Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Język polski od podstaw z językiem niemieckim > Język polski od podstaw z językiem niemieckim

Język polski od podstaw z językiem niemieckim (1-PRK-JPPJN-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: niemiecki, polski

Czego uczy się na kierunkuJęzyk polski od podstaw z językiem niemieckim?

Studia są adresowane do studentów-obcokrajowców, którzy chcą nabyć płynnej znajomości języka polskiego (na poziomie C1) oraz dobrej znajomości języka niemieckiego (na poziomie B2). Studenci poznają polskie i niemieckie realia (geografię, historię, kulturę, zwyczaje).

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy w swoim kraju uzyskali świadectwo maturalne. Rekrutacja na studia i tworzenie listy rankingowej kandydatów odbywa się na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (lub średniej wyniku w wypadku egzaminu maturalnego wieloczęściowego) z następujących przedmiotów: z języka ojczystego kandydata (50%) i z języka obcego dla kandydata (50%).

Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Polonistyki
i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

Kształcenie na studiach licencjackich (3-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących obszarów kształcenia:

·Język polski i niemiecki w biznesie,

·Język polski i niemiecki w kulturze.

Działalność studencka

Studenci mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Naukowe Literatury współczesnej, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie filologii polskiej i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.

Absolwenci kierunku Język polski od podstaw z językiem niemieckim znajdują zatrudnienie m.in. w:

·przedsiębiorstwach działających w Polsce i na rynkach zagranicznych,

·w instytucjach kulturalnych promujących różne formy kontaktów między państwami.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Język polski od podstaw z językiem niemieckim może kontynuować naukę na kierunku filologia polska II stopnia.

Szczegółowe informacje o kierunu

For foreign candidates:

International Students Office
Katowicka 87B, 45-061 Opole
tel. +48-77-452 72 92
tel. +48-77-452 72 96

e-mail: hello@uni.opole.pl
web: http://hello.uni.opole.pl/

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z języka polskiego

Dalsze studia:

Studia filologiczne I stopnia przygotowują do dalszego kształcenia na studiach II stopnia o kierunkach humanistycznych.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka kierunku Język polski od podstaw, specjalność Język polski i niemiecki w biznesie posiada umiejętność posługiwania się językiem polskim na poziomie biegłości C1 oraz językiem niemieckim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w obu wypadkach zarówno odmianą ogólną, jak i specjalistyczną w zakresie ekonomii. Posługuje się gatunkami wypowiedzi ustnych i pisemnych funkcjonujących w komunikacji ogólnej i w poszczególnych dziedzinach życia zawodowego. Zna główne osiągnięcia kultury polskiej (z zakresu literatury, teatru, filmu, muzyki itp.) oraz elementy kultury niemieckiej, posiada wiedzę z zakresu historii oraz realiów geograficznych, ekonomicznych, społecznych, politycznych itp. Polski i w pewnym zakresie także Niemiec. Zna i rozumie najważniejsze cechy polskiej mentalności, polską kulturę dnia codziennego, polski model grzeczności itp., co pozwoli mu swobodnie i sprawnie funkcjonować na polskim rynku pracy. Posiada kompetencje w zakresie komunikacji społecznej, pozwalające na skuteczne nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów biznesowych i kulturalnych. Ma świadomość znaczenia czynników kulturowych dla skutecznej komunikacji. Absolwent/ka jest przygotowany do pracy zawodowej w przedsiębiorstwach działających w Polsce i na rynkach zagranicznych. Program kierunku przewiduje 90 godzin praktyki zawodowej.

Standardy nauczania

Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Absolwent/ka kierunku Język polski od podstaw z językiem niemieckim zna:
- w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska językowe, literackie, kulturowe i społeczne z zakresu języków i kultur polskiej i niemieckiej oraz dotyczące ich metody i teorie, wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu filologii polskiej i niemieckiej, tworzące jej podstawy teoretyczne, a także – w zakresie wybranych zagadnień – wiedzę szczegółową
- miejsce i znaczenie nauk filologicznych w systemie nauk humanistycznych i społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz kierunki ich rozwoju
- teorie, metodologię i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu językoznawstwa polskiego i niemieckiego, a także (w pewnym zakresie) polskiego i niemieckiego literaturoznawstwa i kulturoznawstwa
- metody analizy i interpretacji tekstów i innych wytworów kultury polskiej i (w pewnym zakresie) niemieckiej, w obrębie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych językoznawstwa polskiego (i niemieckiego), (z możliwością powiązania ich z metodami charakterystycznymi dla kulturoznawstwa i innych nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk o komunikacji)
- fundamentalne dylematy współczesnej filologii polskiej i niemieckiej w zakresie jej badania i zastosowania do rozwiązywania problemów społecznych
- podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z badaniami z zakresu językoznawstwa polskiego i niemieckiego i ich zastosowaniami
- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego
- zasady działania systemów i instytucji, będących sferami działalności zawodowej właściwej dla językoznawstwa (międzynarodowa działalność kulturalna i biznesowa)

Absolwent/ka kierunku Język polski od podstaw z językiem niemieckim potrafi:
- wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu filologii polskiej i niemieckiej – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące użycia języka polskiego i niemieckiego i wiedzy językoznawczej, oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu językoznawstwa polskiego i niemieckiego (z możliwością uwzględnienia wiedzy z nauk pokrewnych, jak kulturoznawstwo, nauki społeczne i in.)
- rozpoznać teksty i i inne wytwory kultury polskiej i niemieckiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod filologicznych pozwalających na ocenę ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym
- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii zakresu językoznawstwa polskiego i niemieckiego, a także innych dziedzin (kulturoznawstwa, nauk społecznych)
- brać udział w debacie w języku polskim i niemieckim – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska w zakresie tematycznym dotyczącym zjawisk języka i kultury polskiej oraz niemieckiej
- posługiwać się językiem polskim na poziomie C1 oraz niemieckim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole
- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie
- wykorzystać wiedzę i doświadczenie związane z wybraną specjalnością

Absolwent/ka kierunku Język polski od podstaw z językiem niemieckim ma gotowość do:
- krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu filologii polskiej i niemieckiej i uznawania znaczenia wiedzy o języku i kulturze polskiej i niemieckiej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych wynikających ze znajomości języków polskiego i niemieckiego oraz obu kultur, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu
- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form
- kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze określonym przez wybraną specjalność filologiczną

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl