Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Lingwistyka stosowana (1-PRK-LS-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

 Czego uczy się na kierunku Lingwistyka stosowana?

Studia wyposażają absolwenta w sprofilowane zawodowo kompetencje językowe, komunikacyjne oraz interkulturowe, podbudowane wiedzą o realiach kulturowych krajów, z którymi związane są studiowane języki.

W trakcie studiów absolwent nabędzie znajomość języka angielskiego na poziomie C1) oraz coraz bardziej przydatnego języka chińskiego od podstaw na poziomie płynnej komunikatywności (B2). 

Działalność studencka

Studenci kierunku Lingwistyka stosowana mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Literatury Współczesnej, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata lingwistyki stosowanej i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.

Absolwenci Lingwistyki stosowanej znajdują zatrudnienie m.in. w:

  • szkołach językowych,
  • różnego typu przedsiębiorstwach,
  • instytucjach międzynarodowej integracji gospodarczej.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana może kontynuować naukę (II stopień) na kierunkach: Filologia angielska, Filologia polska i kierunkach sprofilowanych kulturoznawczo (np. Game studies).

Szczegółowe informacje okierunku

Wydział Filologiczny

http://ls.wfil.uni.opole.pl/

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z Lingwistyka stosowana

Dalsze studia:

Studia I stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent zna trzy języki: polski, angielski oraz chiński – na poziomach w zależności od poziomu startowego kandydata: do C2 w wypadku języka polskiego i angielskiego (wg Europejskiego systemu opisu kompetencji językowych Rady Europy) oraz do poziomu płynnej komunikatywności w języku chińskim. Studia wyposażają absolwenta w sprofilowane zawodowo kompetencje językowe, komunikacyjne oraz interkulturowe, podbudowane wiedzą o realiach geograficznych, społecznych, gospodarczych, kulturowych itp. krajów, z którymi związane są studiowane języki. Potrafi posługiwać się odmianami ogólnymi oraz słownictwem specjalistycznym, jak również gatunkami wypowiedzi ustnych i pisemnych, funkcjonującymi w określonych dziedzinach życia zawodowego. Absolwent specjalności Język polski, angielski i chiński w biznesie, dysponując językiem angielskim jako międzynarodowym oraz coraz bardziej przydatnym językiem chińskim, będzie przygotowany do wykorzystania swych kompetencji językowych w sferze biznesu; jest również wprowadzony w wiedzę i umiejętności związane z tą sferą działalności.

Efekty kształcenia

Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji
Wiedza: absolwent zna i rozumie
w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska kulturowe oraz dotyczące ich metody i teorie językoznawcze, wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu językoznawstwa z elementami literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, ekonomii i socjologii tworzące jej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu szczegółowej wiedzy z obszaru językoznawstwa polskiego, angielskiego i chińskiego;
miejsce i znaczenie językoznawstwa w systemie nauk humanistycznych, ekonomicznych i społecznych, jego specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz kierunki ich rozwoju;
teorie, metodologię oraz terminologię ogólną i szczegółową z zakresu językoznawstwa;
metody analizy i interpretacji tekstów kultury, w obrębie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w językoznawstwie (z możliwością powiązania ich z metodami charakterystycznymi dla literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, ekonomii, nauk społecznych);
fundamentalne dylematy współczesnej kultury i cywilizacji w zakresie ich badania i zastosowania do rozwiązywania problemów społecznych;
podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z badaniami językoznawczymi;
zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości;
zasady działania systemów i instytucji kulturalnych właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla językoznawstwa (m.in. edukacyjnej, kulturalnej, medialnej);
treści związane z wybraną specjalnością (wiedza zawarta w odrębnym zestawieniu specjalnościowych efektów kształcenia).

Umiejętności: absolwent potrafi
wykorzystywać posiadaną wiedzę językoznawczą i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące zjawisk języka, literatury i kultury współczesnej i działalności instytucji kultury, oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji,
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT);
formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu językoznawstwa (z możliwością uwzględnienia wiedzy z nauk pokrewnych);
rozpoznać teksty literackie i zjawiska językowe oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod językoznawczych pozwalających na ocenę ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;
komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii dotyczącej opisu tekstów kultury;
brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska w zakresie tematycznym dotyczącym zjawisk kultury oraz dyskutować o nich;
posługiwać się językiem obcym na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;
wykorzystać wiedzę i doświadczenie związane z wybraną specjalnością (umiejętności zawarte w odrębnym zestawieniu specjalnościowych efektów kształcenia).

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
krytycznej oceny posiadanej wiedzy językoznawczej oraz uznawania znaczenia wiedzy o literaturze, języku i kulturze w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym:
- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,
- dbałości o dorobek i tradycje zawodu;
uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form;
kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze określonym przez wybraną specjalność (kompetencje społeczne zawarte w odrębnym zestawieniu specjalnościowych efektów kształcenia).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl