Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Lekarski > Kierunek lekarski, studia niestacjonarne Z6

Kierunek lekarski, studia niestacjonarne Z6 (11-PRK-LEK-Z6)

jednolite magisterskie
niestacjonarne, 6-letnie
Język: polski

Opis

Kształcenie na kierunku lekarskim ma na celu wyposażenie absolwentów w teoretyczne i praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonania zawodu lekarza.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu lekarza.

Kwalifikacje absolwenta dotyczą w szczególności:

 • wiedzy z zakresu podstawowych nauk medycznych odnoszącej się do struktury i funkcji organizmu ludzkiego i stanowiącej podstawę działań lekarskich w zdrowiu i chorobie,
 • znajomości wpływu stylu życia i czynników ryzyka (genetycznych, demograficznych, środowiskowych, społecznych, psychologicznych, kulturowych) na zdrowie jednostki i populacji,
 • umiejętności rozwiązywania problemów medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy opartej na dowodach naukowych,
 • umiejętności komunikowania się z chorym i jego rodziną,
 • umiejętności rozpoznawania stanu bezpośredniego zagrożenia życia i podejmowania właściwego postępowanie lekarskiego w stanach naglących oraz łagodzenia bólu fizycznego i psychicznego.

Absolwent kierunku lekarskiego będzie:

 • znał i przestrzegał praw pacjenta,
 • znał i stosował normy etyczne w badaniach medycznych,
 • świadomy odpowiedzialności zawodowej oraz prawnej,
 • rozumiał potrzebę ustawicznego doskonalenia wiedzy i umiejętności wynikającą z rozwoju nauk medycznych,
 • rozumiał interdyscyplinarność działań terapeutycznych.


Absolwent kierunku lekarskiego będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Czego uczy się na kierunku lekarskim w Uniwersytecie Opolskim?

Oferta studiów na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego jest ofertą nowatorską i innowacyjną w zakresie:

 • programu studiów opartego o zajęcia zgrupowane w moduły kształcenia integrujące przedmioty w ramach poszczególnych nauk (jak np. anatomia i histologia zintegrowane w moduł makro i mikrostruktura organizmu człowieka) lub też integrujące przedmioty różnych nauk, w tym szczególnie należące do nauk niezabiegowych z przedmiotami przynależnymi do nauk zabiegowych (jak np. kardiologia, kardiochirurgia, transplantologia zintegrowane w moduł choroby serca),
 • organizacji kształcenia, poprzez realizację poza harmonogramem zajęć klinicznych, umożliwiającą nie tylko na szerszy dostęp do szczególnie trudnych diagnostycznie lub rzadko występujących przypadków chorobowych (z którymi nie będzie możliwości zapoznania się na zajęciach harmonogramowych), ale także nawiązywanie relacji i korzystanie ze skarbnicy wiedzy doświadczonych lekarzy praktyków,
 • metod kształcenia ukierunkowanych na kształcenie praktyczne, w tym poprzez formę zajęć w warunkach symulowanych zajęć klinicznych w nowocześnie wyposażonym Centrum Symulacji Medycznych, obejmującym pracownie:
  • Anatomii Wirualnej
  • Ratownictwa Medycznego z Ambulansem
  • Intensywnego Nadzoru
  • Symulacji Procedur Małoinwazyjnych i Ćwiczeń Fantomowo–Modelowych
  • Opieki Szpitalnej
  • Symulacji Procedur Zabiegowych na Bloku Operacyjnym
  • Bloku Porodowego
 • metod weryfikacji wiedzy takich jak egzaminy ustne czy testowe poszerzonych o różnorodne nie praktykowane dotychczas w kształceniu klinicznym na kierunku lekarskim formy takie jak egzaminy w warunkach symulowanych czy też egzaminy zdalnie obserwowane przy udziale obserwatorów zewnętrznych,
 • doboru kadry nauczycieli akademickich do poszczególnych zespołów dydaktycznych, w tym szczególnie w zakresie kształcenia z zakresu podstaw medycyny umożliwiającego maksymalne odniesienie teorii medycyny do praktyki, do których włączone zostały zarówno osoby posiadające dorobek naukowy oraz wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w kształceniu na kierunku lekarskim lub innym medycznym jak i praktykujący lekarze legitymujący się specjalizacją lekarską powiązaną swoim zakresem z blokiem kształcenia.

Studenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego będą mieli możliwość wyboru na każdym semestrze szeregu zajęć fakultatywnych ukierunkowanych na rozwój osobowościowy, humanizujący czy tez poszerzający medyczne zainteresowania własne oraz pracy w kołach naukowych przygotowujących do przyszłej pracy naukowej jako istotnego czynnika ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Uniwersytet Opolski zapewnia studentom kształcenie z zakresu tzw. teorii medycyny w nowo wybudowanym i nowocześnie wyposażonym w pomoce dydaktyczne (między innymi w plastynaty anatomiczne) i środki informatyczno - audiowizualne Collegium Medicum.

W Collegium Medicum mają lokalizację podstawowe dla kształcenia w tym zakresie zakłady dydaktyczno-naukowe takie jak: Anatomii, Histologii, Fizjologii i Patomorfologii oraz w doskonale wyposażonych laboratoriach Collegium Biotechnologicum, w których realizowane jest kształcenie z zakresu biologii i biochemii.

Na potrzeby kształcenia klinicznego i praktyk Uniwersytet Opolski pozyskał szereg specjalistycznych szpitali, placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz ośrodków opieki hospicyjnej, w tym Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu będące wiodącym ośrodkiem medycznym opolszczyzny, które przekształcane jest aktualnie w Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.

Szeroka sieć kształcenia klinicznego umożliwi studentom poznanie zróżnicowanego przekroju chorobowości, podejścia do standardów postępowania medycznego, a także pracy w różnych formach organizacji placówek medycznych i ich wyposażenia aparaturowego.

Uniwersytet Opolski zapewnia studentom kierunku lekarskiego wszelkie dostępne prawem formy pomocy materialnej, w tym zakwaterowanie w domu studenckim oraz dostęp do uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej i kulturalnej, a Miasto Opole do szerokiego wachlarza zabytków kultury i masowych imprez.

Działalność studencka

Studenci kierunku lekarskiego będą mieli możliwość rozwoju swoich osobistych zainteresowań medycznych w ramach kół naukowych tworzonych przy poszczególnych zakładach teorii medycyny i klinikach oraz rozwoju swoich pasji w prężnie działających organizacjach studenckich Uniwersytetu Opolskiego.

Aktualnie na Wydziale Lekarskim funkcjonują następujące Studenckie Koła Naukowe:

 • Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej, Chorób Wewnętrznych i Nefrologii – RatINef
 • Studenckie Koło Naukowe CARDIOS
 • Studenckie Koło Naukowe "Panaceum"
 • Studenckie Koło Naukowe "Neuron" 
 • Studenckie Koło Naukowe "X-ray"
 • Studenckie Koło Naukowe "Vita Parva" 
 • SKN Psychologii Lekarskiej 
 • Studenckie Koło Naukowe "Oncos" 
 • Studenckie Koło Naukowe "Lancet" 
 • Histologiczno-Onkologiczne Studenckie Koło Naukowe "HistON"  
 • Studenckie Koło Naukowe Pediatria - Sekcja Neonatologiczna "NEONATUS" 
 • Studenckie Koło Naukowe "Fizjologia".

Kariera zawodowa po studiach

Absolwent kierunku lekarskiego jest zobowiązany do przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i odbycia rocznego stażu podyplomowego, który umożliwia:

 • podjęcie pracy zawodowej na stanowisku lekarza,
 • podjęcie kształcenia specjalizacyjnego.

Kompetencje zawodowe absolwenta kierunku lekarskiego umożliwiają także zatrudnienie w innych strukturach, w tym oświaty i szkolnictwa wyższego, systemu opieki społecznej, przemyśle farmaceutycznym lub instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechniającym wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Harmonogram rekrutacji - ważne informacje

19.04.2021 r. – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK;

04.05.2021 r. – ostatni dzień rejestracji i ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski. Kandydaci, którzy nie wniosą opłaty w tym terminie, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu;

Terminy egzaminów z biologii, chemii lub fizyki dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski:

biologia - 09.06.2021 r., godz. 9.00

chemia - 11.06.2021 r., godz. 9.00

fizyka - 15.06.2021 r., godz. 9.00;

05.05.2021 r. -  start rejestracji kandydatów dla absolwentów „nowej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski. 

 Pełny harmonogram rekrutacji na kierunek lekarski UO

Szczegółowe informacje

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia ma obowiązek dostarczenia przed Dniem Adaptacyjnym zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia potwierdzającego obowiązkowe szczepienia.

W przypadku braku powyższych zaświadczeń kandydat nie zostanie wpisany na listę studentów. 

W momencie immatrykulacji student musi posiadać książeczkę sanepidowską.

Na podstawie określanych corocznie przez Ministerstwo Zdrowia limitów przyjęć na studia na kierunku lekarskim w Uniwersytecie Opolskim informujmy, iż nie prowadzimy kształcenia na kierunku lekarskim dla obcokrajowców. Na kierunek lekarski w Uniwersytecie Opolskim mogą rekrutować się wyłącznie kandydaci posiadający polskie obywatelstwo.

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku lekarskim można uzyskać w dziekanacie Wydziału Lekarskiego:

Collegium Medicum

ul. Oleska 48, 45–052 Opole

tel. 77 452 7416

www.im.wmnoz.uni.opole.pl

www.uni.opole.pl 

Przyznawane kwalifikacje:

Lekarz medycyny

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl