Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Matematyka > Matematyka - studia doktoranckie

Matematyka - studia doktoranckie (3-KRK-MSD-D4)

III stopnia
stacjonarne, 4-letnie
Język: brak danych

Opis

Czteroletnie studia doktoranckie w zakresie matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UO stanowią trzeci stopień kształcenia uniwersyteckiego (licencjat, magisterium, doktorat). Celem studiów doktoranckich jest stworzenie studentom możliwości znaczącego pogłębienia wiedzy i podniesienia kwalifikacji w dziedzinie matematyki, poprzez uczestnictwo w specjalistycznych seminariach i wykładach monograficznych. Studia otwierają możliwość udziału w różnorodnych formach wymiany międzyuczelnianej i współpracy w ramach grantów dla doktorantów, przygotowując ich do prowadzenia samodzielnych badań naukowych. Ich wynikiem powinny być publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, autoryzowane lub współautoryzowane przez doktoranta, a w konsekwencji możliwość przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej.
Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne (bezpłatne) zgodnie z obowiązującym na Uniwersytecie Opolskim regulaminem studiów doktoranckich.
Studia trwają 4 lata i stwarzają możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie matematyka, dyscyplinie matematyka. Doktoranci mogą otrzymać pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

 Wymagane dokumenty

 a) podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia (podanie) na studia oraz zgodę na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruki z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);

 b) kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie, osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;

 c) kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;

 d) dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;

 e) informacja o znajomości języków obcych;

 f) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);

 g) życiorys;

 h) propozycja projektu badawczego z oceną wystawioną przez pracownika Instytutu Matematyki i Informatyki U.O. posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

i) jedna fotografia o wymiarze 35x45 mmoraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;

 Termin i miejsce przyjmowania dokumentów

od7 maja do 14 września 2018 r. do godz. 14:00.

Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.

Dokumenty należy złożyć w dziekancie Matematyki Fizyki i Informatyki

pokójnr 111 lub 110 tel. (+48 77) 452 7200

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 11:30 do 14:00
e-mail:dz-mfi@uni.opole.pl, Małgorzata Bolek -Hulacka

 Komisja może nie zakwalifikować kandydata na studia doktoranckie mimo niewyczerpania limitu miejsc, gdy uzna, że nie spełnia on wymogów rekrutacyjnych w stopniu wystarczającym.

Rozmowa kwalifikacyjna

25 09. 2018r., p.228, godz. 11:00, Instytut Matematyki i Informatyki UO

Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

- indywidualne konto kandydata w systemie IRK,

- strona internetowa: https://www. wyniki.uni.opole.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl