Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kulturoznawstwo (1-PRK-KULT-D3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Czego uczy się na Kulturoznawstwie?

Na studiach kulturoznawczych kształci się młodą kadrę menadżerów, animatorów kultury i trendseterów. Studenci zaangażowani są w międzynarodową wymianę myśli i osiągnięć naukowych, otrzymują klasyczne wykształcenie kulturoznawcze, obejmujące teorię i historię kultury, studia nad kulturami tradycyjnymi, wiedzę na temat literatury, sztuki, filmu, teatru i nowych mediów, dzięki czemu rozumieją współczesną kulturę i potrafią się w niej sprawnie poruszać. Kształcimy w zakresie komunikacji międzykulturowej, aby absolwenci byli przygotowani do działania w środowisku wielokulturowym i sprostali wyzwaniom nowych trendów w kulturze. Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

Kształcenie na studiach licencjackich (3-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących obszarów kształcenia:

Social media manager: Absolwent otrzymuje wiedzę dotyczącą zarządzania mediami społecznościowymi i społecznością w internecie, poznaje kulturowe aspekty mediów społecznościowych, podstawy marketingu, wiedzę dotyczącą budowania marki/wizerunku, a także umiejętności w zakresie grafiki komputerowej. Umożliwia się mu  poznanie zasad formułowania przekazów medialnych, poznaje sposoby rozwiązywania konfliktów i zarządzania sytuacją kryzysową. Zdobywane umiejętności pozwalają na zatrudnienie w różnych organizacjach biznesowych w każdej branży, której pracodawcy tworzą społeczność swoich pracowników lub w działach marketingu będąc odpowiedzialnym za zarządzanie społecznością klientów danej marki

Fashion kultura i promocja: Absolwent otrzymuje wiedzę dotyczącą historii oraz współczesnych trendów świata mody, a także organizowania eventów modowych, podstaw marketingu, budowania reputacji marki, zarządzania firmą. Umożliwia się mu  poznanie zasad formułowania przekazów medialnych, podstaw dziennikarstwa modowego. Zdobywane umiejętności pozwalają na zatrudnienie w agencjach i firmach z otoczenia mody, w redakcjach pism modowych oraz o tematyce lifestylowej (fashion editors), agencjach konsultingowych zajmujących się modą, a także szeroko rozumianym marketingu.

Popkultura i nowe media: Absolwent otrzymuje wiedzę dotyczącą współczesnej kultury popularnej i zagadnień związanych z nowymi mediami, blogo- i vlogosferą, historią science-fiction, kulturą pulp i komiksu, filmu popularnego. Umożliwia się mu  poznanie zasad formułowania przekazów medialnych, podstaw dziennikarstwa oraz strategii reklamy. Zdobywane umiejętności pozwalają na zatrudnienie w instytucjach kultury, w redakcjach pism, a także szeroko rozumianym marketingu.

Działalność studencka

Studenci kierunku Kulturoznawstwo mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe m.in.: Koło Naukowe Kulturoznawców, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Literatury Współczesnej, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie kulturoznawstwa i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.

Absolwenci Kulturoznawstwa (I stopnia) znajdują zatrudnienie m.in. w:

  • mediach publicznych, instytucjach i urzędach kultury,
  • wydawnictwach,
  • archiwach,
  • organach administracji publicznej, urzędach, instytucjach i organizacjach, gdzie najważniejsze kompetencje mają charakter komunikacyjny,
  • branży PR, reklamie,
  • agencjach i frmach z otoczenia mody,
  • redakcjach pism modowych oraz o tematyce lifestylowej (fashion editors),
  • agencjach konsultngowych zajmujących się modą.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo może kontynuować naukę na kierunku Game studies II stopnia.

Szczegółowe informacje o kierunku

Wydział Filologiczny

http://kult.wfil.uni.opole.pl/

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z kulturoznawstwa

Dalsze studia:

Studia I stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent otrzymuje wykształcenie ogólnohumanistyczne, którego podstawę stanowi kontekst zagadnień, wzbogacających i poszerzających wiedzę oraz umiejętności praktyczne, oraz wykształcenie kierunkowe - z zakresu kulturoznawstwa – obejmujące szczegółową wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, umiejętności badawcze i komunikacyjne, a także kompetencje społeczne, zapewniające zgodną z wykształceniem pracę zawodową. Absolwent jest przygotowany do podjęcia zobowiązań wobec tradycji, współczesnej kultury i przyszłości, które w obliczu tendencji globalizacyjnych są zadaniem o pierwszorzędnej randze. Uzyskuje także doświadczenie zawodowe (w ramach praktyk), otrzymuje przygotowanie zawodowe w zakresie ukończonej specjalności. Jest także przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Standardy nauczania

Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Absolwent/ka kierunku Kulturoznawstwo zna:
- w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska kulturowe oraz dotyczące ich metody i teorie kulturoznawcze, literaturoznawcze i socjologiczne wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu kulturoznawstwa, tworzące jej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu szczegółowej wiedzy z obszaru kulturoznawstwa;
- miejsce i znaczenie kulturoznawstwa w systemie nauk humanistycznych i społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz kierunki ich rozwoju
- teorie, metodologię i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu kulturoznawstwa
- metody analizy i interpretacji tekstów i wytworów kultury, w obrębie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w kulturoznawstwie (z możliwością powiązania ich z metodami charakterystycznymi dla literaturoznawstwa, nauk o sztuce, nauk o komunikacji, nauk społecznych)
- fundamentalne dylematy współczesnej kultury i cywilizacji w zakresie ich badania i zastosowania do rozwiązywania problemów społecznych
- podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z badaniami kulturoznawczymi
- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
- zasady działania systemów i instytucji kulturalnych właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kulturoznawstwa (m.in. edukacyjnej, kulturalnej, medialnej)

Absolwent/ka kierunku Kulturoznawstwo potrafi:
- wykorzystywać posiadaną wiedzę kulturoznawczą – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące zjawisk kultury współczesnej i działalności instytucji kultury, oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu kulturoznawstwa (z możliwością uwzględnienia wiedzy z nauk pokrewnych)
- rozpoznać teksty i i inne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod kulturoznawczych pozwalających na ocenę ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym
- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii dotyczącej opisu zjawisk kultury
- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska w zakresie tematycznym dotyczącym zjawisk kultury oraz dyskutować o nich
- posługiwać się językiem obcym na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole
- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie
- wykorzystać wiedzę i doświadczenie związane z wybraną specjalnością kulturoznawczą

Absolwent/ka kierunku Kulturoznawstwo jest ma gotowość do:
- krytycznej oceny posiadanej wiedzy kulturoznawczej i uznawania znaczenia wiedzy o kulturze i działalności instytucji kulturalnych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego inicjowania działania na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu
- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form
- Kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze określonym przez wybraną specjalność kulturoznawczą.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl