Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kulturoznawstwo (1-KRK-KULT-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z kulturoznawstwa

Dalsze studia:

możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

2.1. absolwent otrzymuje szerokie wykształcenie humanistyczne, na które składają się: wiedza teoretyczna, metodologiczna i historyczna oraz zdolność analizy zjawisk kultury tradycyjnej i współczesnej oraz praktyczne umiejętności związane z organizacją kultury; 2.2. absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe w zakresie ukończonej specjalności.

Standardy nauczania

2. Efekty kształcenia dla kierunku Kulturoznawsdtwo zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2014 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku. Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 12 kwietnia 2012 roku.
2.1. Kanon kulturoznawstwa: A. Moduły podstawowe, B. Moduły kierunkowe, C. Moduły do wyboru, D. Inne moduły obowiązkowe;
2.2. Kursy fakultatywne: student w ciągu studiów wybiera 5 kursów spoza kierunku oraz kursy kierunkowe w wariancie za 1, 2 lub 3 punkty ECTS w ilości koniecznej do uzupełnienia brakującej ilości punktów w poszczególnych semestrach do sumy 30 punktów ECTS.
2.3. Kanon specjalności;
3. Szczegóły dotyczące programu oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty kredytowe (ECTS). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów. Student musi napisać pracę licencjacką do końca 6 semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu licencjackiego. Egzamin licencjacki składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy licencjackiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, ¼ oceny pracy licencjackiej, ¼ oceny egzaminu dyplomowego. Ukończenie studiów wymaga 180 punktów ECTS (po 30 punktów w każdym semestrze).

Efekty kształcenia

Wiedza :
ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej kulturoznawstwa; zna najważniejsze definicje kultury oraz ich typologie, rozróżnia atrybutywne i dystrybutywne rozumienie kultury; rozróżnia pojęcia: kultura – cywilizacja, natura – kultura; zna miejsce i znaczenie wiedzy o kulturze, literaturze, teatrze, filmie, sztuce, muzyce w systemie nauk humanistycznych; identyfikuje i rozumie główne pojęcia w dorobku różnych teorii kultury, orientacji socjologicznych, antropologicznych, literaturoznawczych i językoznawczych; posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie orientacji teoretycznych i szkół badawczych nauk o kulturze; posiada uporządkowaną wiedzę metodologiczną z zakresu badań kulturoznawczych, literaturoznawczych i językoznawczych w aspekcie historyczno-literackim, teoretycznym i eseistyczno-krytycznym. Orientuje się w najważniejszych kierunkach badań tych dyscyplin; ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju metod badań kulturoznawczych i najważniejszych nowych osiągnięciach w tym zakresie; ma podstawową wiedzę o powiązaniach kulturoznawstwa z innymi dyscyplinami naukowymi, w tym filozofią, historią, etnologią i antropologią kulturową, socjologią, językoznawstwem, literaturoznawstwem; ma podstawową wiedzę o powiązaniach kulturoznawstwa z obszarami, z których została wyodrębniona ta dyscyplina nauki: wiedzą o teatrze, filmie, muzyce, sztuce, nowych mediach; ma świadomość powiązań i relacji między zjawiskami ekonomicznymi, politycznymi a sektorem kultury; ma uporządkowaną wiedzę obejmującą podstawową terminologię z zakresu etnologii i antropologii kulturowej (w tym obrzęd, obrzęd przejścia, rytuał, ceremonia, zwyczaj, obyczaj); zna współczesne dokonania, ośrodki i szkoły badawcze w tym zakresie; posiada uporządkowaną wiedzę (terminologię, teorie, metodologię) z historii kultury, obyczajów, wierzeń, zwyczajów i obrzędów dorocznych i rodzinnych oraz z dziedzin związanych z teatrem, sztuką, muzyką; ma uporządkowaną wiedzę na temat pojęcia kultury i jego rozumienia w różnych teoriach i koncepcjach współczesnej humanistyki. Rozpoznaje podstawowe kategorie z zakresu historii kultury (w tym definicje pojęcia szlachectwa, rycerskich ideałów, rozwoju kultury rustykalnej oraz szlacheckiej ideologii stanowej), kultury tradycyjnej (magia i różne jej odmiany, kategoria swój-obcy, sacrum-profanum); ma uporządkowaną wiedzę na temat prądów kulturowych i literackich od średniowiecza do współczesności; zna kulturę materialną różnych okresów historycznych i rozumie ich wpływ na przemiany stylu życia, sposobu myślenia, mentalności; przyswoił podstawowy zakres pojęć dotyczących funkcjonowania i recepcji mediów: filmu, teatru, Internetu; ma opanowaną podstawową wiedzę z zakresu historii i teorii teatru, oraz sztuk: plastycznych, muzycznych, audiowizualnych; posiada podstawową wiedzę w zakresie antropologii wizualnej: (terminologia, historia i teoria filmu etnograficznego i fotografii); zna podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury (w tym tekstów popkultury, tekstów medialnych, widowisk i przedstawień scenicznych); ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat kultury popularnej, ma świadomość różnic między kulturą masową i popularną, zna podstawowe stanowiska krytyczne wysuwane wobec kultury masowej i popularnej; potrafi wyjaśnić pojęcia: subkultura, kontestacja, kontrkultura, kultura alternatywna; ma podstawową wiedzę z zakresu kultury ludowej, subkultur, regionalizmu, zna główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe badania w tym zakresie; ma orientację w zagadnieniach związanych z zarządzaniem kulturą, z przepisami i aktami prawnymi dotyczącymi działalności instytucji kultury; zna zapisy w konstytucji RP dotyczące działalności twórczej, naukowej, artystycznej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie praw przysługujących twórcy i odbiorcy oraz w zakresie przysługującej im ochrony i dopuszczalnej ingerencji państwa; ma świadomość kompleksowej natury języka oraz historycznej zmienności jego znaczeń (zna zasady poprawności językowej, rozpoznaje i nazywa błędy językowe, zna sposób funkcjonowania języka i jego społeczno-regionalne zróżnicowanie); ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym;
Umiejętności :
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować oraz użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł tradycyjnych i elektronicznych; posiada umiejętność formułowania problemów badawczych oraz ich analizy przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych metod i narzędzi. Stosuje je w opracowaniu i prezentacji wyników; potrafi przeprowadzić badania terenowe i opracować ich wyniki oraz na ich podstawie sporządzić pracę pisemną lub prezentację ustną, w której wykazuje się umiejętnością merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów własnych i innych autorów;
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego; posiada umiejętność planowania i animowania wydarzeń kulturalnych na szczeblu lokalnym i regionalnym; potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, poznane kategorie analityczne stosuje do wyjaśniania zjawisk kulturowych w ujęciu diachronicznym i synchronicznym; posługuje się podstawowymi paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa oraz nauk pokrewnych, np. wiedzy o literaturze i języku, sztuce, muzyce, filmie, teatrze i nowych mediach; potrafi rozróżniać style i tendencje oraz obecność zarówno rodzimych, jak i obcych komponentów w konkretnych wytworach kultury; potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów, zjawisk i tekstów z historii kultury, kultury ludowej i współczesnej oraz przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację konkretnych zjawisk; posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem wiedzy składającej się na dorobek nauk o kulturze; potrafi sformułować na tej podstawie samodzielne wnioski i przedstawić je w formie ustnej lub pisemnej; potrafi zaprezentować zgromadzony materiał badawczy oraz zdobytą wiedzę z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych; ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
Kompetencje społeczne :
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; posiada umiejętności komunikacyjne, perswazyjne i mediacyjne, które wykorzystuje w środowisku społecznym, w jakim działa; pozwalają mu one precyzyjnie określić priorytety służące realizacji określonego działania; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywanym zawodem; w podejmowaniu jakichkolwiek działań kulturalnych poszukuje przepisów regulujących daną sferę aktywności; podchodzi w sposób etyczny do wykonywanych przez siebie zadań; przyjmuje postawę otwartości i tolerancji wobec innych kultur i osób o odmiennych światopoglądach; docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe regionu, kraju, Europy i ma świadomość odpowiedzialności za nie; uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych jego form, kształcąc wrażliwość estetyczną, artystyczną i społeczną.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl