Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Muzykologia > Muzykologia I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Muzykologia I stopień, 3-letnie, stacjonarne (2-PRK-MUZ-S.L.3)

I stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Czego można nauczyć się na Muzykologii?

W ramach studiów I stopnia, obok obowiązkowego programu pozwalającego na zdobycie koniecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w dziedzinie muzykologii, każdy student ma możliwość wyboru jednego z dwóch modułów kształcenia: (1) kościelnego, przygotowującego do podjęcia funkcji muzyka kościelnego, oraz (2) popularnego, dającego kwalifikacje do wykonywania muzyki popularnej. Jednocześnie profil studiów przewiduje przygotowanie studentów do pracy w obszarze szeroko pojętego dziennikarstwa muzycznego (jako krytycy, redaktorzy czy konferansjerzy muzyczni, dziennikarze lub animatorzy życia muzycznego). Właściwe dla wybranej ścieżki kształcenia efekty kształcenia umożliwiają optymalne odnalezienie się absolwenta na współczesnym rynku pracy.

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

Moduł kościelny

Profesjonalne i wieloaspektowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu muzyka kościelnego (akompaniament liturgiczny, emisja głosu, śpiew, dyrygentura). Umiejętności praktyczne w tym zakresie zdobywane są podczas zajęć praktycznych, obejmujących grę na organach, praktykę muzyczno-liturgiczną i prowadzenie zespołów muzycznych.

Moduł popularny

Wieloaspektowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do tworzenia, aranżowania i wykonywania wokalno-instrumentalnej muzyki popularnej solowej i zespołowej. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności wspólnego muzykowania odbywa się podczas zajęć praktycznych.

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

Muzykologia Uniwersytetu Opolskiego to wciąż rozwijający się kierunek, wychodzący naprzeciw zarówno potrzebom, zainteresowaniom i aspiracjom współczesnej młodzieży, jak również oferujący studentom przygotowanie do podejmowania różnych zadań na współczesnym rynku pracy. Unikatową specyfiką tego kierunku jest połączenie w ramach toku studiów historii i teorii muzyki z wykonawstwem muzycznym jak również ukierunkowanie ich w stronę nabycia warsztatu dziennikarskiego. Studenci bowiem nie tylko zdobywają wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, ale także sztuki muzycznej: kompozycji, instrumentalistyki, dyrygentury czy wokalistyki. Taki podwójny pion kształcenia czyni z Opolskiej Muzykologii uniwersyteckiej unikatowy ośrodek w Polsce, w którym przyszli muzykolodzy zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale nabywają umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie praktyki muzycznej (w ramach dyscypliny: nauki o sztuce). Struktura i program studiów podlegają Europejskiemu Systemowi Transferu Punktów (ECTS). Program studiów realizowany jest zgodnie z modelem bolońskim.

Nasze atuty to:

 • Dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach w Instytucie Muzykologii KUL, akademiach muzycznych we Wrocławiu i Katowicach oraz ośrodkach zagranicznych. Badania naukowe prowadzone przez pracowników Katedry Muzykologii UO oraz ich liczne publikacje naukowe i pomoce dydaktyczno-muzyczne od szeregu już lat są rozpoznawalnym znakiem aktywności muzykologicznej Uniwersytetu Opolskiego w Polsce i za granicą;
 • Międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Ratyzbonie (współpraca z Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik), Monastyrze, Moguncji, Leuven, Bratysławie, Budapeszcie, Belgradzie i Pradze, możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus+, a także udziału w sympozjach i kongresach;
 • Odpowiednia baza dydaktyczna, w tym instrumenty: organy piszczałkowe, fortepian, klawesyn;
 • Nowoczesna biblioteka wyposażona w zbiory naukowe i płytowe, a także muzykalia;
 • Możliwość odbywania praktyk w archiwach, parafiach, instytucjach kultury, studiach nagrań, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych oraz wydawnictwach;
 • Chór wykonujący muzykę klasyczną i rozrywkową oraz zespół instrumentalny; w ramach zajęć studenci poznają także elementy improwizacji i aranżacji; mają okazję prowadzić próby i dyrygować zespołem w czasie koncertów; Katedra Muzykologii organizuje także zajęcia muzyczne dla dzieci oraz warsztaty wokalne;
 • Współpraca z warsztatami organmistrzowskimi; studenci mają możliwość poznać budowę różnorodnych instrumentów oraz pomóc w intonacji i strojeniu; organizowane są także wyjazdy organoznawcze, pozwalające zapoznać się z instrumentarium konkretnego obszaru geograficznego.

Działalność studencka

Studenci naszego kierunku działają w Kole Naukowym Studentów Muzykologii. Regularnie odbywają się wspólne wyjścia na koncerty i spektakle, spotkania dyskusyjne, pokazy filmowe. Studenci mają możliwość skorzystania ze stypendiów socjalnych, naukowych oraz umożliwiających pobyty na zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+. Istotną działalnością studencką są także koncerty solowe jak i zespołowe. Ważnym wydarzeniem jest również coroczny Tydzień Muzykologii, w którym studenci mogą brać czynny udział. Co roku odbywają się konferencje naukowe o tematyce organoznawczej oraz dotyczące muzyki wokalnej.

Co można robić po tych studiach?

Wszechstronnie przygotowani absolwenci naszego kierunku dysponują z jednej strony wiedzą z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej, z drugiej natomiast nabywają umiejętności gry na instrumentach (fortepian – muzyka popularna lub organy – muzyka kościelna). Studenci muzykologii zdobywają również podstawy warsztatu dziennikarskiego. Dzięki temu mogą starać się o pracę w następujących dziedzinach:

 • dziennikarza bądź krytyka muzycznego;
 • edytora muzycznego w wydawnictwach nutowych i fonograficznych;
 • konsultanta w firmach organmistrzowskich;
 • pracownika studia nagraniowego;
 • muzyka kościelnego - organisty, dyrygenta zespołów wokalnych i instrumentalnych, animatora życia muzycznego w parafii;
 • dyrygenta zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym;
 • animatora muzycznego w instytucjach kultury;
 • moderatora programów artystycznych w filharmoniach i teatrach muzycznych.

Kontynuowanie nauki na II stopniu

Bez względu na wybrany moduł kształcenia, wiedza zdobyta na studiach I stopnia, uwieńczona uzyskaniem tytułu licencjata, pozwala na podjęcie studiów II stopnia (2-letnie studia magisterskie).

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Muzykologia można uzyskać pod adresem ul. Grunwaldzka 7, 46-020 Opole, pod telefonem 77 441 15 09 lub drogą mailową: muzykologia@uni.opole.pl.
Zapraszamy na stronę internetową kierunku: www.muzykologia.uni.opole.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna

Część I:

Rozmowa kwalifikacyjna, w której kandydat przedstawi krótką autoprezentację: informacje na temat jego muzycznych zainteresowań oraz posiadanych kwalifikacji w zakresie muzyki (np. ukończone szkoły, odbyte kursy muzyczne, gra na instrumentach, śpiew, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, działalność muzyczna przy kościołach lub innych ośrodkach kultury, zdobyte nagrody i wyróżnienia w zakresie muzyki lub szeroko pojętej kultury).

Część II:

a) zaprezentowanie umiejętności gry na fortepianie lub organach (program dostosowany do możliwości wykonawczych kandydata!);

b) sprawdzenie ogólnych predyspozycji słuchowych;

c) sprawdzenia poczucia rytmu i sprawności rytmicznej.

Sprawdzian z praktycznych umiejętności muzycznych służy komisji kwalifikacyjnej do zapoznania się z poziomem gry u poszczególnych kandydatów.

Miejsce, data i godzina rozmowy kwalifikacyjna zostanie podana w mailu.

Przykładowe kierunki pokrewne: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych lub muzycznych, Teoria muzyki, Muzykoterapia, Pedagogika sp. edukacja kreatywna z medialną, Kulturoznawstwo, Pedagogika sp. arteterapia i animacja kultury

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z muzykologii

Standardy nauczania

- przygotowanie do wykonywania zawodu muzykologa w różnorodnych instytucjach, w których profilu działania znajduje się szeroko rozumiana problematyka związana z muzyką (np. instytucje kultury, edukacji i środki masowego przekazu)
- wyposażenie w wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki, psychologii i dydaktyki przedmiotowej – przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia pedagogicznego
- wyposażenie w specjalistyczną wiedzę z szeroko rozumianej historii kultury muzycznej, metod analizy muzyki i głównych nurtów badań w muzykologii
- nauczenie tworzenia różnych gatunkowo tekstów poświęconych muzyce, a także ich redagowania i korekty z wykorzystaniem programów do edytowania tekstu
- doskonalenie umiejętności praktycznych, głównie w zakresie gry na fortepianie lub organach oraz prowadzenia zespołów muzycznych
- przygotowanie do samodzielnego prowadzenia badań i opracowywania ich wyników w postaci rozpraw naukowych, prezentacji, referatów
- nauczenie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych wykorzystywanych w muzykologii i umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się oraz program studiów dla kierunku Muzykologia zatwierdzone Uchwałą nr 49/2016–2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z 25 maja 2017 r.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl