Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kosmetologia > Kosmetologia, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Kosmetologia, II stopień, 2-letnie, stacjonarne (14-PRK-KOS-S.M.2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Informacje ogólne

Program kształcenia na kierunku kosmetologia pozwala na wykształcenie kosmetologa posiadającego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej, wyspecjalizowanego i dobrze przygotowanego do pracy w środowisku nowoczesnych usług kosmetycznych.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia zdobywa umiejętności;

 • posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii.
 • Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetologii leczniczej oraz dermatologii estetycznej.
 • Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania.
 • Jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych.
 • Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej.
 • Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego o pełnym zakresie świadczonych usług.
 • Ponadto nabiera praktycznych umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.


Absolwent kosmetologii magisterskiej jako specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody będzie mógł prowadzić profilaktykę mającą na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej. Będzie potrafił, po konsultacji z lekarzem dermatologiem, wydawać zalecenia dotyczące pielęgnacji zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny.

Absolwent kierunku kosmetologia poznaje nie tylko typowe zabiegi kosmetologiczne bazujące na kulturze europejskiej, ale także techniki pracy z wiodących regionów świata. Pozwoli to zwiększyć jego wrażliwość na surowce naturalne i ekologiczne stosowane w poszczególnych terapiach zabiegowych. Te umiejętności znacznie uatrakcyjnią absolwenta kosmetologii PMWSZ w Opolu na rynku pracy.

Absolwent w czasie studiów uzyskuje wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do:

 •     zorganizowania i kierowania gabinetami kosmetycznymi, podologicznymi, salonami odnowy biologicznej, centrami SPA itp.;
 •     właściwego zaplanowania i profesjonalnego zaawansowanych i leczniczych  zabiegów kosmetycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 •     prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania;
 •     stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
 •     ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym, oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
 •     współpracy z producentami kosmetyków;
 •     posiada wiedzę prawną i ekonomiczną potrzebną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 •     pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody;
 •     udzielania fachowej pomocy i edukacji osobom nie tylko ze skórą zdrową, ale również z jej defektami i chorobami;
 •     nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami oraz zapewnienia im komfortu psychicznego i relaksu podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 •     twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała;
 •     podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i międzynarodowym.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z Kosmetologii

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Dyplom magistra kosmetologii uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku kosmetologia, który: • posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu kosmetologii; • posiada znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii, odnoszących się do wykonywania zawodu kosmetologa; • posiada umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji; • potrafi korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu pracy; • umie określać standardy profesjonalnej pracy niezależnie od wieku i stanu zdrowia klienta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej; • potrafi prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki kosmetologicznej, podnoszenia jakości usług oraz prowadzenia wymiany informacji; • umie organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy klientów, pracowników i organizacji; • potrafi wykorzystywać aktualnie obowiązujące przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym w branży kosmetycznej; • potrafi opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania klientów na pracę kosmetologów; • umie opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości pracy w branży kosmetycznej; • dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pracy kosmetologów; • potrafi dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć; • potrafi opracowywać programy edukacji zdrowotnej oraz zapewniającej zdrowy wygląd zewnętrzny i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb regionu; • umie inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia i dbałości o zdrowy wygląd zewnętrzny; • skutecznie i z empatią porozumiewa się z klientem; • posiada świadomość konieczności ustawicznego kształcenia się.

Efekty kształcenia

Studia zostały zrealizowane zgodnie z efektami uczenia się określonymi w programie studiów, który został zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 25 Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej z dnia 19 czerwca 2019 roku, w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla kierunku kosmetologia, na studiach drugiego stopnia.

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest:
- uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów,
- uzyskanie 120 punktów ECTS w trakcie 4. semestrów studiów,
- zaliczenie praktyki przewidzianej programem studiów w wymiarze 480 godzin,
- osiągnięcie umiejętności językowych zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2,
- pozytywna ocena pracy dyplomowej oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego.

W przypadku, gdy plan studiów przewiduje pracę dyplomową, ostateczny wynik studiów stanowi sumę:
- ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do systemu USOS;
- ¼ oceny pracy dyplomowej,
- ¼ oceny egzaminu dyplomowego.

a) Praktyki zawodowe– 320 godzin;
b) Praktyki zawodowe– 160 godzin.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl