Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kulturoznawstwo (1-KRK-KULT-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z kulturoznawstwa

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie) i na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów kulturoznawczych otrzymuje szerokie wykształcenie, które pozwala mu dostrzegać kulturowe podłoże sytuacji społecznych, uzyskuje metodologiczne i antropologiczne podstawy do refleksji o kulturze i człowieku. Na wielokierunkowe wykształcenie humanistyczne składa się wiedza z przedmiotów teoretycznych, historycznych, a także praktyczne umiejętności dotyczące organizacji i zarządzania placówkami kultury. 5.2.1. Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe w zakresie kierunku oraz wybranej specjalności, które dają mu możliwość pełnienia wielu funkcji społecznych (animator życia kulturalnego, specjalista w problematyce dziedzictwa kulturowego, mediator kulturowy, medioznawca i krytyk zjawisk kultury współczesnej).

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku kulturoznawstwo zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2014 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku. Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 12 kwietnia 2012 roku.
4.2.1. Kanon kulturoznawczy: A. Moduły podstawowe, B. Moduły kierunkowe, C. Moduły do wyboru;
4.2.2. Kursy fakultatywne: w ciągu studiów student wybiera 6 kursów (w tym jeden w języku obcym) oraz 2 wykłady monograficzne;
4.3. Szczegóły dotyczące programu oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty kredytowe (ECTS):
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z danego przedmiotu.
Student musi napisać pracę magisterską do końca 4 semestru, a następnie obronić ja z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu magisterskiego. Egzamin magisterski składa się z dwóch części:
egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy magisterskiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi; ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; ¼ oceny pracy magisterskiej; ¼ oceny egzaminu dyplomowego. Ukończenie studiów wymaga 120 punktów ECTS (po 30 w każdym semestrze).

Efekty kształcenia

WIEDZA:
ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej kulturoznawstwa;
zna terminologię nauk humanistycznych na poziomie rozszerzonym, odwołuje się do obcojęzycznej literatury przedmiotu;
posiada pogłębioną wiedzę na temat pojęcia kultury i jego rozumienia w różnych teoriach oraz koncepcjach współczesnej humanistyki;
zna i rozumie właściwe głównym teoriom i szkołom badawczym metody analizy, interpretacji i problematyzowania różnych zjawisk kulturowych;
rozumie kulturowe i środowiskowe uwarunkowania postaw i ekspresji emocjonalnej ludzi;
ma uporządkowaną wiedzę na temat kultury i jej historycznych, filozoficznych, społecznych, biologicznych, psychologicznych i ekonomicznych kontekstów;
zna początki myśli kulturoznawczej, jej nurty i przeobrażenia;
ma szczegółową wiedzę o powiązaniach pomiędzy poszczególnymi typami refleksji nad kulturą i potrafi wymienić ich przedstawicieli oraz reprezentowane przez nich poglądy;
ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie kulturoznawstwa i dyscyplin pokrewnych: antropologii, estetyki, filozofii i sztuki współczesnej; zna szczegółowo współczesne dokonania, ośrodki i szkoły badawcze;
zna i rozumie nowoczesne narzędzia oraz metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania wytworów (dzieła sztuki), zachowań (komunikacja werbalna i pozawerbalna) i tekstów kultury;
zna zasady prowadzenia badań, gromadzenia materiałów i przygotowywania prac pisemnych z uwzględnieniem prawa autorskiego;
zna zagadnienia związane z dyskursem publicznym, ma świadomość semantycznej zmienności języka oraz społecznych, środowiskowych i politycznych jego uwikłań;
ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury, zna współczesny rynek kultury, orientuje się w zagadnieniach marketingu kultury.
UMIEJĘTNOŚCI:
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy;
posiada umiejętność analizy i porównywania rozmaitych koncepcji teoretycznych, stanowisk i teorii badawczych w obszarze kulturoznawstwa;
potrafi przeprowadzić syntezę różnych teorii kultury, wskazać powiązania historyczne między odmiennymi koncepcjami kultury;
potrafi zrealizować badania terenowe oraz samodzielnie opracować ich wyniki oraz na ich podstawie sporządzić pracę pisemną (np. raport), w której wykaże się umiejętnością merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów własnych i innych autorów;
wykorzystuje podstawowe teorie kultury do analizy strategii działań społecznych;
posiada umiejętność analizy dyskursu z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi badawczych z zakresu teorii komunikacji;
posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych, korzysta z literatury obcojęzycznej przedmiotu;
posiada umiejętność krytycznej analizy i interpretacji różnych zjawisk kultury w celu określenia ich znaczeń oraz miejsca w procesie historycznokulturowym. Uwzględnia przy tym nowe osiągnięcia nauk o kulturze;
potrafi wyszukiwać i identyfikować kwestie sporne w obszarze współczesnej filozofii kultury;
potrafi budować przemyślane, precyzyjne i spójne wypowiedzi (ustne i pisemne) na tematy związane z szeroko pojętą kulturą;
potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla współczesnego kulturoznawstwa i antropologii oraz budować na tej podstawie syntezę różnych idei i poglądów w postaci wystąpień ustnych, prac pisemnych lub prezentacji multimedialnych;
posługuje się językiem specjalistycznym, wykorzystując go w popularyzowaniu wiedzy o kulturze i jej instytucjach;
KPOMPETENCJE SPOŁECZNE:
jest wrażliwy na potrzeby społeczne i kulturowe społeczności lokalnych;
wykazuje się kreatywnością w pracy zawodowej i popularyzatorskiej;
inicjuje działania kulturotwórcze;
potrafi współdziałać i pracować w grupie;
jest otwarty na potrzeby grup marginalizowanych;
wykazuje się prospołeczną postawą życiową, ma głębokie poczucie obywatelskiej odpowiedzialności;
wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w zakresie upowszechniania kultury;
docenia znaczenie nauk o kulturze dla utrzymania i rozwoju więzi w środowiskach społecznych;
dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa;
jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych;
jest tolerancyjny wobec innych kultur oraz osób o odmiennych światopoglądach;
aktywnie i twórczo uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy;
systematycznie i świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym; interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl