Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Master of Liberal Arts (1-PRK-MLA-S.M.2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

STUDIUJ MASTER OF LIBERAL ARTS NA POZIOMIE MAGISTERSKIM

Nasz interdyscyplinarny program studiów magisterskich Master of Liberal Arts oferuje możliwość rozwoju i interakcji w trudnym środowisku akademickim. Studenci zyskują dogłębną wiedzę na temat komunikacji, języka, kultury i społeczeństwa. W ramach studiów badają wybrane wymiary lingwistyki, studiów komunikacyjnych, sztuki i nauk społecznych w kontekście historii myśli filozoficznych i funkcjonowania współczesnych społeczeństw, w tym ich perspektyw prawnych i ekonomicznych. Krytycznie rozważają główne wyzwania dla globalnego dobrobytu, takie jak hegemonia kulturowa, nierówność płci i manipulacje w mediach. Realizują unikalny interdyscyplinarny program nauczania, którego zwieńczeniem jest praca magisterska eksplorująca wybrany problem z różnych perspektyw.

Główną różnicą między klasycznym anglosaskim MLS a programem studiów MLA w Uniwersytecie Opolskim możliwość wyboru modułu specjalizacji:

KOMUNIKACJA PUBLICZNA - Głównym celem tego modułu jest badanie wybranych obszarów komunikacji międzykulturowej w celu zidentyfikowania ich strategii i cech językowych. Studenci zapoznają się z organizacją sfer publicznych i przemysłów kultury, z głównymi kierunkami badawczymi w badaniach dyskursu i metodami analizy tekstu. Omawiają przykładowe studia przypadków z zakresu komunikacji publicznej. Głównym celem pracy magisterskiej jest zastosowanie ich wiedzy na temat teorii i praktyk komunikacji publicznej. Studenci wybierają temat związany z komunikacją mediów i analizują próbkę swobodnie dostępnych tekstów / elementów wizualnych, próbując odpowiedzieć na pytanie badawcze dotyczące właściwości tych materiałów. Oceniają skuteczność komunikacji w kontekście danej teorii komunikacji / kultury. Wnioski z ich projektów mogą zawierać praktyczne implikacje.

FILOZOFIA, KULTURA, POLITYKA - Celem tego modułu jest dostarczenie studentom wiedzy o głównych kierunkach badawczych oraz metodach badawczych i umiejętnościach potrzebnych do identyfikacji i wyrażania myśli na styku filozofii, kultury i polityki. Oczekuje się, że studenci przeprowadzą projekt badawczy w obszarze ich zainteresowań, który może być związany na przykład ze stosunkami między religią a polityką, społecznymi i politycznymi implikacjami wielokulturowości, konsekwencjami relatywizmu kulturowego lub rolą krytyki kulturowej. Podstawowe podejścia do zastosowania w projektach badawczych można czerpać z filozofii społeczno-politycznej, teorii politycznej, krytyki feministycznej i pragmatyzmu.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ORGANIZACJE - Celem tego modułu jest dostarczenie studentom wiedzy na temat głównych kierunków badawczych oraz metod i umiejętności badawczych, które są potrzebne do identyfikacji i artykułowania idei na styku przedsiębiorczości, organizacji i innowacji jako procesów społecznych. W ramach studiów magisterskich studenci prowadzą samodzielne badania naukowe, wykorzystując wiedzę z zakresu teoretycznych paradygmatów i koncepcji dotyczących subdyscypliny socjologii ekonomicznej (zwłaszcza przedsiębiorczości i organizacji), a także wiedzę dotyczącą procesów komunikacyjnych w organizacjach oraz ekonomiczno-społecznych uwarunkowań przedsiębiorczości. W swoich badaniach mogą analizować różne procesy organizacyjne, takie jak kultura organizacyjna, style przywództwa i komunikacji w organizacji lub wdrażać wybrane modele i praktyki związane z innowacjami na rzecz przedsiębiorczości w praktyce (zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i zachowań indywidualnych).

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. W roku akademickim 2021-2022 planowane są zajęcia w formule hybrydowej. Wszyscy wykładowcy są dostępni dla studentów na dyżurach w celu omówienia kwestii merytorycznych odnoszących się do poszczególnych przedmiotów.

Studia magisterskie kończą się obroną pracy magisterskiej oraz uzyskaniem stopnia magistra. Studia magisterskie na kierunku MLA przygotowują kandydatów do studiów doktorskich w dziedzinie nauk humanistycznych.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ UNIWERSYTET OPOLSKI

Międzynarodowe zespoły studentów ułatwiają rozwijanie komunikacji międzykulturowej, pozwalają na poszerzenie perspektywy porównawczej i na dynamiczną współpracę;
Przedmioty z kanonu studiów na temat filozoficznych, prawnych, historycznych, politycznych i ekonomicznych procesów współczesnych sfer publicznych sprzyjają refleksyjności i krytycznej postawie;
Przedmioty w zakresie komunikacji publicznej, socjolingwistyki, mediów i sztuk wizualnych, przedsiębiorczości i organizacji oferują elementy praktyki;
Dostęp do projektów kulturalnych, literackich i artystycznych podnosi kompetencje estetyczne;
Fakultatywne kursy i elementy pracy indywidulanej umożliwiają samodzielną eksplorację, niezależność akademicką i pogoń za zaawansowanymi treściami;
Magisterskie projekty badawcze mogą być ukierunkowane na ocenę właściwości i skuteczności różnych form społecznych praktyk komunikacyjnych lub rozwiązywanie problemów społecznych poprzez interwencje.

PERSPEKTYWY WYJAZDOWE: MOBILNOŚĆ, STAŻE

Nasi studenci mogą uczestniczyć w programie wymian Erasmus+ oferowanego przez Uniwersytet Opolski, który pozwala na studiowanie za granicą przez jeden semestr lub dwa, rozwijając umiejętności komunikacji w języku obcym, poznając kulturę odwiedzanego kraju i zdobywając zawodową wiedzę przy pomocy języka obcego. Mamy partnerów, między innymi, w Hiszpanii, Czechach, Niemczech, Grecji, Włoszech, Turcji i na Cyprze. Studenci mogą również brać udział w wizytach studyjnych związanych z programem studiów i odbywać staże za granicą. (więcej informacji na stronie www.erasmus.uni.opole.pl).

 PERSPEKTYWY KARIERY ZAWODOWEJ

MLA oferuje studentom transdyscyplinarny program z wiedzą, praktycznymi umiejętnościami językowymi oraz kompetencjami komunikacyjnymi, międzykulturowymi i społecznymi, co dobrze przygotowuje ich do stawienia czoła wyzwaniom wysoce konkurencyjnego rynku pracy w coraz bardziej globalnym społeczeństwie. Od absolwentów oczekuje się posiadania przydatnych umiejętności i postaw, które pomogą im elastycznie dostosować się do zmieniających się wymagań świata zawodowego. W zależności od wybranego modułu będą przygotowani do kariery w takich sferach zawodowych jak: 

Komunikacja publiczna, public relations i reklama;
Twórcze pisarstwo i dziennikarstwo;
Optymalizacja wizualna i medialn;
Przemysł i instytucje związane z kulturą;
Zasoby ludzkie i przeciwdziałanie dyskryminacji;
Komunikacja korporacyjna i organizacyjna;
Zarządzanie projektami i sfera przedsiębiorczośc;
Projekty i interwencje w zakresie budowania społeczności;
Współpraca międzynarodowa wymagająca szczególnych umiejętności prawnych, komunikacyjnych lub zarządczych.

  OPŁATA ZA STUDIA

 Czesne wynosi 6800 zł za rok akademicki.

 ZASADY KWALIFIKACJI

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

Wymagany certyfikat jęzka angielskiego na poziomie B2 lub ukończone studia pierwszego stopnia z językiem angielskim jako wykładowym.

Jednostka kwalifikacyjnaWaga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia1

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z Master of Liberal Arts

Dalsze studia:

Studia humanistyczne i interdyscyplinarne II stopnia przygotowują do podjęcia dalszego kształcenia na studiach III stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka kierunku Master of Liberal Arts ze specjalnością Public Communication posiada przygotowanie ogólnohumanistyczne i interdyscyplinarne. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii komunikacji, komunikacji interkulturowej, retoryki i perswazji, i dominujących paradygmatów w badaniach nad dyskursem oraz metod analizy tekstów, w szczególności komunikacji publicznej. Ponadto posługuje się w mowie i w piśmie językiem angielskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Standardy nauczania

Kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Absolwent/ka kierunku MASTER OF LIBERAL ARTS zna w stopniu zaawansowanym:
- wybrane fakty, przedmioty i zjawiska oraz odpowiednie metody i teorie dotyczące języka, komunikacji i społeczeństwa, mediów, sztuki, filozofii i prawa wyjaśniające złożone zależności między nimi, kształtujące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu nauk humanistycznych i nauk interdyscyplinarnych, tworzące jej podstawy teoretyczne;
- główne trendy rozwoju dyscyplin naukowych związanych z naukami humanistycznymi i wybranymi naukami społecznymi;
- specyfikę i metodologię nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju w zakresie językoznawstwa, komunikacji, mediów i sztuki, a także nauk społecznych w tym socjologii, ekonomii lub prawa;
- metodologię i terminologię językoznawstwa, kulturoznawstwa, komunikacji i sztuki, a także nauk społecznych;
- metody analizy i interpretacji tekstów i produktów kultury w ramach wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w językoznawstwie, kulturoznawstwie, komunikacji i sztuce, a także naukach społecznych;
- cechy charakterystyczne ludzi jako twórców praktyk i produktów kulturowych;
- czynniki społeczne w ramach większych struktur społecznych wraz z zasadami, zgodnie z którymi ludzie funkcjonują;
- zasady działania systemów i instytucji właściwe dla zakresu działalności zawodowej odpowiedniej dla nauk humanistycznych, artystycznych i pokrewnych nauk społecznych (między innymi w dziedzinie edukacji, kultury, mediów, sztuki, komunikacji zawodowej, przedsiębiorczości);

a także
- podstawowe dylematy współczesnej humanistyki;
- interdyscyplinarne praktyki badawcze i ich zastosowania do rozwiązywania problemów społecznych;
- podstawowe względy ekonomiczne, prawne i inne oraz pojęcia związane z humanistycznymi paradygmatami badawczymi i ich zastosowaniem;
- podstawowe względy ekonomiczne, prawne i inne oraz pojęcia związane z paradygmatami badań społecznych i ich zastosowaniem;
zasady ochrony intelektualnego i przemysłowego prawa autorskiego, zarządzania własnością intelektualną oraz formę rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

Absolwent/ka kierunku MASTER OF LIBERAL ARTS potrafi:
- wykorzystać swoją wiedzę z różnych dziedzin humanistycznych - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe interdyscyplinarne problemy dotyczące komunikacji i życia społecznego;
- wykonywać zadania w nie do końca przewidywalnych warunkach dzięki właściwemu wyborowi źródeł i informacji z nich czerpanych, ocenie, krytycznej analizie i syntezie tych informacji oraz dzięki wyborowi i zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);
- formułować i analizować problemy badawcze, wybierać metody i narzędzia do ich rozwiązywania, wykorzystując wiedzę z zakresu językoznawstwa, komunikacji, kulturoznawstwa i sztuki oraz nauk społecznych;
- analizować, modelować i przewidywać złożone zjawiska społeczne;
- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych tekstów i dzieł kultury odpowiednich dla studiów humanistycznych, stosując twórcze i oryginalne metody oceny ich znaczenia i wpływu na proces historyczny i kulturowy;
- stosować normatywny system lub paradygmat społeczny, aby wyjaśnić i rozwiązać wybrany problem w naukach społecznych i odnieść rozwiązanie do określonej kategorii relacji społecznych lub norm społecznych;
- komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi grupami odbiorców;
- debatować;
- posługiwać się językiem angielskim akademickim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w zakresie specjalistycznej terminologii;
- zarządzać zespołem;
- samodzielnie planować i realizować proces uczenia się przez całe życie i wspierać innych w tym zakresie;
- korzystać z wiedzy i doświadczenia związanego z wybraną specjalnością.

Absolwent/ka kierunku MASTER OF LIBERAL ARTS ma gotowość do:
- krytycznej oceny swojej wiedzy i uznania znaczenia humanistycznej i interdyscyplinarnej znajomości języka, kultury i wzorców komunikacyjnych w rozwiązywaniu problemów praktycznych;
- wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania działań na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób kreatywny z wykorzystaniem dostępnych zasobów;
- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, biorąc pod uwagę zmieniające się potrzeby społeczeństwa, w tym rozwój zawodu, zachowanie etosu zawodu, poszanowanie i rozwijanie zasad etyki zawodowej oraz działanie na rzecz przestrzegania tych zasad;
- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z różnych form artystycznych i działań społecznych;
- funkcjonowania w sposób kompetentny, odpowiedzialny i etyczny.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl