Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Nauki chemiczne (SD-NCH-D4)

III stopnia
stacjonarne, 4-letnie
Język: brak danych

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Hubert Wojtasek

e-mail: Hubert.Wojtasek@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Tematyka badań obejmuje głównie zagadnienia z zakresu enzymologii oksydoreduktaz uzupełnione o elementy syntezy organicznej.
Związki zakłócające enzymatyczne testy diagnostyczne i badanie mechanizmów tych zakłóceń.
Badanie specyficzności substratowej peroksydaz.
Mechanizmy działania enzymów związanych z procesami melanizacji i sklerotyzacji (tyrozynaza, tautomeraza dopachromu).

Doświadczenie naukowe promotora:
- promotor trzech zakończonych prac doktorskich i opiekun jednej pracy w toku.
- kierownik projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
- pełny profil dostępny na stronie:
  http://wch.uni.opole.pl/wp-content/uploads/wojtasek-cv2018.pdf

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zespół dysponuje podstawowym wyposażeniem do syntezy organicznej (wyparka, schładzacz zanurzeniowy, refraktometr), izolacji enzymów i analizy produktów reakcji enzymatycznych (spektrofotometry UV-Vis JASCO V-650 i V-630, wirówki z chłodzeniem Eppendorf 5810R i 5415R oraz Sorvall Evolution RC, liofilizator Labconco FreeZone 2.5, aparaty do elektroforezy żelowej Bio-Rad Mini-Protean 3 i Mini-Sub Cell GT, aparat HPLC Dionex Ultimate 3000 z dwufalowym detektorem UV-Vis w zakresie 190-800 nm, termocykler Eppendorf Personal, inkubatory Binder BD115, autoklaw)
- zespół ma także dostęp do aparatury będącej w dyspozycji Wydziału Chemii: aparatów GC-MS (Hewlett Packard 5890/2 i Thermo Finnigan ITQ 1100), aparatu LC-MS (Dionex Ultimate 3000–Bruker Daltonik micrOTOF-Q II z jonizacją ESI i APCI), spektrometru NMR Bruker Avance 400 MHz, upetrometrów FTIR Nicolet Nexus i Nicolet 6700
- zespół nie realizuje w tej chwili żadnego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych i nie prowadzi współpracy z ośrodkami zagranicznymi umożliwiającej wyjazd doktoranta

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: dobra znajomość języka angielskiego i obsługi pakietu Office (szczególnie programu Excel do obróbki i prezentacji wyników).

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Dawid Siodłak

e-mail: dsiodlak@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Właściwości konformacyjne α,β-dehydroaminokwasów z polarną grupą funkcyjną w łańcuchu bocznym.

Projekty własne kandydata, w zakresie chemii organicznej, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:

  http://bazawiedzy.uni.opole.pl/pracownicy/
  http://wch.uni.opole.pl/dr-hab-dawid-siodlak/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów:
- pracownia specjalistyczna 508 budynku Wydziału Chemii UO, ul. Oleska 48

- infrastruktura badawcza Wydziału Chemii UO
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta:
- Department of Chemical Biology and Genetics, Centre of Region Haná for Biotechnological and AgriculturalResearch, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc, Holice CZ-78371, Czech Republic

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: doświadczenie w syntezie organicznej, podstawowe doświadczenie w zastosowaniu metod obliczeniowych. 

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. dr hab. Jacek Lipok

e-mail: Jacek.lipok.@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Wytwarzanie nanostruktur metaloorganicznych o właściwościach katalitycznych na drodze interakcji mikroalg z jonami metali.
Projekty własne kandydata w zakresie:badań ukierunkowanej aktywności biologicznej związków chemicznych; biokatalizy w tym: biotransformacji, bioremediacji; biotechnologii fotoautotrofów, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
lista publikacji na stronie
  http://bazawiedzy.uni.opole.pl/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów
- aparatura i sprzęt Instytutu Chemii UO, szczególnie Katedry Chemii Analitycznej i Ekologicznej
- zaplecze badawcze  Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie – w ramach współpracy
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta
- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich) w ramach programu Erasmus +

·     Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: kandydat powinien orientować się w zagadnieniach związanych z: chemią analityczną - szczególnie z bioanalityką, chemią ekologiczną, aktywnością enzymów, podstawami mikrobiologii.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Anna Poliwoda

e-mail: Anna.Poliwoda@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Opracowanie nowych procedur analitycznych, w tym synteza i charakterystyka alternatywnych układów ekstrakcyjnych na bazie materiałów z nadrukiem cząsteczkowym w analizie biomarkerów narażenia środowiskowego.
Ocena ryzyka oraz potencjalnych konsekwencji pozostałości leków w środowisku.
Systemy hybrydowe do zastosowań diagnostycznych i środowiskowych.
Poszukiwanie efektywnych układów sorpcyjnych do usuwania nowo pojawiających się zanieczyszczeń środowiska.
Projekty własne kandydata, w zakresie możliwości zastosowania zaawansowanych technik łączonych (np. SPE-LC-MS, SDME-CE-MS) do izolacji, oznaczaniu i identyfikacji związków biologicznie aktywnych z produktów naturalnych, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- współautor 36 artykułów naukowych z bazy JCR
- autor 18 wystąpień ustnych wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych sympozjach naukowych, w tym 8 referatów na zaproszenie w ramach wykładów sekcyjnych prezentowanych na konferencjach międzynarodowych.
- udział w 6 projektach badawczych jako główny wykonawca i kierownik zadania badawczego, w tym 4 realizowanych w ostatnich 10 latach: Zastosowanie odpadów i ścieków z różnych gałęzi przemysłu spożywczego do produkcji biosurfaktantów. 2009-2011, Projekt badawczy własny Nr N N523 418237, (Jednostka realizująca: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Kierownik: prof. dr hab. G. Płaza), Dwa Zadanie: 1. Izolacja biosurfaktantu/-ów produkowanego/-nych przez wybrany szczep bakterii rosnący na określonym podłożu” oraz 2.Wstępna charakterystyka chemiczna wyizolowanego/-ychbiosurfaktantu/-ów” realizowane przez Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego – kierownik obu zadań; Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne,  2009 – 2014, projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ((nr projektu POIG 01.01.02.-02.-003/08) Instytucja zarządzająca: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.) Zadanie badawcze nr I.2. Wykrywanie substancji halucynogennych, kluczowy wykonawca zadania: Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski. (Kierownik – prof. dr hab. inż. P. Wieczorek) – główny wykonawca; Biodegradacja ksenobiotykówaminofosfonowych przez cyjanobakterie, 2011-2014, projekt badawczy finansowany przez NCN, UMO-2011/01/B /NZ9/04722, (Kierownik: prof. dr hab. inż. P. Kafarski) - główny wykonawca;Pozyskiwanie metabolitów wtórnych z mikroalg i cyjanobakterii w oparciu o zautomatyzowany system fotobioreaktorów, 2015-2017, grant NCBiR, PBS3/B8/25/2015, projekt konsorcyjny, w którym liderem było przedsiębiorstwo AlgaeLab Sp. z o.o., (Kierownik zadana realizowanego przez Uniwersytet Opolski dr. hab. J. Lipok) – główny wykonawca;
- Promotor pomocniczy 3 prac doktorskich: Anna Chrzanowska, Wydzielanie i oznaczanie naturalnych związków endokrynologicznie czynnych w próbkach rzeczywistych, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski; Zakończenie 17.12.2015, Promotor prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek.  Katarzyna Zielińska, Opracowanie procedur analitycznych przeznaczonych do oznaczania substancji halucynogennych w próbkach o złożonym składzie matrycy, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, zakończenie: 01.12.2016,Promotor prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek. Katarzyna Gębura, Opracowanie metod wzbogacania i oznaczania ksenobiotyków z próbek środowiska i żywności,  Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, zakończenie 28.09.2018,Promotor prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek.
- Promotor 11 prac magisterskich, oraz 6 prac licencjackich realizowanych przez studentów Wydziału Chemii UO, oraz studentów programu Erasmus+
- Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, w tym między innymi z Wydziałem Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, Instytutem Chemii Uniwersytetu Śląskiego, Katedrą Farmakologii Ogólnej i Klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Odessie, Wydziałem Chemii Uniwersytetu w Konstantin w Algierii (Département de Chimie, Faculté des Sciences Exactes, Université des FrèresMentouri, Constantine, Algeria), Molecular Sciences Institute, School of Chemistry, University of the Witwatersrand, Johannesburg, SouthAfrica, Instytutem Olejków Eterycznych i Roślin Medycznych z Symferopola (Ukraina), Departamento de MedioAmbiente, INIA, Carretera de A Coruña, Madrid, Spain.
- liczba cytowań 404, Sumaryczny IF: 75,956, H – indeks = 12
- lista publikacji na stronie:
  https://orcid.org/0000-0002-0339-3861

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów: aparatura analityczna będąca na wyposażeniu Katedry Chemii Analitycznej i Ekologicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, w tym spektrometr mas micrOTOF – QII z jonizacją ESI i APCI, kilka systemów wysokosprawnej chromatografii cieczowej ( w tym układy UltiMate 3000, oraz Waters 2690) w konfiguracji z różnymi detektorami (UV-VIS, DAD, MS, FD),  zestaw do wielowymiarowej chromatografii cieczowej (UHPLC –UltiMate 3000 RSLC), dwa aparaty elektroforezy kapilarnej PA 800 Plus w układzie z detekcją UV-VIS, DAD i LIF, oraz nebulizator CE-ESI-MS umożliwiający sprzęganie systemu elektroforezy kapilarnej zespektrometrią mas. Systemy próżniowe do ekstrakcji do fazy stałej (SPE), oraz automatyczny, niskociśnieniowy ekstraktor SPE do fazy stałej GILSON GX-271 ASPEC, koncentrator próbek w atmosferze azotu RapidVapVertex, oraz system próżniowy do syntezy polimerów z nadrukiem cząsteczkowym.
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta:
- realizacja części projektu (minimum 6 miesięczny staż) w ramach już istniejącej współpracy między innymi z profesorem Antonio Martin-Esteban z InstitutoNacional de Investigación y TecnologíaAgraria y Alimentaria (INIA) w Madrycie (Hiszpania) - eksperta w dziedzinie opracowywania nowych układów sorpcyjnych do wydzielania i zatężania ksenobiotyków, oraz nawiązywanie nowych kooperacji z jednostkami naukowymiw celu zwiększenia potencjału badawczego realizowanego projektu– planowany wniosek stypendialny do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) i/lub programu Erasmus+
- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich).

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata:
- stopień magistra nauk chemicznychw zakresie chemii lub odpowiadający mu tytuł zagraniczny
- znajomość specjalistycznych metod analitycznych stosowanych w analizie chemicznej; szczególnie technik chromatograficznych (GC, HPLC), w tym sprzężonych ze spektrometrią mas (MS) oraz metod ekstrakcyjnych używanych w etapie izolacji i zatężania związków organicznych w próbkach o złożonym i skomplikowanym składzie (płyny fluidalne, żywność, próbki środowiskowe) 
- dobra znajomość języka polskiego i/lub angielskiego (w mowie i w piśmie).

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. inż. Zygmunt Flisak

e-mail: Zygmunt.Flisak@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Modelowanie molekularne procesów przemysłowych (w tym polimeryzacji olefin) z wykorzystaniem metod funkcjonału gęstości (DFT) i ab initio

Doświadczenie naukowe promotora:
lista publikacji na stronie:
  http://wch.uni.opole.pl/dr-hab-inz-zygmunt-flisak/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów: polskie i zagraniczne centra superkomputerowe, oprogramowanie komercyjne i własne
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta: Chińska Akademia Nauk (Pekin), University of Missouri (USA)
- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich): University of Calgary (Kanada), Jackson State University (Jackson MS, USA), Chińska Akademia Nauk (Pekin)

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: umiejętność wykonywania pracy interdyscyplinarnej, dobra znajomość języka angielskiego.

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Izabela Jasicka-Misiak

e-mail: izajm@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Badanie składu chemicznego oraz właściwości prozdrowotnych bioaktywnych substancji zawartych w wybranych roślinach zielarskich.
W obszarze zainteresowań potencjalnego promotora znajdują się głównie produkty pszczele (miód, pyłek, propolis, wosk), grzyby wielkoowocnikowe (w tym halucynogenne) oraz rośliny o właściwościach medycznych. Ostatnie badania koncentrują się na identyfikacji chemicznych markerów miodu (zwłaszcza związków fenolowych i związków wchodzących w skład frakcji lotnej), które są odpowiedzialne za biologiczne i/lub geograficzne pochodzenie tych produktów.
Proponowana tematyka badawcza będzie złożona z następujących etapów:
- opracowanie procedur i optymalizacja warunków realizacji etapu przygotowania próbek materiału roślinnego do analizy, bądź do dalszych etapów rozdzielania i izolacji metabolitów;
-  ekstrakcja, izolacja i identyfikacja substancji aktywnych, w tym min.: alkaloidów, saponin, substancji fenolowych (flawonoidów i kwasów fenolowych), oraz związków lotnych używanych min. w aromatoterapii (np. terpeny, ketony, aldehydy, alkohole, estry, laktony, terpeny).
- ocena aktywności biologicznej wtórnych metabolitów roślin, produktów pszczelich itd., ocena przydatności właściwości prozdrowotnychbadanych surowców. Dodatkowo w tym etapie surowce zostaną wielokierunkowo przebadane pod kątem właściwości prozdrowotnych (w tym badanie właściwości antyoksydacyjnych, przeciwmikrobiologicznych), niewyklucza się badań przeciwzapalnych, przeciwcukrzycowych, przeciwnadciśnieniowych oraz przeciwnowotworowych.

Doświadczenie naukowe promotora:
lista publikacji na stronie:
  http://bazawiedzy.uni.opole.pl/pracownicy/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów: dostęp do nowoczesnej aparatury analitycznej: wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC); chromatografii gazowej (GC) i  spektrometrii mas (MS), HPTLC – wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej, NMR
-  możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta: wymiana studencka w ramach programu Erasmus+
- przewiduje się zatrudnienie doktoranta przy realizacji projektów lub grantów

Autor projektu/potencjalny promotor: prof. UO dr hab. Wioletta Ochędzan-Siodłak

e-mail: wsiodlak@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Reakcje sprzęgania katalizowane związkami metaloorganicznymi.
Kopolimeryzacja etylenu z cyklicznymi olefinami. 
Synteza metaloorganicznych kompleksów do koordynacyjnej polimeryzacji olefin. 
Projekty własne kandydata, w zakresie chemii polimerów, zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
- lista publikacji na stronie:
  http://polimery.wch.uni.opole.pl/dr-wioletta-ochedzan-siodlak-wykaz-dorobku/
  http://bazawiedzy.uni.opole.pl/pracownicy/

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
 zaplecze badawcze projektów:
- specjalistyczna pracownia badawcza 405 w budynku Wydziału Chemii UO, ul. Oleska 48,wyposażona w aparaturę do pracy w warunkach beztlenowych oraz- reaktor szklany do polimeryzacji olefin umożliwiający pracę pod podwyższonym ciśnieniem (do 10 bar)
- infrastruktura badawcza Wydziału Chemii UO, w tymaparatura do badań właściwości polimerów oraz aparatura analityczna WCh pozwalająca na analizę kompleksów związków metali przejściowych i  kontrolę przebiegu syntezy organicznej
- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta:
- Department of Chemical Biology and Genetics, Centre of Region Haná for Biotechnological and Agricultural Research, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc, Holice CZ-78371, Czech Republic.

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: doświadczenie w syntezie metaloorganicznych układów katalitycznych, doświadczenie w syntezie organicznej oraz polimeryzacji i kopolimeryzacji koordynacyjnej, doświadczenie w analizie materiałów polimerowych

Autorprojektu/potencjalny promotor: prof. dr hab. Teobald Kupka

e-mail: teobald@uni.opole.pl

Tematy badawcze:
Charakterystyka teoretyczna i eksperymentalna leków i ich niekowalencyjnych kompleksów z wybranymi nośnikami molekularnymi i nanostrukturalnymi.

Projekty własne kandydata, w zakresie j. w. zaakceptowane po wcześniejszych uzgodnieniach.

Doświadczenie naukowe promotora:
-lista publikacji na stronie:

  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8138012100 (Sumarycznie 110 publikacji, Hirsch 27, 1624 cytowań obcych w dniu 27.04.2020)

Zaplecze badawcze realizowanego projektu, możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta, możliwości zatrudnienia doktoranta przy realizowanych projektach lub grantach:
- zaplecze badawcze projektów:  UO (spektrometr NMR, IR, UV-Vis, dyfrakcja  rendgenowska), obliczenia w centrum superkomputerowym (WCSS Wrocław)

- możliwości mobilności międzynarodowej doktoranta:
- w ramach wspolpracy (wspolautorzy z Czech, Danii, Azstrii, Grecji, Chin iTajwanu), w tym z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej
- szkolenia i staże w ośrodkach zagranicznych (głównie europejskich).

Inne wymagania promotora w stosunku do kandydata: biegła znajomość języka polskiego i angielskiego oraz zainteresowanie tematyką badawczą.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.opole.pl