Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Muzykologia > Muzykologia, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Muzykologia, II stopień, 2-letnie, stacjonarne (2-PRK-MUZ-S.M.2)

II stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Czego można nauczyć się na Muzykologii?

Program studiów II stopnia realizowany jest (podobnie jak w przypadku studiów I stopnia) dwutorowo: obejmuje teorię muzyki oraz praktykę w obszarze sztuk muzycznych. Taki profil studiów zapewnia efekty kształcenia, umożliwiające optymalne odnalezienie się absolwenta na współczesnym rynku pracy.

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

Muzykologia na Uniwersytecie Opolskim to wciąż rozwijający się kierunek, wychodzący naprzeciw zarówno potrzebom, zainteresowaniom i aspiracjom współczesnej młodzieży, jak również oferujący studentom przygotowanie do podejmowania różnych zadań na współczesnym rynku pracy. Unikatową specyfiką tego kierunku jest połączenie w ramach toku studiów historii i teorii muzyki z wykonawstwem muzycznym. Studenci bowiem nie tylko zdobywają wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, ale także sztuki muzycznej: kompozycji, instrumentalistyki, dyrygentury czy wokalistyki. Taki podwójny pion kształcenia czyni z opolskiej muzykologii uniwersyteckiej unikatowy ośrodek w Polsce, w którym przyszli muzykolodzy zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale nabywają umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie praktyki muzycznej (w ramach dyscypliny: nauki o sztuce). Jednocześnie profil studiów przewiduje przygotowanie studentów do pracy w obszarze szeroko pojętego dziennikarstwa muzycznego (jako krytycy, redaktorzy czy konferansjerzy muzyczni, dziennikarze lub animatorzy życia muzycznego). Struktura i program studiów podlegają Europejskiemu Systemowi Transferu Punktów (ECTS). Program studiów realizowany jest zgodnie z modelem bolońskim.

Nasze atuty to:

 • Dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach w Instytucie Muzykologii KUL, akademiach muzycznych we Wrocławiu i Katowicach oraz ośrodkach zagranicznych. Badania naukowe prowadzone przez pracowników Katedry Muzykologii UO oraz ich liczne publikacje naukowe i pomoce dydaktyczno-muzyczne od szeregu już lat są rozpoznawalnym znakiem aktywności muzykologicznej Uniwersytetu Opolskiego w Polsce i za granicą;
 • Międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Ratyzbonie (współpraca z Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik), Monastyrze, Moguncji, Leuven, Bratysławie, Budapeszcie, Belgradzie i Pradze, możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus+, a także udziału w sympozjach i kongresach;
 • Odpowiednia baza dydaktyczna, w tym instrumenty (w tym organy piszczałkowe, fortepian, klawesyn);
 • Nowoczesna biblioteka wyposażona w zbiory naukowe i płytowe, a także muzykalia;
 • Możliwość odbywania praktyk w archiwach, parafiach, instytucjach kultury, studiach nagrań, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych oraz wydawnictwach;
 • Chór wykonujący muzykę klasyczną i rozrywkową oraz zespół instrumentalny; w ramach zajęć studenci poznają także elementy improwizacji i aranżacji; mają okazję prowadzić próby i dyrygować zespołem w czasie koncertów; Katedra Muzykologii organizuje także zajęcia muzyczne dla dzieci oraz warsztaty wokalne;
 • Współpraca z warsztatami organmistrzowskimi; studenci mają możliwość poznać budowę różnorodnych instrumentów oraz pomóc w intonacji i strojeniu; organizowane są także wyjazdy organoznawcze, pozwalające zapoznać się z instrumentarium konkretnego obszaru geograficznego.

Działalność studencka

Studenci naszego kierunku działają w Kole Naukowym Studentów Muzykologii. Regularnie odbywają się wspólne wyjścia na koncerty i spektakle, spotkania dyskusyjne, pokazy filmowe. Studenci mają możliwość skorzystania ze stypendiów socjalnych, naukowych oraz umożliwiających pobyty na zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+. Istotną działalnością studencką są także koncerty solowe jak i zespołowe. Ważnym wydarzeniem jest również coroczny Tydzień Muzykologii, w którym studenci mogą brać czynny udział. Co roku odbywają się konferencje naukowe o tematyce organoznawczej oraz dotyczące muzyki wokalnej.

Co można robić po tych studiach?

Studia na kierunku Muzykologia II stopnia na Uniwersytecie Opolskim zapewniają profesjonalne i wieloaspektowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania następujących zawodów:

 • dziennikarza lub animatora życia muzycznego, m.in. krytyka, redaktora czy konferansjera muzycznego;
 • edytora muzycznego w wydawnictwach nutowych i fonograficznych;
 • konsultanta w firmach organmistrzowskich;
 • muzyka kościelnego;
 • dyrygenta wielogłosowych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, scholi liturgicznej;
 • animatora życia muzyczno-liturgicznego;
 • pracownika studia nagraniowego;
 • pracownika muzeum lub archiwum;
 • animatora muzycznego w instytucjach kultury;
 • moderatora programów artystycznych w filharmoniach i teatrach muzycznych.

Kontynuowanie nauki

Wiedza zdobyta na studiach II stopnia uwieńczona uzyskaniem tytułu magistra pozwala na podjęcie studiów w szkole doktorskiej, kończących się uzyskaniem stopnia naukowego doktora, który umożliwia podjęcie zatrudnienia w szkolnictwie wyższym na stanowiskach naukowych i naukowo-dydaktycznych w dziedzinie nauk humanistycznych (dyscyplina: nauki o sztuce).

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Muzykologia można uzyskać pod adresem ul. Grunwaldzka 7, 46-020 Opole, pod telefonem 77 441 15 09 lub drogą mailową: muzykologia@uni.opole.pl.
Zapraszamy na stronę internetową kierunku: www.muzykologia.uni.opole.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna

Podstawą kwalifikacji dla absolwentów I stopnia kierunków: Muzykologia, Muzyka kościelna, Wychowanie muzyczne, Teoria muzyki jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem na studiach I stopnia. W przypadku tych kandydatów oraz ubiegających się o przyjęcie na muzykologię II stopnia z innych kierunków, przyjęcie na studia poprzedza pozytywny wynik egzaminu ustnego, który składa się z dwóch części:

Część I:

Rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat powinien przedstawić krótką autoprezentację: informacje na temat jego muzycznych zainteresowań oraz posiadanych kwalifikacji (studia licencjackie, ukończone szkoły, odbyte kursy muzyczne, gra na instrumentach, śpiew, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, działalność muzyczna przy kościołach, zdobyte nagrody i wyróżniania w zakresie muzyki lub szeroko pojętej kultury). Z kolei komisja rekrutacyjna ma za zadanie zweryfikować wiedzę, umiejętności i kompetencje kandydata, jakimi posługuje się on w obszarze dyscyplin muzykologicznych.

Część II:

Sprawdzian praktycznych umiejętności muzycznych:

a) prezentacja krótkiego programu na fortepianie lub organach (program dostosowany do możliwości wykonawczych kandydata!);

b) sprawdzenie słuchu muzycznego;

c) sprawdzenie poczucia rytmu i sprawności rytmicznej;

Sprawdzian z praktycznych umiejętności muzycznych służy komisji kwalifikacyjnej do zapoznania się z poziomem gry u poszczególnych kandydatów.

Miejsce, data i godzina rozmowy kwalifikacyjna zostanie podana w mailu.Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z Muzykologii

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów otrzymuje szeroką wiedzę humanistyczną oraz z zakresu nauk o sztuce. Profil studiów obejmuje z jednej stromy kształcenie w nurcie teoretycznym – typowo muzykologicznym, rozwijającym warsztat naukowo-badawczy, z drugiej natomiast doskonalenie umiejętności praktycznych, głównie w zakresie gry na organach lub fortepianie. Ponadto absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności dotyczące podstawowych zagadnienia współczesnej krytyki muzycznej zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym lub - alternatywnie - wiedzę i umiejętności dotyczące różnych rodzajów źródeł wykorzystywanych w muzykologii, różnych postaci źródeł zawierających notację muzyczną, metod stosowanych w badaniach źródłoznawczych, sposobu funkcjonowania bibliotek i archiwów posiadających źródła muzyczne. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej oraz organizacją życia muzycznego, a także nabywa kompetencji w zakresie edytorstwa muzycznego, pracy źródłoznawczej lub szeroko pojętej krytyki muzycznej. Studia na kierunku Muzykologia II stopnia na Uniwersytecie Opolskim zapewniają profesjonalne i wieloaspektowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania następujących zawodów: dziennikarza lub animatora życia muzycznego, m.in. krytyka, redaktora czy konferansjera muzycznego; edytora muzycznego w wydawnictwach nutowych i fonograficznych; konsultanta w firmach organmistrzowskich; muzyka kościelnego; animatora życia muzyczno-liturgicznego; pracownika muzeum lub archiwum. Zakres zdobytej wiedzy akademickiej umożliwia podjęcie studiów doktoranckich z muzykologii.

Standardy nauczania

- przygotowanie do wykonywania zawodu muzykologa w różnorodnych instytucjach, w których profilu działania znajduje się szeroko rozumiana problematyka związana z muzyką (np. placówki edukacyjne, instytucje kultury, wydawnictwa muzyczne i środki masowego przekazu)
- wyposażenie w specjalistyczną wiedzę z szeroko rozumianej historii kultury muzycznej, metod analizy muzyki i głównych nurtów badań w muzykologii
- doskonalenie umiejętności praktycznych, głównie w zakresie gry na fortepianie lub organach
- nauczenie tworzenia różnych gatunkowo tekstów poświęconych muzyce, a także ich redagowania i korekty z wykorzystaniem programów do edytowania tekstu
- przygotowanie do samodzielnego prowadzenia badań i opracowywania ich wyników w postaci rozpraw naukowych, prezentacji, referatów
- przygotowanie do pracy w zespole, a także do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów i konfliktów, które mogą wyniknąć podczas funkcjonowania w grupie
- doskonalenie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się oraz program studiów dla kierunku Muzykologia zatwierdzone Uchwałą nr 179/2016–2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z 21 lutego 2019 r.
Student ma:
- kompetencje do wykonywania zawodu muzykologa w różnorodnych instytucjach, w których profilu działania znajduje się szeroko rozumiana problematyka związana z muzyką (np. placówki edukacyjne, instytucje kultury, wydawnictwa muzyczne i środki masowego przekazu)
- specjalistyczną wiedzę z szeroko rozumianej historii kultury muzycznej, metod analizy muzyki i głównych nurtów badań w muzykologii
- umiejętności praktyczne, głównie w zakresie gry na fortepianie lub organach
- umiejętności tworzenia różnych gatunkowo tekstów poświęconych muzyce, a także ich redagowania i korekty z wykorzystaniem programów do edytowania tekstu
- umiejętności do samodzielnego prowadzenia badań i opracowywania ich wyników w postaci rozpraw naukowych, prezentacji, referatów
- kompetencje do pracy w zespole, a także do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów i konfliktów, które mogą wyniknąć podczas funkcjonowania w grupie
- kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl