ogólnouczelniane zapoznające studenta z warsztatem naukowym pracowników dydaktycznych i badawczych wydziału i uczelni.

Uczymy:  

 • j. rosyjskiego  (zaczynając od poziomu C1 i realizując ponad 300 godzin zajęć osiągamy poziom C2),

 • j. angielskiego(wychodząc od poziomu B2 w toku ponad 150 godzin zajęć osiągamy poziom C1).

W zakresie kształcenia biznesowego uczymy

 • nauki o przedsiębiorstwie,
 • podstaw logistyki,
 • systemów i narzędzi informatycznych w logistyce i biznesie,
 • prawa pracy,
 • wiedzy o rynku finansowym.  

Dlaczego warto studiować język biznesu na Uniwersytecie Opolskim?

O wyjątkowości kierunku decyduje

 • szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych i towarzysząca mu bogata oferta przedmiotów ogólnohumanistycznych, które zapewniają interdyscyplinarność studiów,
 • dostosowanie profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz możliwości zatrudnienia absolwentów, z uwzględnieniem szerokich możliwości stwarzanych przez rynek klienta rosyjskiego,
 • wyspecjalizowana kadra badawcza i dydaktyczna gwarantująca wysoką jakość kształcenia językowego, biznesowego jak i ogólnohumanistycznego,
 • wieloletnie doświadczenie zespołu dydaktycznego i zarządzającego kierunkiem w tworzeniu najwyższej jakości programów studiów i optymalnych warunków studiowania umożliwiających studentowi łączenie zobowiązań akademickich z pozaakademickimi.  

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą uczestniczyć w życiu kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską).
Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na odpłatne kursy językowe w Rosji, trwające 2-3 tygodnie). Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada kompetencje w zakresie dwóch języków obcych (rosyjskiego na  poziomie C2 i angielskiego na poziomie C1) w zakresie języka ogólnego i specjalistycznego do zagadnień ekonomiczno-społecznych.
Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. biegłemu opanowaniu obu języków w równym stopniu, nabyciu umiejętności w dziedzinie komunikacji handlowej oraz przedsiębiorczości gospodarczej, wyposażeniu w wiedzę dotyczącą prawa i mechanizmów życia gospodarczego oraz istoty i zasad marketingu i reklamy, formowaniu kompetencji w zakresie kultury Słowian Wschodnich i narodów Europy Zachodniej. Dzięki temu naszego absolwenta cechuje pogłębiona świadomość kulturowego oraz ekonomiczno-politycznego usytuowania Polski między Wschodem a Zachodem. Pozwala mu to pełnić różnorodne funkcje we współczesnym integrującym się świecie oraz aktywnie kreować własną karierę zawodową. Absolwenci wymienionej specjalności są przygotowani do pracy tłumacza, pracownika działu marketingu w firmach, agencjach reklamowych, czy pracownika biur podróży.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w

 • przedsiębiorstwach,
 • biurach podróży,
 • redakcjach czasopism,
 • biurach tłumaczeń,
 • środkach masowego przekazu,
 • instytucjach naukowych i uczelniach,
 • w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego oraz orientacji w problematyce ekonomicznej.  

Absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach państwowych i firmach prywatnych, w których wymagana jest pogłębiona wiedza i umiejętności językowe oraz logistyczne, organizacyjne, menedżerskie i interpersonalne. Wielu absolwentów języka biznesu pracuje obecnie w firmach prywatnych, przedsiębiorstwach handlowych, finansowych  i ubezpieczeniowych, w biurach podróży, w instytucjach administracji publicznej takiej jak urzędy miast i gmin, urzędy skarbowe czy oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  a także w dyplomacji – w ambasadach i konsulatach.

Szczegółowe informacje o kierunku:

Wydział Filologiczny
http://jb.wfil.uni.opole.pl/

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z jezyka biznesu

Dalsze studia:

Studia II stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach III stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent przygotowany jest do pracy wymagającej znajomości języków (angielskiego do poziomu C1 i rosyjskiego do poziomu C2) i znajomości procesów i uwarunkowań w biznesie, marketingu, stosunkach międzynarodowych, turystyce i reklamie. Absolwent ma pogłębioną znajomość terminologii z zakresu języka biznesu, a także szeroką orientację w zagadnieniach ekonomicznych i prawno-gospodarczych, w tym handlowych, administracyjnych i w zakresie zarządzania. Potrafi prowadzić korespondencję urzędową w językach obcych, zna techniki negocjacji i zasady logistyki i obsługi biznesu. Potrafi redagować i tłumaczyć złożone teksty użytkowe. Tytuł zawodowy magistra otrzymuje na podstawie pracy dyplomowej obejmującej samodzielne opracowanie problemu badawczego z językoznawstwa w zakresie komunikacji biznesowej. Absolwenta cechuje świadomość kulturowego oraz ekonomiczno-politycznego usytuowania Polski między Wschodem a Zachodem, co pozwala mu pełnić różnorodne funkcje we współczesnym integrującym się świecie. Pozwala mu to również aktywnie kreować własną karierę zawodową na regionalnym lub międzynarodowym rynku pracy. Absolwenci są przygotowani do pracy tłumacza, kierownika działu marketingu w firmach, agencjach reklamowych, pracownika biur podróży, przedsiębiorstw, instytucji kultury i mediów, instytucji naukowo-badawczych oraz na różnych stanowiskach wymagających znajomości języków obcych i kultur krajów anglo- i rosyjskojęzycznych.

Standardy nauczania

Absolwent kierunku Język biznesu, studia II stopnia zna i rozumie w pogłębionym stopniu
- wybrane fakty, obiekty i zjawiska językowe, literackie, kulturowe i społeczne oraz dotyczące ich metody i teorie językoznawcze wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu filologii, tworzące jej podstawy teoretyczne;
- specyfikę przedmiotową i metodologiczną z zakresu filologii;
- specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk filologicznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;
- teorie oraz metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki o języku, nauki o literaturze i nauki o kulturze;
- metody analizy i interpretacji tekstów i wytworów kultury, w obrębie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w językoznawstwie;
- ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z badaniami z zakresu filologii i ich zastosowaniem;
- zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, zarządzania zasobami własności intelektualnej;
- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej w zakresie filologii (m.in. edukacyjnej, kulturalnej, medialnej, tłumaczeniowej, obsługi biznesu).
Absolwent potrafi
- wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu filologii, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące użycia języka i wiedzy filologicznej i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach;
- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu filologii (z możliwością uwzględnienia wiedzy z nauk pokrewnych);
- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych tekstów i wytworów kultury właściwych dla filologii z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;
- komunikować się, również w formie debaty, na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców;
- posługiwać się językiem rosyjskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz językiem angielskim na poziomie C1;
- kierować pracą zespołu;
- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.
Absolwent jest gotów do
- krytycznej oceny odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy o języku w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
- wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu,przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej;
- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form;
- kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze wybranej dyscypliny.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl