Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kulturoznawstwo (1-PRK-KULT-D2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z kulturoznawstwa

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie) i na studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów kulturoznawczych otrzymuje szerokie wykształcenie, które pozwala mu dostrzegać kulturowe podłoże sytuacji społecznych, uzyskuje metodologiczne i antropologiczne podstawy do refleksji o kulturze i człowieku. Na wielokierunkowe wykształcenie humanistyczne składa się wiedza z przedmiotów teoretycznych, historycznych, a także praktyczne umiejętności dotyczące organizacji i zarządzania placówkami kultury. 5.2.1. Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe w zakresie kierunku oraz wybranej specjalności, które dają mu możliwość pełnienia wielu funkcji społecznych (animator życia kulturalnego, specjalista w problematyce dziedzictwa kulturowego, mediator kulturowy, medioznawca i krytyk zjawisk kultury współczesnej).

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku kulturoznawstwo zatwierdzone Uchwałą nr 6/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 października 2016 roku. Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 1 stycznia 2017 roku.
4.2.1. Kanon kulturoznawczy: A. Moduły podstawowe, B. Moduły kierunkowe, C. Moduły do wyboru;
4.2.2. Kursy fakultatywne: w ciągu studiów student wybiera 6 kursów (w tym jeden w języku obcym);
4.3. Szczegóły dotyczące programu oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty kredytowe (ECTS):
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z danego przedmiotu.
Student musi napisać pracę magisterską do końca 4 semestru, a następnie obronić ja z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu magisterskiego. Egzamin magisterski składa się z dwóch części:
egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy magisterskiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi; ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; ¼ oceny pracy magisterskiej; ¼ oceny egzaminu dyplomowego. Ukończenie studiów wymaga 120 punktów ECTS (po 30 w każdym semestrze).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl